Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening Participatieraad 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Participatieraad 2015
CiteertitelVerordening Participatieraad 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.3
 2. Participatiewet, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2015Nieuwe regeling

05-03-2015

Gemeenteblad, 2015, 21128 (17 maart 2015)

Z68438 RD15-00845

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Participatieraad 2015

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 150305/10

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 19 januari 2015;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 12 februari 2015;

 

gelet op art. 2.1.3 van de Wmo 2015 en op art. 47 van de Participatiewet;

 

besluit:

1. Kennis te nemen van het advies van de participatieraad, d.d. 5 januari 2015 en de reactie daarop van het college van b en w.

 

2. De Verordening Participatieraad 2015 vast te stellen.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening en daarop berustende regelingen wordt verstaand onder:

 • a.

  Inwoner: de persoon die zijn woonplaats heeft in de gemeente Bronckhorst.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst.

 • c.

  De wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet en Jeugdwet.

Artikel 2 Doel van de participatieraad

De participatieraad heeft tot doel het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden van beleid inzake het sociaal domein, in het bijzonder de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet betreffende. De Participatieraad richt zich daarbij met name op maatregelen ter versterking van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners in de Bronckhorster samenleving, uitgaande van het belang van deze inwoners.

Artikel 3 Participatieraad

 • 1.

  Inwoners worden bij de uitvoering van de wet betrokken door de participatieraad. De leden van de participatieraad worden benoemd door het college. De participatieraad draagt kandidaten voor.

 • 2.

  Leden van de participatieraad hebben gezamenlijk kennis van en ervaring met de werkterreinen van het sociaal domein.

 • 3.

  De participatieraad bestaat uit ten minste 7 en ten hoogste 13 personen.

 • 4.

  De participatieraad benoemt uit zijn midden een voorzitter.

 • 5.

  De participatieraad benoemt uit zijn midden een secretaris.

 • 6.

  De leden, voorzitter en secretaris van de participatieraad worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

 • 7.

  De participatieraad komt ten minste 10 maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college, de participatieraad en de ambtelijk secretaris

Artikel 5 Taken van het gemeentebestuur

 • 1.

  Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de ambtelijk secretaris advies aan de participatieraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan de participatieraad wordt toegezonden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen.

 • 3.

  Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de participatieraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

Artikel 6 Ondersteuning participatieraad

Het gemeentebestuur zorgt voor adequate ondersteuning van de participatieraad. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  zorgt het ervoor, met inachtneming van artikel 5, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken;

 • c.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de participatieraad is verzocht;

 • d.

  zorgt het ervoor dat aan de participatieraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig voor het naar behoren functioneren van de participatieraad;

 • e.

  verstrekt het de informatie, bedoeld onder d, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • f.

  indien van toepassing, ziet het erop toe dat de participatieraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de participatieraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

Artikel 7 Taken en bevoegdheden van de participatieraad

 • 1.

  De participatieraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid.

 • 2.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

 • 3.

  De participatieraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

 • 4.

  Leden van de participatieraad verrichten hun werkzaamheden zonder last.

 • 5.

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen.

 • 6.

  De participatieraad regelt binnen de kaders van deze verordening zijn eigen werkwijze.

 • 7.

  De participatieraad maakt zelf afspraken over de onderlinge communicatie en over de communicatie met de bij de uitvoering van de wet betrokken inwoners.

Artikel 8 Openbaarheid van de stukken

In beginsel zijn alle stukken die behandeld worden in de participatieraad openbaar, tenzij deze door de participatieraad of het college als vertrouwelijk worden aangemerkt.

Artikel 9 Taken van het ambtelijk secretariaat

Het ambtelijk secretariaat:

 • a.

  draagt in overleg met de participatieraad zorg voor een vergaderreglement;

 • b.

  stelt in overleg met de voorzitter en secretaris van de participatieraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • c.

  verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken, met inachtneming van artikel 5, tweede lid, uiterlijk 5 werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden;

 • d.

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij een tussentijds extra overleg in;

 • e.

  ondersteunt bij het inrichten en het plaatsen van stukken op de website;

 • f.

  maakt een verslag van de vergaderingen.

Artikel 10 Budget participatieraad

 • 1.

  Ten behoeve van de participatieraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

Artikel 11 Vergoeding aan de leden

 • 1.

  De leden, voorzitter en secretaris van de participatieraad ontvangen een vergoeding voor deelname aan de vergaderingen.

 • 2.

  De hoogte van de vergoeding aan de leden wordt gelijkgesteld met de maximum vergoeding voor commissieleden volgens de gemeentewet, tabel IV van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 3.

  De hoogte van de vergoeding aan de voorzitter en secretaris wordt nader bepaald door het college.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12 Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de participatieraad en verantwoordelijk wethouder geëvalueerd over de gekozen opzet en werkwijze van de participatieraad.

Artikel 13 Intrekken oude verordening

De Verordening participatieraad Bronckhorst, vastgesteld op 27 augustus 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Participatieraad 2015.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 5 maart 2015,

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur W.H. Huijbregts-Schiedon

Toelichting  

Algemeen

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), artikel 47 van de Participatiewet. Deze artikelen dragen de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop inwoners, cliënten of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij het gemeentelijke beleid aangaande de uitvoering van de Wmo 2015 en de Participatiewet. Bij de uitvoering door de participatieraad wordt ook de uitvoering van de Jeugdwet betrokken. Met deze verordening wordt gekozen voor een integrale advisering m.b.t. de uitvoering van de wetten in het sociaal domein.

