Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Nadere regels voor graven en asbezorging van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor graven en asbezorging van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst
CiteertitelNadere regels voor graven en asbezorging van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst 2016

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/430626/430626_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2011Nieuwe regeling

27-09-2011

Contact, 27 december 2011

Z28395 BW11-05875

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor graven en asbezorging van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

gelet op de beheersverordening Algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst besluit

 

I. in te trekken de:

'Nadere regels voor graven en asbezorging van de Algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst'.

 

II. vast te stellen de:

'Nadere regels voor graven en asbezorging van de Algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst'.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de algemene begraafplaatsen in de gemeente Bronckhorst

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  - het doen begraven en begraven houden van lijken

  - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen

  - het verstrooien van as.

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken.

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  - het doen verstrooien van as van een gecremeerd lijk.

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder.

 • f.

  particulier urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rehtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 • i.

  vertrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid.

 • j.

  urnenmuur: muur ter berging van urnen in af te dekken particulier nissen in die muur.

 

Artikel 2 Indeling en uitgifte van graven

 • 1.

  Op de begraafplaats te Vorden kunnen op het 1e, 3e, 4e en 5e gedeelte twee lijkisten boven elkaar worden geplaatst. Op het 2e gedeelte is voor nieuwe graven alleen éénlaags begraven mogelijk.

   

 • 2.

  Op de begraafplaatsen te Hengelo, Zelhem, Wichmond en Steenderen kunnen twee lijkkisten boven elkaar worden geplaatst.

   

 • 3.

  In de algemene graven mogen, indien mogelijk, twee lijkkisten boven elkaar worden geplaatst, of, in plaats van een lijkkist, zes asbussen met of zonder urnen worden bijgezet of as van zes overledenen worden verstrooid.

   

Artikel 3 Afmetingen graven

 

Particuliere graven hebben een afmeting van omstreeks

200 x 120 cm

Particuliere urnengraven hebben een afmeting van omstreeks

80 x 80 cm

Een particuliere kindergraf heeft een afmeting van omstreeks

180 x 120 cm

Een particuliere babygraf heeft een afmeting van omstreeks

60 x 120 cm

Artikel 4 Baby- en kindergraven

Op de begraafplaatsen kunnen, zo mogelijk op speciaal daarvoor aangewezen gedeelten, particulier kinder- en babygraven worden uitgegeven.

 

Artikel 5 De bezorging van as

 • 1.

  In particuliere urnengraven mogen vier asbussen met of zonder urn worden geplaatst.

 • 2.

  In plaats van een lijkkist mogen in particulier graven zes asbussen met of zonder urn worden geplaatst of kan de as van maximaal zes gecremeerde lijken worden verstrooid.

 • 3.

  In de bovenlaag van een particulier graf mogen maximaal zes asbussen met of zonder urn worden geplaatst of kan de as van maximaal zes gecremeerde lijken worden verstrooid.

 • 4.

  In algemene urnengraven mogen vier asbussen, met of zonder urn, worden bijgezet voor een termijn van 20 jaar.

 • 5.

  In een particuliere urnennis in de urnenmuur mogen, indien mogelijk, twee asbussen, met of zonder urn, worden bijgezet.

 • 6.

  Op een daartoe aangewezen strooiveld op een begraafplaats mag de as van gecremeerde lijken worden verstrooid.

   

Artikel 6  

Deze nadere regels voor graven en asbezorging treden in werking op de dag na die van bekendmaking op de gemeentelijke informatiepagina in het nieuws- en advertentieblad 'Contact'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

de secretaris, de burgemeester,

P.C.M. van Gog H.A.J. Aalderink