Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 1 juli 2008 inzake de verstrekking van financiële steun ten behoeve van de aanschaf van schoolbenodigdheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 1 juli 2008 inzake de verstrekking van financiële steun ten behoeve van de aanschaf van schoolbenodigdheden
Citeertitel
Vastgesteld door
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-200810-10-2010Nieuwe regeling

01-07-2008

A.B. 2008, no. 14

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 1 juli 2008 inzake de verstrekking van financiële steun ten behoeve van de aanschaf van schoolbenodigdheden

Artikel 1

Voor de toepassing van dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt verstaan onder:

Het bestuurscollege: het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire;

Aanvrager: persoon die een aanvraag om financiële steun ten behoeve van de aanschaf van schoolbenodigdheden doet;

SASO: de dienst Servisio pa Asuntunan Sosial belast met de uitvoering van dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen;

Financiële steun: maatschappelijke hulp bestaande uit vertrekking van financiële middelen;

Eenmalige financiële steun: maatschappelijke hulp bestaande uit financiële middelen in de vorm van een gift;

Schoolbenodigdheden: schoolartikelen en uniformen voor schoolgaande kinderen;

On- en minvermogenden: zij die een inkomen genieten beneden de geldende minimumloongrens.

Artikel 2

 • 1. De aanvraag om financiële steun ten behoeve van de aanschaf van schoolbenodigdheden wordt ingediend bij de dienst Servisio pa Asuntunan Sosial.

 • 2. De aanvraag geschiedt middels een volledig en naar waarheid ondertekent formulier, waarvan het model door het bestuurscollege wordt vastgesteld.

 • 3. Bij het indienen van een aanvraag dienen de volgende bescheiden bijgevoegd te worden:

  • -

   een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;

  • -

   bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de aanvrager dat niet ouder is dan 2 maanden;

  • -

   familieboek of trouwboek;

  • -

   bewijzen van inkomen van de aanvrager/ partner;

  • -

   naam van de school die het kind bezoekt of gaat bezoeken.

Artikel 3

 • 1. Financiële steun kan worden verleend aan een aanvrager, die:

  • a.

   ingezetene is van het eilandgebied Bonaire en hier daadwerkelijk woonachtig is;

  • b.

   over onvoldoende financiële middelen beschikt om de aanschaf van schoolbenodigdheden te bekostigen;

  • c.

   aannemelijk kan maken dat de kosten van de aanschaf van schoolbenodigdheden op geen enkele andere wijze gedekt kunnen worden.

 • 2. De aanvrager met een inkomen beneden het vastgestelde minimumloon komt in aanmerking voor eenmalige financiële steun voor de aanschaf van schoolbenodigdheden;

Artikel 4

 • 1. SASO is bevoegd om inlichtingen in te winnen betreffende de personalia van de aanvrager.

 • 2. SASO is bevoegd om een onderzoek in te stellen:

  • -

   naar het inkomen van de aanvrager;

  • -

   bij de school om na te gaan of het kind inderdaad op de opgegeven school lessen volgt.

Artikel 5

De kosten die voor vergoeding middels financiële steun in aanmerking komen zijn de kosten voor de aanschaf van schoolartikelen en van schooluniformen.

Artikel 6

De financiële steun bedraagt maximaal Nafl. 125,00 voor kinderen die onderwijs in de 1ste en 2de cyclus volgen en maximaal Nafl. 150,00 voor jongeren die voortgezet onderwijs volgen;

Artikel 7

 • 1. Het hoofd van de Servisio pa Asuntunan Sosial wordt namens het bestuurscollege belast met de toekenning van de financiële steun ten behoeve van de aanschaf van schoolbenodigdheden.

 • 2. Het Hoofd van SASO zendt maandelijks een overzicht van alle, op grond van het onderhavig eilandsbesluit toegekende en afgewezen aanvragen voor Schoolbenodigdheden, aan het Bestuurscollege.

 • 3. Uit de ondertekening van de aanvragen en/of brieven, die ter uitvoering van deze machtiging tot stand komen, dient duidelijk te blijken dat er namens het bestuurscollege wordt gehandeld.

Artikel 8

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.

Artikel 9

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt aangehaald als “Besluit financiële steun schoolbenodigdheden”.