 

Om een goede werking van de participatieraad te waarborgen worden de leden van de participatieraad ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De regering hecht sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Wmo 2015 en Participatiewet te maken krijgen.

 

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

 

Artikel 2 Doel van de Participatieraad

Dit artikel geeft het doel van deze verordening weer. De participatieraad wordt in de gelegenheid gesteld niet enkel te adivseren over de Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet, maar om integraal te kunnen adviseren over onderwerpen aangaande het sociaal domein.

 

Artikel 3 Participatiewet

Dit artikel bepaalt hoe de participatieraad concreet wordt vorm gegeven.

 

Eerste lid

Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken bij het beleid ligt het voor de hand een participatieraad samen te stellen die de betrokkenheid van inwoners waarborgt. De leden van de participatieraad worden benoemd door het college. De participatieraad draagt zelf kandidaten voor lidmaatschap van de participatieraad voor. Het college zal een afgewezen voordracht moeten motiveren.

 

Tweede lid

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de leden van de participatieraad gezamenlijk kennis of ervaring hebben met de betrokken wetten. Het borgen van de inbreng van de bij de uitvoering van de wetten betrokken inwoners is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VNverdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid (zie het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nummer 169).

 

Vijfde lid

De participatieraad kiest naast een voorzitter een secretaris uit zijn midden. De secretaris heeft tot doel om gezamenlijk met de voorzitter alle adviezen voor te bereiden en ervoor zorg te dragen dat de adviezen tijdig worden uitgebracht aan het college van b en w.

 

Artikel 4. Ambtelijk secretaris

Op grond van artikel 47, onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 2.1.3 lid 3 sub b. van de Wmo 2015 moet worden voorzien in ondersteuning om de participatieraad zijn rol effectief te kunnen laten vervullen. Om hierin te kunnen voorzien wordt een ambtelijk secretaris aan de participatieraad toegevoegd. Deze kan de communicatie tussen college en gemeenteraad enerzijds en de participatieraad anderzijds stroomlijnen.

 

Artikel 5. Taken van het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur zal over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de ambtelijk secretaris advies vragen aan de participatieraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Als de adviesaanvraag uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen, wordt toegezonden aan de participatieraad, dan kan het advies van de participatieraad van wezenlijke invloed zijn op

het door de gemeenteraad of het college te nemen besluit.

 

Het wordt belangrijk geacht dat de participatieraad tijdig wordt betrokken bij de totstandkoming van beleid zodat het uitoefenen van invloed op het beleid op die wijze mogelijk is. Daarom is in het derde lid bepaald dat het college ervoor zorgt dat de participatieraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

 

Artikel 6. Ondersteuning participatieraad

Om zijn taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat de participatieraad wordt gefaciliteerd. Niet alleen vergaderruimte is van belang, maar ook het contact met medewerkers van de gemeente, die het beleid voorbereiden en informatie over de uivoering van het beleid. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de participatieraad.

 

Artikel 7. Taken en bevoegdheden van de participatieraad

De participatieraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven over het te ontwikkelen beleid. Het advies wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

Dit artikel regelt tevens uitdrukkelijk dat de participatieraad geen bevoegdheid heeft in individuele- en uitvoeringsvraagstukken.

leder lid van de participatieraad is bevoegd agendapunten aan te dragen. De agendapunten moeten worden gezonden aan het ambtelijk secretariaat.

De leden van de participatieraad hebben zitting op persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden zonder last.

 

Artikel 9. Taken van het ambtelijk secretariaat

Het ambtelijk secretariaat vormt de ambtelijke schakel tussen het college en de participatieraad. Het secretariaat zal erop moeten toezien dat alle partijen informatie tijdig ontvangen of verstrekken, zodat alle partijen hun taak effectief kunnen vervullen. Doordat het ambtelijk secretariaat (mede) is belast met de agendering en verslaglegging kan deze ervoor waken dat alle partijen naar evenredigheid aan bod komen. Het ambtelijk

secretariaat verzendt de uitnodigingen aan de leden uiterlijk 5 werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt.

 

Artikel 10. Budget participatieraad

Het budget is ter vrije besteding van de participatieraad. Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten (tweede lid). Deze kosten kunnen uitsluitend ten laste van het budget worden gebracht indien deze zijn beoordeeld en goedgekeurd door het college. Het ligt voor de hand dat het college dit

beoordeelt voordat de kosten worden gemaakt. De participatieraad zal daarom vooraf om goedkeuring moeten vragen.

 

Artikel 11. Vergoeding aan de leden

De vergoeding van de leden wordt in deze verordening gelijk getrokken met de vergoeding voor commissieleden. Bij de landelijke verhoging van deze vergoeding werkt dit door voor de leden van de participatieraad. Voor de voorzitter en secretaris wordt gezien de belasting die volgen uit de door hen uit te voeren werkzaamheden een hogere vergoeding vastgesteld, passend binnen het budget van de participatieraad.