Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015
CiteertitelBeleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Bronckhorst 2015-2018

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/349378/349378_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2015Nieuwe regeling

23-02-2015

Gemeentewet, 2015, 19971 (10 maart 2015)

Z65542 BW15-01697

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

Overwegende dat:

 

het wenselijk is om nadere regels te stellen voor het beleid over en de uitvoering van “verhaal” als bedoeld in de Participatiewet;

 

gelet op:

 

de Participatiewet en het beleidsplan Sociaal Domein gemeente Bronckhorst 2015 – 2018;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Beleidsregels verhaal Participartiewet gemeente Bronckhorst 2015

Artikel 1 Verhaal van bijstand op ontvanger schenking

Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen:

 • a.

  Op degene aan wie de persoon die bijstand ontvangt of heeft ontvangen een schenking heeft gedaan voorzover bij het besluit op de bijstandsaanvraag met de geschonken middelen rekening zou zijn gehouden indien de schenking niet had plaatsgevonden, tenzij gelet op alle omstandigheden aannemelijk is dat de schenker ten tijde van de schenking de noodzaak van bijstandsverlening redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien;

 • b.

  Kosten van bijstand die meer dan vijf jaar vóór de datum van verzending van het besluit tot verhaal zijn gemaakt, worden niet verhaald.

Artikel 2 Verhaal van bijstand op nalatenschap

 • 1.

  Kosten van bijstand worden verhaald op de nalatenschap van de persoon indien er sprake is van een situatie zoals hieronder weergegeven en zover voor het overlijden nog geen terugvordering heeft plaatsgevonden:

  - indien er ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is verleend;

  - hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald en voor zover de ontvanger dit had kunnen weten;

  - bijstand is verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht;

  - bijstand is verleend met een bepaalde bestemming en naderhand vergoedingen of tegemoetkomingen zijn ontvangen met het oog op die bestemming.

 • 2.

  Behoudens in het geval dat de bijstand in de vorm van een lening of borgtocht is verstrekt, worden kosten van bijstand die meer dan vijf jaar voor de datum van verzending van het besluit tot verhaal zijn gemaakt, niet verhaald;

Artikel 3 Verhaal van bijstand op onderhoudsplichtige

Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van kosten van bijstand tot de grens van de onderhoudsplicht als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op:

 • a.

  degene die bij het ontbreken van gezinsverband zijn onderhoudsplicht jegens zijn echtgenoot, of minderjarig kind niet of niet behoorlijk nakomt en op het minderjarige kind dat zijn onderhoudsplicht jegens zijn ouders niet of niet behoorlijk nakomt;

 • b.

  degene die zijn onderhoudsplicht na echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed niet of niet behoorlijk nakomt;

 • c.

  degene die zijn onderhoudsplicht op grond van artikel 395a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet of niet behoorlijk nakomt jegens zijn meerderjarig kind aan wie bijzondere bijstand is verleend;

Artikel 4 Besluit tot verhaal

Een besluit tot verhaal wordt door het college, aan degene op wie verhaald wordt gezocht, schriftelijk medegedeeld. Het besluit vermeldt het bedrag of de bedragen waarvan, evenals de termijn of termijnen waarbinnen, betaling wordt verlangd en de wijze waarop het besluit, bij gebreke van tijdige betaling, ten uitvoer wordt gelegd. Bij verhaal op de nalatenschap kan de mededeling worden gericht tot de langstlevende echtgenoot of een der erfgenamen die geacht kan worden bij de afwikkeling van de nalatenschap te zijn betrokken.

Artikel 5 Afzien van verhaal

 • Het college ziet af van verhaal van bijstand:

 • a.

  als het op te leggen verhaalsbedrag lager is dan € 100,- per maand of € 1.200,- per jaar;

 • b.

  als daarvoor, gelet op de omstandigheden van degene op wie verhaal wordt gezocht of degene die de bijstand ontvangt/heeft ontvangen, dringende redenen aanwezig zijn;

 • c.

  als causaliteit ontbreekt;

 • d.

  in situaties waarin het niet redelijk en billijk is om tot het verhalen van bijstand over te gaan.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van het gemeentelijk beleid tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015’.

 

Aldus besloten door het college in haar vergadering van 23 februari 2015,

de secretaris, de burgemeester ,

A.H. van Hout W.H. Huijbregts-Schiedon

Toelichting beleidsregels verhaal gemeente Bronckhorst 2015

Algemene toelichting

Het betreft hier beleidsregels om vast te stellen dat de gemeente gebruik maakt van de in de Participatiewet genoemde mogelijkheid kosten van bijstand te verhalen. De laatste beleidsregels dateren uit 2009. De beleidsregels worden herzien in verband met de invoering van de Participatiewet.

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat verhaal op IOAW en IOAZ niet tot de mogelijkheden behoort.

 

Artikelsgewijze toelichting  

Artikel 1. Verhaal van bijstand op ontvanger schenking

De verhaalsmogelijkheden op schenking wordt weergegeven.

 

Artikel 2. Verhaal van bijstand op ontvanger nalatenschap

De verhaalsmogelijkheden op nalatenschap wordt weergegeven.

 

Artikel 3. Verhaal van bijstand op onderhoudsplichtige

In dit artikel wordt aangegeven dat in de situatie van onderhoudsplicht (conform boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) een verhaalsactie kan worden gestart. Verhaal van bijstand op degene die de onderhoudsplicht jegens zijn minderjarig kind niet nakomt, als bedoeld onder a, vindt alleen plaats als het ouderschap vaststaat.

 

Artikel 5. Afzien van verhaal

Dit artikel geeft aan dat, in de situatie dat er sprake is van dringende redenen, van verhaal kan worden afgezien. Indien het verhaalsbedrag minder dan € 100 per maand of € 1200 per jaar bedraagt wordt er niet tot een verhaalsprocedure overgegaan. Met de onder c. genoemde causaliteit wordt het volgende bedoeld. Om kosten van bijstand op de ex-echtgenoot te kunnen verhalen moet er een causaal verband zijn tussen de duurzame scheiding en de bijstandsbehoefte. De bijstandsbehoefte moet rechtstreeks voortvloeien uit het verbroken gezinsverband. Als een belanghebbende bijvoorbeeld een beroep doet op bijstand omdat hij werkloos is geworden, dan is er geen reden om te verhalen op de ex-echtgenoot, van wie de belanghebbende al is gescheiden voordat de bijstandbehoefte is ontstaan. Het causaliteitsvraagstuk doet zich overigens enkel voor bij verhaal in verband met de onderhoudsplicht jegens de ex-echtgenoot, niet bij verhaal in verband met de onderhoudsplicht jegens kinderen.

 

Artikel 6. Hardheidsclausule

Dit artikel geeft aan dat indien hiertoe noodzaak bestaat van de beleidsregels kan worden afgeweken.