Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Functieveranderingsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFunctieveranderingsbeleid
CiteertitelFunctieveranderingsbeleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2018-27466 Nota functies zoeken plaatsen zoeken functies Kadernota 'Achterhoekse erven veranderen'

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2006Nieuwe regeling

27-04-2006

Contact

060427/7

Tekst van de regeling

Intitulé

Functieveranderingsbeleid

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 060427/7

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 14 maart 2006;

 

Besluit:

 

  • 1.

    Het document 'Functies zoeken en plaatsen zoeken functies' d.d. 6 januari 2006, inclusief bijbehorend erratum van 8 maart 2006 vast te stellen.

  • 2.

    Het Dagelijks bestuur van de Regio Achterhoek te verzoeken het provinciaal bestuur Gelderland te verzoeken het Streekplan Gelderland voor wat betreft regio Achterhoek conform aan te passen.

  • 3.

    Het DB van de Regio te verzoeken het provinciaal bestuur voornoemd een verklaring van geen bezwaar ex. artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening af te geven voor de duur van twee jaar, ingaangde op het moment van aanpassing van het Streekplan Gelderland.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 27 april 2006,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw drs. K.E. Pijnenburg H.A.J. Aalderink