Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Uitvoeringsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Bronckhorst
CiteertitelUitvoeringsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. art. 5:5 t/m 5:12 Burgelijk wetboek
 3. art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

08-11-2011

Contact, 15 november

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Bronckhorst

 

UITVOERINGSREGEL GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEMEENTE BRONCKHORST

 

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

 

Gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

 

Besluiten:

Vast te stellen de Uitvoeringsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Bronkchorst.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze uitvoeringsregel verstaat onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van de frontoffice in het gemeentehuis te Bronckhorst;

 • b.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeesters en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Bronckhorst;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze uitvoeringsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

 

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Bronckhorst tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

 • 2.

  Daarnaast kan altijd via www.bronckhorst.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3.

  Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

 • 4.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5.

  Is een voorwerp niet als “gevonden” geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als “verloren” geregistreerd (binnen het grondgebied van Bronckhorst)

 • 6.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   reisdocumenten of rijbewijzen; en

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers;

 • 7.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt dit voorwerp in bewaring.

 • 8.

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

 

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt een bewijs van inbewaringstelling.

   

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,00 wordt 3 maanden bewaard.

   

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,00 wordt één jaar bewaard.

   

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  een bril een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

 • d.

  een fiets, een fietsenwinkel.

 

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  Van de verloren en gevonden voorwerpen wordt een verwijzing in het huis-aan-huis blad Contact naar de gemeentelijke website gemaakt. Hierop zijn de verloren en gevonden voorwerpen te vinden,

 • 2.

  In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

 

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1.

  . Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

    

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggeven, als de claimant cq rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen waarvan de bewaartermijn van is verstreken

Als op gevonden voorwerpen binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden verkocht, weggegeven aan een goed doel dan wel worden vernietigd.

 

Artikel 9 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1.

  Eenmaal per kwartaal wordt aangekondigd in het huis-aan-huisblad Contact dat de gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden vernietigd verkocht of weggegeven aan een goed doel.

 • 2.

  De opbrengsten, worden onder aftrek van eventueel gemaakte bewaarkosten, geschonken aan een goed doel;

   

 • 3.

  Het afdelingshoofd Dienstverlening bepaalt voor elk kalenderjaar aan welk goed doel de opbrengsten worden geschonken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 

Deze uitvoeringsregel treedt in werking op 1 januari 2012

Artikel 11 Citeertitel

 

Deze uitvoeringsregel wordt aangehaald als: Uitvoeringsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Bronckhorst.

 

Bronckhorst, 8 november 2011

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

 

H.A.J. Aalderink P. van Gog

Burgemeester Secretaris