Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels kostendelersnorm Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015
CiteertitelBeleidsregels kostendelersnorm Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 22a, vijfde lid, onderdeel b en c
 2. Participatiewet, art. 27

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Bronckhorst 2015-2018

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/349378/349378_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2015Nieuwe regeling

23-02-2015

Gemeenteblad, 2015, 19982 (10 maart 2015)

Z65542 BW15-01697

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

Overwegende dat:

 

het wenselijk is om nadere regels te stellen voor het beleid over en de uitvoering van te verstrekken voorzieningen op het terrein van de bijstandsverstrekking als bedoeld in de Participatiewet;

 

gelet op:

 

de Participatiewet en het beleidsplan Sociaal Domein gemeente Bronckhorst 2015 – 2018;

 

De beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet 2015 geven uitvoering aan artikel 22a, lid 5, onderdeel b en c en artikel 27 van de Participatiewet.

 

Besluit vast te stellen de:

 

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

 

Artikel 1 Commerciële prijs

 • 1.

  Onder commerciële huurprijs wordt verstaan het bedrag dat de (onder)huurder of kostganger maandelijks betaalt aan de (onder)verhuurder of kostgever voor het gebruik van een gedeelte van een woning.

 • 2.

  De minimale commerciële huurprijs per maand is vastgesteld op 20% van het op dat moment geldende bruto minimumloon. Onder commerciële prijs worden niet alleen de woonkosten begrepen, maar ook de kosten voor het gebruik van water, gas en energie en de zakelijke lasten die worden doorberekend zoals de onroerende zaakbelasting.

 • 3.

  Voor zover er weliswaar sprake is van een individueel contract, maar er in feite één prijs wordt opgebracht door de bewoners gezamenlijk, met als gevolg dat het deel van elk van hen onder het niveau van een commerciële prijs zakt, wordt niet meer voldaan aan de criteria voor de commerciële relatie en geldt de kostendelersnorm. Dat geldt ook als de

  belanghebbende die op basis van een schriftelijke overeenkomst een commerciële prijs aan de (onder)verhuurder of kostgever betaalt, de woning deelt met een of meer personen die niet een dergelijk contact met deze (onder)verhuurder of kostgever hebben afgesloten.

 • 4.

  Het bestaan van een overeenkomst tussen (onder)verhuurder of kostgever en (onder)huurder of kostganger moet aan de hand van een schriftelijke overeenkomst worden aangetoond. Uit de schriftelijke overeenkomst moet minimaal blijken:

  • -

   wie de huurder en verhuurder zijn;

  • -

   wat de hoogte van de maandhuur is;

  • -

   wat onder het gehuurde wordt begrepen;

  • -

   wat de ingangsdatum van de schriftelijke overeenkomst is;

  • -

   wat de looptijd van de schriftelijke overeenkomst is.

  Ook moet de (onder)huurder of kostganger betaalbewijzen in de vorm van een girale overboeking kunnen overleggen vanaf de ingangsdatum van de schriftelijke overeenkomst. Uit deze betaalbewijzen moet minimaal de hoogte van de commerciele huurprijs en de datum van betaling blijken.

Artikel 2 Geen woonlasten

 • 1.

  Als er sprake is van het ontbreken van woonlasten dan is de verlaging van de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 27 van de Participatiewet 20% van de norm voor gehuwden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de kostendelersnorm van toepassing is.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet 2015 Gemeente Bronckhorst.

Aldus besloten door het college in haar vergadering van 23 februari 2015,

de secretaris, de burgemeester

A.H. van Hout W.H. Huijbregts-Schiedon

Toelichting  

Middels deze beleidsregels stellen we nadere regels over de uitvoering van de kostendelersnorm.

 

Artikel 1

Indien een belanghebbende met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft is de kostendelersnorm van toepassing. Tot deze personen worden niet gerekend:

 • 1.

  de persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van belanghebbende, die op basis van een schriftelijke overeenkomst met de belanghebbende, waarbij een commerciële prijs is overeengekomen, als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft; en

 • 2.

  de persoon die op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde, waarbij een commerciële prijs is overeengekomen, als huurder, onderhuurder of kostganger in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft, mits hij de overeenkomst heeft met dezelfde persoon als met wie de belanghebbende een schriftelijke overeenkomst heeft, waarbij een commerciële prijs is overeengekomen, als huurder, onderhuurder of kostganger.

 

In het geval sprake is van een zogenaamde zakelijke relatie, wordt een (onder)verhuurder, (onder)huurder, kostgever of kostganger niet meegerekend in de kostendelersnorm. Hoewel een geringe mate van kostendelen niet uit te sluiten valt, is het niet redelijk er van uit te gaan dat de belanghebbende en de (onder)verhuurder, (onder)huurder, kostgever of kostganger kosten delen in dezelfde mate als woningdelers die niet een dergelijke onderlinge zakelijke relatie met elkaar hebben.

 

Het bovenstaande is ook van toepassing wanneer tevens andere bewoners dan de belanghebbende op basis van een schriftelijke overeenkomst met de verhuurder als (onder)huurder of kostganger in dezelfde woning wonen als de belanghebbende. Of tussen (onder)huurders en kostgangers onderling de kostendelersnorm geldt, hangt af van de omstandigheden. Voor zover bewoners op basis van een commerciële overeenkomst met dezelfde verhuurder in de woning hun hoofdverblijf hebben, hebben zij ook onderling een zakelijke relatie. Daarom is ook voor deze situatie een uitzondering gemaakt op de kostendelersnorm. Het feit dat de bewoners eventueel bepaalde voorzieningen delen (bijvoorbeeld hal, keuken en/of badkamer) en dus van enige kostendeling sprake kan zijn, doet hier niet aan af. Dit voordeel is verdisconteerd in de commerciële huurprijs.

 

Bij uitzonderingen op de kostendelersnorm kan het alleen gaan om personen die geen bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad zijn. Uitgangspunt hierbij is dat een relatie tussen dergelijke bloed- en aanverwanten nimmer een zakelijke relatie kan zijn.

 

Artikel 2 Geen woonlasten

Artikel 27 van de Participatiewet biedt het college de mogelijkheid om aan personen een lagere norm toe te kennen wanneer deze geen woonkosten heeft. Dit is niet van toepassing wanneer de kostendelersnorm wordt toegepast op basis van artikel 22a kostendelersnorm. Dit zou anders een cumulatie van maatregelen betreffen.