Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borne

Verordening op de kermis in de Gemeente Borne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de kermis in de Gemeente Borne
CiteertitelKermisverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding van (een versie van) de regeling niet kan worden achterhaald en bij benadering is een datum is ingevuld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 178
  2. Gemeentewet, art. 229
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-1985Nieuwe regeling

28-03-1985

Onbekend

1171

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de kermis in de gemeente Borne

 

De raad van de gemeent Borne;

 

gezien het voorstel van burgermeester en wethouders d.d. 19 maart 1985;

 

gelet op de artikelen 178 en 229 van de gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de volgende

VERORDENING OP DE KERMIS IN DE GEMEENTE BORNE

Artikel 1.

In de plaats Borne wordt jaarlijks op de tweede dinsdag en de daarop volgende woensdag en donderdag in de maand oktober een kermis gehouden.

 

Artikel 2.

Onder de plaats Borne wordt verstaan het gedeelte van de gemeente gelegen binnen de bebouwde kom van die plaats als bedoeld in artikel 8 van de Wegenverkeerswet.

 

Artikel 3.

De kermis wordt gehouden op nader door burgemeester en wethouders aan te wijzen plaatsen en uren.

 

Artikel 4.

De standplaatsen voor de kermisinrichtingen worden door de burgemeester en wethouders onder nader te stellen voorwaarden verpacht.

 

Artikel 5.

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1985.

Zij kan worden aangehaald als “Kermisverordening”.

 

Artikel 6.

Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt het raadsbesluit waarbij de jaarlijkse kermis in de gemeente Borne is bepaald op de tweede dinsdag en daarop volgende woensdag in oktober.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 1985

De voorzitter,

De secretaris,