Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst’
CiteertitelVerordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. monumentenwet 1988, art. 15
 3. Wet dualisering gemeentebestuur, art. 1LL

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2005Nieuwe regeling

18-01-2005

Contact, 26-01-2005

Raad, 050103

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst’

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 050103/12d

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van de stuurgroep d.d. 14 december 2004;

 

besluit

vast te stellen de navolgende verordening regelende de inschakeling van de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst:

 

Artikel 1  

De monumentencommissie heeft tot taak burgemeester en wethouders van advies te dienen over:

 • a.

  aanvragen om vergunningen als bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet 1988;

 • b.

  door burgemeester en wethouders bij reglement, als bedoeld in artikel 2, bepaalde aangelegenheden.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast, regelende de taak, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de monumentencommissie.

Artikel 3  

Bij dit besluit komt te vervallen:

 • a.

  De 'Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Hummelo en Keppel', zoals vastgesteld op 27 augustus 2002 door de raad van de gemeente Hummelo en Keppel;

 • b.

  Artikel 2 van de Monumetnenverordening (gemeente Vorden), zoals vastgeseld op 21 december 1993 en laatstelijk gewijzigd op 31 oktober 2000 door de raad van de gemeente Vorden;

 • c.

  De 'Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Steenderen, zoals vastgesteld op 25 oktober 1989 en gewijzigd op 15 maart 1994 door de raad van de gemeente Steenderen;

 • d.

  Artikel 1g van de 'Monumentenverordening 2002' (gemeente Hengelo), zoals vastgesteld op 24 september 2002 door de raad van de gemeente Hengelo;

 • e.

  Artikel 3 van de 'Monumentenverordening gemeente Zelhem, zoals vastgesteld op 20 augustus 1991 en laatstelijk gewijzigd op 29 februari 1996 door de raad van de gemeente Zelhem.

Artikel 4  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst'.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering an 3 januari 2005.

 

de griffier, de voorzitter,

 

K.E. Pijenburg H.L. van der Wende