Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSVERORDENING van de 9e mei 1958 tot regeling van de overheidsaansprakelijkheid voor de op de luchthaven ontstane schade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSVERORDENING van de 9e mei 1958 tot regeling van de overheidsaansprakelijkheid voor de op de luchthaven ontstane schade
CiteertitelEILANDSVERORDENING van de 9e mei 1958 tot regeling van de overheidsaansprakelijkheid voor de op de luchthaven ontstane schade
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening van 8 oktober 2010, no. 1 tot vaststelling van eilandsverordeningen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 20

Onbekend
17-05-195810-10-2010Nieuwe regeling

09-05-1958

A.B. 1958, no. 6

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSVERORDENING van de 9e mei 1958 tot regeling van de overheidsaansprakelijkheid voor de op de luchthaven ontstane schade

 

 

Artikel 1.

Degene, die gebruik maakt van een aan het eilandgebied toebehorend en of door het eilandgebied geëxploiteerd luchtvaartterrein of de zich daarop bevindende opstallen, verbindt zich door die daad van rechtswege afstand te doen van elk recht op uitkering zijdens het eilandgebied wegens schade door of tijdens het verblijf op het luchtvaartterrein of in de opstallen ontstaan aan een vliegtuig of deszelfs uitrusting, bemanning, passagiers, of lading, zomede wegens ontvreemdingen, welke tijdens dat verblijf mochten geschieden.

Artikel 2.

Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.