Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Vrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen
CiteertitelVrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/427235/427235_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2020Nieuwe regeling

06-12-2016

Gemeenteblad, 2016, 174958 (13 december 2016)

Z87667 BenW 16-03128

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen

BESLUIT

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

overwegende dat ter uitvoering van de “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten” het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 11 bevoegd is nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffing;

 

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten”;

 

BESLUITEN:

 

  • 1.

    In te trekken de beleidsregel “Vrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen” van 9 december 2013

  • 2.

    Vast te stellen de beleidsregel “Vrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen”.

Artikel 1

 

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag vrijstelling verlenen van de afvalstoffenheffing voor het inleveren van medisch afval.

 

Artikel 2

 

Het verzoek om vrijstelling dient te worden ingediend onder overlegging van een recent medisch advies van een huisarts of medisch specialist.

 

Artikel 3

 

Indien geen advies van een huisarts of medisch specialist kan worden overgelegd, dient met een eigen schriftelijke verklaring aannemelijk te worden gemaakt, dat gebruik wordt gemaakt van materiaal dat medisch afval tot gevolg heeft, zulks onder overlegging van bewijsstukken zoals bijvoorbeeld aankoopnota’s apotheek of een kopie van een machtiging van de zorgverzekering.

Artikel 4

 

De vrijstelling kan gelden voor maximaal 8 aanbiedingen van de container voor restafval of maximaal 35 stortingen in een ondergrondse restafvalcontainer.

 

Artikel 5

 

Op het moment dat de situatie die geleid heeft tot de vrijstelling, wijzigt, dient degene aan wie de vrijstelling is verleend, of zijn of haar belangbehartiger, terstond de gewijzigde situatie mede te delen aan burgemeester en wethouders.

Artikel 6

 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 

Hengelo (Gld.) 12 december 2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester,

B. Drewes , M. Besselink