Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Bronckhorst 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels individuele studietoeslag gemeente Bronckhorst 2015
CiteertitelBeleidsregels individuele studietoeslag gemeente Bronckhorst 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening maatschappelijke participatie en toeslagen gemeente Bronckhorst 2015

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/341594/341594_1.html

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Bronckhorst 2015-2018

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/349378/349378_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2015Nieuwe regeling

23-02-2015

Gemeenteblad, 2015, 19893 (10 maart 2015)

Z65542 BW15-01697

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Bronckhorst 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

Overwegende dat:

 

het wenselijk is om nadere regels te stellen voor het beleid over en de uitvoering van te verstrekken voorzieningen op het terrein van de bijstandsverstrekking als bedoeld in de Participatiewet;

 

gelet op:

 

de Participatiewet, de verordening maatschappelijke particiapatie en toeslagen Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015 en het beleidsplan Sociaal Domein gemeente Bronckhorst 2015 – 2018;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Bronckhorst 2015

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet , de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 • b.

  Verordening: Verordening maatschappelijke participatie en toeslagen gemeente Bronckhorst 2015;

 • c.

  Wet: de Participatiewet;

 • d.

  WSF 2000: Wet Studiefinanciering 2000;

 • e.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

Artikel 2 Recht op individuele studietoeslag

Het college verleent een persoon op verzoek individuele studietoeslag indien hij voldoet aan de voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 36b van de wet, de verordening en deze beleidsregels.

Artikel 3 Beoordeling verdienen wettelijk minimumloon

 • 1.

  Het college beoordeelt of een persoon met voltijdse arbeid in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon en mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 • 2.

  Bij deze beoordeling neemt het college in aanmerking of sprake is van beperkingen van lichamelijke, verstandelijke, psychische of andere aard die naar verwachting leiden tot een arbeidsprestatie met een loonwaarde tussen 30% en 80% van het wettelijk minimumloon.

  Ook bij een eventueel advies wordt dit in aanmerking genomen.

 • 3.

  Het college kan arbeidskundig advies inwinnen over de beoordeling bedoeld onder lid 1 en lid 2.

 • 4.

  Indien er een beoordeling kan plaatsvinden op basis van beschikbare gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werkgeversverzekeringen (UWV), eventuele eerdere medische keuringen en informatie vanuit het netwerk, zoals bijvoorbeeld school, kan een advies achterwege blijven.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op dag na publicatie.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Bronckhorst 2015.

Aldus besloten door het college in haar vergadering van 23 februari 2015,

de secretaris, de burgemeester

A.H. van Hout W.H. Huijbregts-Schiedon

Toelichting  

Algemeen

De gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst heeft op de raadsvergadering van 8 november 2014 de Verordening maatschappelijke participatie en toeslagen gemeente Bronckhorst 2015 vastgesteld. Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van deze verordening.

 

Individuele studietoeslag

De Invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Met de studieregeling krijgen gemeenten de mogelijkheid om aan mensen van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als ze studeren. Het afronden van een studie versterkt de positie op de arbeidsmarkt. Een diploma is een bewijs tegenover werkgevers dat iemand gemotiveerd is en veel in zijn mars heeft.

 

In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college gaat beoordelen of een persoon wegens een arbeidsbeperking niet in staat is om met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 

 

Bijlage Checklist individuele studietoeslag

De aanvrager:

 

 • °

  Heeft een verzoek om een individuele studietoeslag ingediend middels een door het college vastgesteld formulier;

 • °

  Is 18 jaar of ouder; Heeft recht op studiefinanciering op grond van de WSF 2000 of heeft recht op een tegemoetkoming op grond van de WTOS;

 • °

  Heeft geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet;

 • °

  Ontvangt geen inkomsten anders dan de studiefinanciering of tegemoetkoming;

 • °

  Kan geen beroep doen op voorliggende voorziening;

 • °

  Kan de studie vanwege de arbeidsbeperking niet combineren met arbeidsparticipatie;

 • °

  Heeft minder dan de maximale termijn van vier jaar de individuele studietoeslag ontvangen.

 

Beoordeling van de arbeidsbeperking

De aanvrager:

 • °

  Is door een arbeidsbeperking niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, maar heeft wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. Er is sprake van beperkingen van lichamelijke, verstandelijke, psychische of andere aard die naar verwachting leiden tot een arbeidsprestatie met een loonwaarde tussen de 30% en 80% van het wettelijk minimumloon.

 • * Kan dit worden vastgesteld op basis beschikbare gegevens van het UWV, eventuele eerdere medische keuringen, informatie uit het netwerk(bijvoorbeeld school)?

 

Ja - > Beslissen

Nee - > Advies inwinnen