Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening op de heffing en de invordering van retributies 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van retributies 2020
CiteertitelRetributieverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-315385

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van retributies 2020

De raad van de gemeente Brielle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2019;

gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening op de heffing en invordering van retributies 2019.

 

 

Artikel 1. Belastbaar feit.

Onder de naam "retributie" worden rechten geheven, overeenkomstig deze verordening en de daarbij behorende tabel, voor:

 • a.

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

 • b.

  het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, tenzij deze bedrijfsmatig worden verstrekt of bestaan in het tijdelijk ter beschikking van particulieren stellen van gemeentepersoneel.

 

Artikel 2. Belastingplicht.

De rechten worden geheven van degene die:

 • a.

  gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a;

 • b.

  een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b.

 

Artikel 3. Heffingsmaatstaf en tarief.

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 

Artikel 4. Belastingjaar.

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 5. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

 • 1.

  De rechten, waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,--.

 

Artikel 6. Niet opleggen van aanslagen.

Belastingbedragen van minder dan € 5,-- worden niet opgelegd.

 

Artikel 7. Wijze van heffing.

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van een zelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 8. Termijn van betaling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de Retributie.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De ‘Retributieverordening 2019’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Retributieverordening 2020'.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 17 december 2019

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, G.G.J. Rensen

Tabel van tarieven, behorende bij de Retributieverordening 2020 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2019.

 

 

Inhoud:

 

1. Aansluiting op de gemeentelijke (hoofd-)riolering.

 

2. Onderzoeken en/of ontstoppen huisriolering.

 

3. Herstel van opgebroken en/of beschadigde gemeentegrond.

 

4. Algemene werkzaamheden en diensten.

 

5. Op- en inritten.

 

6. Graffitiverwijdering.

 

 

Retributies

 

Tarief 2020

tarief

2019

 

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

 

 

Het recht bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Aansluiting op de gemeentelijke (hoofd-)riolering:

 

 

 

 

een aansluiting op de gemeentelijke (hoofd-)riolering een vastrecht van:

1017,05

997,15

 

 

 

 

 

2.

Onderzoeken en/of ontstoppen huisriolering:

 

 

 

2/1

het onderzoeken en zo nodig ontstoppen van een huisriolering, tot een gemiddelde diepte van 1,50 m. per werkman voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

67,75

66,45

 

elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

30,60

30,00

2/2

indien de gemiddelde diepte meer is dan 1,50 m., wordt het tarief, genoemd In 2/1 verhoogd met een toeslag van 25 % van het tarief genoemd in 2/1 per 0,25 m. dieper dan 1,50 m.

 

 

 

2/3

mocht bij het onderzoeken geen riolering aanwezig zijn of blijken te zijn, dan wordt een tarief berekend volgens dat, genoemd in artikel 2/1 en 2/2, als zou wel een riolering aanwezig zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Herstel van opgebroken en/of beschadigde gemeentegrond:

 

 

 

3/1

het herstellen van opgebroken of beschadigde gemeentegrond:

- IN RIJWEGEN

 

 

 

a.

bij bestrating in zand, met klinkers, keien of dergelijk materiaal:

 

 

 

 

1. kleiner of gelijk aan 1 m2:

112,65

110,45

 

2. groter dan 1 m2, doch niet meer dan 3 m2, per m2:

74,45

73,00

 

3. groter dan 3 m2 per m2

55,35

54,30

b.

bij bestrating, op fundering, met asfalt of dergelijk materiaal:

 

 

 

 

1. kleiner of gelijk aan 1 m2:

436,35

427,80

 

2. groter dan 1 m2, doch niet meer dan 3 m2, per m2:

388,55

380,95

 

3. groter dan 3 m2 per m2

121,95

119,60

3/2

het herstellen van opgebroken of beschadigde gemeentegrond:

- IN VOETWEGEN -

bij bestrating in zand, met klinkers, keien, tegels of dergelijk materiaal of bij grind, webelmix en mijnsteen.

 

 

 

 

1. kleiner of gelijk aan 1 m2:

67,85

66,55

 

2. groter dan 1 m2, doch niet meer dan 3 m2, per m2:

38,60

37,85

 

3. groter dan 3 m2 per m2

30,05

29,50

3/3

het herstellen van gemeentegrond, welke niet van wegbedekking is voorzien per manuur of per 3 m2:

56,95

55,85

3/4

het herstellen van trottoirbanden, inclusief het aanstraten hiervan per strekkende meter

50,45

49,50

 

 

 

 

 

 

wanneer volgens dit artikel verschillende tarieven van toepassing zijn, worden die gedeelten van de herstelde oppervlakte elk naar boven afgerond op gehele vierkante en/of strekkende meters en/of manuren

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Algemene werkzaamheden en diensten:

 

 

 

4/1

voor het verrichten van algemene werkzaamheden door gemeentepersoneel of het laten komen van gemeentepersoneel aan een verkeerd adres of indien aan het opgegeven adres niets (meer) te doen blijkt te zijn:

 

 

 

a.

1. per werkman, voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

56,95

55,85

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

28,50

27,75

b.

1. per opzichter, voor het eerste uur of gedeelte daarvan

112,50

110,30

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

56,10

55,00

4/2

 

 

 

 

a.

1. het beschikbaar stellen van een vrachtauto met chauffeur voor het eerste uur of gedeelte daarvan

96,25

94,40

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan :

47,95

47,05

b.

1. het beschikbaar stellen van een kleine auto met chauffeur voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

73,50

72,10

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

36,60

35,90

c.

1. het beschikbaar stellen van een kleine auto met hogedrukspuit en met chauffeur voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

90,40

88,65

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

45,05

44,20

4/3

voor een werk of dienst, waarvoor geen apart tarief is vastgesteld de meest recente kostprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Op- en inritten:

 

 

 

5/1

het maken van een op- of inrit, inclusief de levering van de daartoe benodigde materialen per strekkende meter:

171,05

167,70

5/2

indien plantsoen moet worden vervangen door verharding, het tarief, vermeld onder artikel 5/1 vermeerderd met per m2:

95,50

93,65

 

 

 

 

 

6.

Graffitiverwijdering:

 

 

 

 

Het verwijderen van graffiti, bekladdingen, besmeuringen en dergelijke door gemeentepersoneel:

 

 

 

 

1. voor de eerste m2 of een gedeelte daarvan:

129,25

126,75

 

2. voor elke volgende m2 of een gedeelte daarvan:

27,95

27,45

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2019.

 

De griffier van Brielle,

L.C.M. van Steijn.