Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering noodvorderingen Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden in woningen ter uitvoering noodvorderingen Bronckhorst
CiteertitelVerordening binnentreden in woningen ter uitvoering noodvorderingen Bronckhorst
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149a
  2. Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2006Nieuwe regeling

18-05-2006

Contact, 06-06-2006

Burgemeester, 060518

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering noodvorderingen Bronckhorst

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 060518/21

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 4 april 2006;

 

gelet op de bespreking van de raadscommissie Beleidsontwikkeling d.d. 11 mei 2006;

 

gelet op de artikelen 149a en 176 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat, ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, in woningen zonder de toestemming van de bewoner wordt binnengegaan.

 

besluit:

vast te stellen de volgende “Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Bronckhorst 2006.

 

Artikel 1 Binnentreden in woningen in het kader van een noodverordening

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.

Artikel 3 Aanhalingstitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Bronckhorst.”

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 18 mei 2006,

de griffier,                                  de voorzitter,drs. K.E. Pijnenburg                   H.A.J. Aalderink