Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSBESLUIT van de 18e februari 1987, no.16, regelende de instelling en taakstelling van de dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT van de 18e februari 1987, no.16, regelende de instelling en taakstelling van de dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij
CiteertitelInstellingsbesluit Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Abusievelijk ontbreekt de datum van terugwerkende kracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
29-01-2005art. 2

27-12-2004

P.B. 2005, no. 5

Onbekend
17-03-198729-01-2005Nieuwe regeling

18-02-1987

A.B. 1987, no. 5

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT van de 18e februari 1987, no.16, regelende de instelling en taakstelling van de dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij

 

 

Artikel 1

Er is een dienst genaamd "Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij” (afgekort L.V.V.).

Artikel 2

De Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij kent de volgende doelstellingen:

 • A.

  algemene doelstellingen;

 • B.

  bijzondere doelstellingen.

   

 • A.

  Algemene doelstellingen

  • 1.

   het bevorderen van landbouw, veeteelt en visserij in de breedste zin des woords;

  • 2.

   voorlichting aan particulieren met betrekking tot het onder sub 1 gestelde;

  • 3.

   werkzaamheden verbandhoudende met rasverbetering van het vee;

  • 4.

   het slachten en keuren van vee;

  • 5.

   het ontwikkelen van bepaalde soorten teelt;

  • 6.

   activiteiten met betrekking tot “landscaping", als plantsoenendienst etc.

  • 7.

   verkoop van door de dienst gekweekte produkten alsmede 'bemiddeling c.q. inkoop/verkoop van produkten en/of goederen teneinde lokale initiatieven met betrekking tot de landbouw, veeteelt en visserij te stimuleren;

  • 8.

   het bijhouden van statistische gegevens en informaties in het belang van de Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij.

    

 • B.

  Bijzondere doelstellingen

  De bijzondere doelstellingen voortvloeiend uit de algemene, worden gekonkretiseerd in de werkzaamheden van de diverse afdelingen en hun onderscheidene taken.

Artikel 3

De Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij bestaat bij de instelling ter konkretisering van de bijzondere doelstellingen uit een aantal afdelingen en hun onderscheidene taken:

 • 1.

  Administratie

  • -

   inkoop, registratie en beheer van artikelen en goederen bestemd voor eigen gebruik en verkoop;

  • -

   eilandelijke vee-registratie;

  • -

   personeelsadministratie;

  • -

   administrering van de werkzaamheden van de diverse onderdelen en projekten;

  • -

   boekhouding en financieel beheer.

 • 2.

  Visserijprojekten en aquacultures

  • -

   het ontwikkelen en stimuleren van carco- en andere aquacultures;

  • -

   bestudering, planning en stimulering van de visserij;

  • -

   theoretische en praktische advisering en onderricht aan lokale vissers en derden.

 • 3.

  Plantage- landbouw/veeteelt

  • -

   het kweken en verbouwen van gewassen en bomen in het kader van:

   • a.

    onderzoek naar geschikte, economisch haalbare teelten;

   • b.

    onderzoek, ontwikkeling, verbetering en verbreiding van nieuwe lokaal haalbare teelttechnieken;

   • c.

    demonstratie en voorlichting;

   • d.

    verkoop van gekweekte en geproduceerde produkten;

  • -

   het fokken en verbeteren van schapen, geiten, varkens en andere dierssoorten door middel van het houden van een eigen veestapel met als doel de lokale veehouderij in het algemeen te verbeteren, te stimuleren en de rendabiliteit te optimaliseren.

   In het kader hiervan wordt gestreefd naar:

   • a.

    verkoop van fokdieren aan particulieren;

   • b.

    onderzoek, ontwikkeling, verbetering en verbreiding van lokaal haalbare veehouderij-methodes;

   • c.

    demonstratie en voorlichting;

   • d.

    gezondheidszorg voor dieren, voor zover dit binnen de wettelijke bepalingen mogelijk is.

 • 4.

  Landscaping-plantsoenendienst

  • -

   bosbouw;

  • -

   het plannen, aanleggen en onderhouden van plantsoenen en andere vormen van aanplant ter verfraaiing, grondverbetering en/of erosiebestrijding;

  • -

   het kweken van het hiertoe benodigd plant- en pootmateriaal in eigen beheer;

  • -

   demonstratie en voorlichting.

 • 5.

  Slachthuis

  • -

   het slachten en keuren van vee;

  • -

   verkoop van vlees aan het publiek;

  • -

   bijhouden en controleren der financiële- en administratieve werkzaamheden.

 • 6.

  Bodemkunde

  • -

   bodemkundige onderzoeken in de ruimste zin des woords;

  • -

   onderzoek van putten, dammen en grondwater.

 • 7.

  Phytopathologie

  werkzaamheden op dit terrein voor zover betrekking hebbend op de plaatselijk aanwezige en/of gekweekte soorten.

 • 8.

  Onderhoud en reparatie

  het op kleine schaal onderhouden en repareren van werktuigen, installaties en benodigdheden welke ten behoeve van de dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij zijn aangeschaft c.q. geinstalleerd.

 • 9.

  Voorlichting en kursussen

  • -

   het geven van voorlichting aan de bevolking omtrent landbouw, veeteelt en visserij;

  • -

   opleiding en (bij)-scholing van belangstellenden, die op de een of andere wijze zich wensen te bekwamen op de onderhavige gebieden binnen het kader der algemene- en bijzondere doelstellingen der dienst.

Artikel 4

De Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij ressorteert rechtstreeks onder de eilandssecretaris.

Artikel 5
 • 1.

  Het hoofd van de dienst is belast met de algemene (dagelijkse) leiding.

 • 2.

  Indien nodig wordt in elke afdeling dan wel voor meerdere afdelingen tezamen een funktionaris belast met de dagelijkse leiding.

 • 3.

  Alle uitgaande stukken worden door het hoofd van de dienst getekend.

 • 4.

  Het bestuurscollege voorziet in de vervanging van het hoofd ingeval van diens ziekte, afwezigheid of ontstentenis.

Artikel 6

Taakomschrijving van hoofd van Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij:

 • a.

  het "besturen" van de Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij, dat wil zeggen het op financieel, inhoudelijk, economisch, personeels-, organisatorisch en operationeel gebied optimaal leiden van de dienst;

 • b.

  het in overleg met de betrokken gedeputeerde nemen van besluiten de totale dienst aangaande. Dit gaat gepaard met een ruime mate van autonomie binnen van te voren afgesproken en geaccepteerde grenzen;

 • c.

  het leiding geven aan het management team bestaande uit hoofd Landbouw, Veeteelt, Visserij tezamen met de hoofden van de afdelingen binnen de dienst.

 • d.

  advisering van het bestuurscollege met betrekking tot beleidsvoering en te nemen maatregelen aangaande de onderhavige taken.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit, welke kan worden aangehaald als "Instellingsbesluit Dienst Landbouw, Veeteelt, Visserij" treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met