Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT dd. 15 mei 1957 no. 1, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van de rechten, welke ingevolge de Wegenverkeersverordening Bonaire worden geheven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT dd. 15 mei 1957 no. 1, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van de rechten, welke ingevolge de Wegenverkeersverordening Bonaire worden geheven
Citeertitel
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit - dat ligt voor de datum van publicatie - is bij wege van fictie vastgesteld, niet door uitdrukkelijke verlening van terugwerkende kracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeersverordening Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-196210-10-2010art. 2

08-12-1962

A.B. 1962, no. 19

n.v.t.
27-04-195727-04-1957Nieuwe regeling

15-05-1957

A.B. 1957, no.9

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT dd. 15 mei 1957 no. 1, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van de rechten, welke ingevolge de Wegenverkeersverordening Bonaire worden geheven

Artikel 1.

Voor het verkrijgen van vergunningen of afschriften daarvan als hieronder vermeld dienen de navolgende bedragen te worden voldaan:

 • I.
  • 1.

   Voor het houden op de openbare weg van:

   • a.

    een wedstrijd met voertuigen, geen motorrijtuigen zijnde, of dieren f. 5.--

   • b.

    een betrouwbaarheidswedstrijd met motorrijtuigen f. 5,--

   • c.

    een wedstrijd met motorrijtuigen anders dan een betrouwbaarheidswedstrijd f. 10,--

  • 2.

   Voor een afschrift van de sub 1. bedoelde vergunningen f. 1,--

 • II.
  • 1.

   Voor het door middel van een motorrijtuig doen of laten voortbewegen van een aanhangwagen f. 2,50

  • 2.

   Voor een afschrift van de sub 1. bedoelde vergunning f. 1.--.

 • III.
  • 1.

   Voor het vervoeren van personen met een vrachtauto, anders dan op de daartoe bestemde zitplaatsen in de bestuurderscabine:

   • a.

    indien de vergunning geldig is voor een bepaalde rit f. 1,—

   • b.

    indien de vergunning geldig is voor de tijd van ten hoogste één jaar f. 10,—

  • 2.

   Voor een afschrift van de sub 1 bedoelde vergunning f. 1,--

 • IV.
  • 1.

   Voor het met een rijwiel met hulpmotor berijden van openbare wegen f. 2,50

  • 2.

   Voor een afschrift van de sub 1 bedoelde vergunning f.1,--

 • V.
  • 1.

   Voor het met een motorrijtuig gedurende ten hoogste drie maanden berijden van openbare wegen door personen, die in het bezit zijn van een te hunnen name afgegeven geldig buitenlands rijbewijs f. 2,50

  • 2.

   Voor een afschrift van de sub 1 bedoelde vergunning f. 1,--

 • VI.
  • 1.

   Voor het zich op de weg bekwamen in het besturen van een motorrijtuig op twee of drie wielen f. 1,--

  • 2.

   Voor een afschrift van de sub 1 bedoelde vergunning f.1,--

 • VII.
  • 1.

   Voor het onder zijn onmiddellijk toezicht door een ander doen besturen van een motorrijtuig;

  • a.

   indien deze vergunning geldig is voor drie maanden en betrekking heeft op het doen besturen door één bepaalde persoon f. 2,50

  • b.

   indien deze vergunning geldig is voor meer dan drie maanden doch niet langer dan een jaar en betrekking heeft op het doen besturen, door één bepaalde persoon f. 5,--

  • c.

   indien deze vergunning geldig is voor drie maanden en betrekking heeft op een onbepaald aantal personen f.10,--

  • d.

   indien deze vergunning geldig is voor langer dan drie maanden doch voor niet langer dan 1 jaar en betrekking heeft op een onbepaald aantal personen f. 25,--

 • 2.

  Voor een afschrift van de sub 1 bedoelde vergunningen f. 1,--

Artikel 2.

Voor het verkrijgen van bewijzen of verklaringen of afschriften daarvan als hieronder vermeld dienen de navolgende bedragen, te worden voldaan:

 • I.
  • 1.

   Voor een kentekenbewijs voor een motorrijtuig f.2,50

  • 2.

   Voor een afschrift van het sub 1 bedoelde bewijs, mede ingeval van overschrijving op een nieuwe eigenaar of verstrekking van een nieuw nummer f. 1,--

 • II.
  • 1.

   Voor een bewijs van toelating tot een door de bevoegde commissie te verrichten onderzoek naar de rijbekwaamheid en rijvaardigheid alsmede naar de kennis van de verkeerswetgeving van belanghebbende en ingeval het bewijs daarvan is geleverd voor de desbetreffende verklaring f. 20,--

  • 2.

   Voor een rijbewijs

  • 3.

   Voor een afschrift van de sub 1 en 2 bedoelde 2 bewijzen f. 1,--

 • III.
  • 1.

   Van een bewijs van keuring van een motorrijtuig f. 2,50.

  • 2.

   Voor een afschrift van het sub 1 bedoelde bewijs f. 1,--

Artikel 3.

Onderscheidingstekens voor motorrijtuigen in het internationale verkeer kunnen worden verkregen tegen betaling van f. 2,50

Artikel 4.

Voor de toepassing van dit besluit wordt bestaan onder motorrijtuigen, vrachtauto’s, rijwielen, rijwielen met hulpmotor, aanhangwagens en kenteken hetgeen als de betekenis dezer woorden is vermeld in artikel 1 van de wegenverkeersverordening Bonaire.

Artikel 5.

Dit besluit wordt geacht te zijn in werking getreden op 27 april 1957.