Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsnotitie inburgering 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie inburgering 2007
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet inburgering nieuwkomers
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-200731-12-2016algemeen

03-04-2007

Contact 03-06-2007; 17-03-2009

Remco

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie inburgering 2007

Beleidsnotitie nieuwe Wet Inburgering 2007 Gemeente Bronckhorst

Artikel 1  

1. Inleiding

Op 1 januari 2007 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Op 7 juli 2006 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarbij de Wet Inburgering in afgeslankte vorm zal worden ingevoerd. Dit betekent dat alleen de vreemdelingen inburgeringsplichtig worden. De genaturaliseerde allochtonen worden (voorlopig) buiten de werking van de wet gelaten. Op 28 november 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

Aanleiding

De aanleiding van deze wet is (op basis van adviezen van o.a. commissie Blok) dat de resultaten van het huidige inburgeringsbeleid voor oud en nieuwkomers achterblijven bij wat gewenst is. Het kabinet voelt zich hierin gesteund door de Tijdelijke commissie onderzoek integratiebeleid die het integratiebeleid in Nederland geanalyseerd heeft. De commissie pleit voor een 'bindend en verbindend' integratiebeleid. De vrijblijvendheid rond de integratie moet doorbroken worden.

Doel

Het doel van de inburgering is dat iedereen die in Nederland woont de Nederlandse taal spreekt en kennis heeft van de Nederlandse samenleving en de belangrijkste Nederlandse normen en waarden. Met deze kennis en vaardigheden heeft iedereen een basis om actief deel te kunnen aan het economische, sociale, culturele en/of politieke leven.

Basisprincipes van de wet

In het nieuwe inburgeringstelsel, dat dan van kracht wordt, staat het begrip 'eigen verantwoordelijkheid' centraal. De hoofdgedachte van het nieuwe stelsel is dat wie in Nederland komt wonen, of hier al langer woont maar nog niet goed ingeburgerd is, zelf zorg draagt voor zijn inburgering. Hieraan is de plicht gekoppeld om het inburgeringexamen te halen. Het uiteindelijke doel van deze verplichte inburgering is: als verantwoordelijke burgers 'meedoen' in de maatschappij. Minister Verdonk heeft de kosten voor een inburgeringscursus geschat op € 4.300,- . Mensen die verplicht moeten inburgeren, maar de kosten niet zelf kunnen betalen, kunnen bij de Informatie Beheergroep (die ook de studiefinanciering regelt) aankloppen voor een lening. Wie slaag voor het examen, kan een deel van dit bedrag terugkrijgen.

Dit alles betekent een verandering ten opzichte van het huidige stelsel: inburgering is niet meer vrijblijvend en de overheid biedt niet meer aan iedereen gratis inburgeringprogramma' s aan. In het nieuwe stelsel wordt een omslag gemaakt van een inspanningsverplichting naar een resultaatverplichting. Aan de plicht tot inburgering is pas voldaan als het inburgeringsexamen is gehaald.

Kans voor gemeenten

Met de nieuwe wet krijgen de gemeenten te maken met wijzigingen op het gebied van inburgering. De wet heeft tot doel om de veelal bestaande samenloop tussen inburgering en reïntegratie te intensiveren. Daarnaast legt de nieuwe wet een faciliterende functie neer bij de gemeente voor de groep asielmigranten en imam’s maar kunnen daarnaast ook WWB uitkeringsgerechtigden oudkomers en/of vrouwen die in een achterstandspositie verkeren en geen werk, inkomen of uitkering hebben gefaciliteerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan met name Turkse vrouwen die al langer hier wonen en vroeger (voor 1998) niet ingeburgerd zijn (was toen nog niet verplicht).

De Wet Inburgering vervangt op termijn de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) 1998.

De WIN blijft voorlopig nog bestaan voor de lopende gevallen die in 2006 met een inburgeringsprogramma onder de WIN zijn begonnen of die vóór 31 december 2006 een aanvraag voor een inburgeringsonderzoek WIN hebben ingediend. Verder blijft de WIN nog gelden voor Antilianen en Arubanen na 1 januari 2007.

Invoering van de wet

Ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving en de formulering en samenstelling van deze beleidsnotitie heeft de gemeente Bronckhorst deelgenomen aan de regionale werkgroep Inburgering, met als doel informatie-uitwisseling en afstemming. Deelnemende gemeenten zijn; Doetinchem, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Aalten, Oude IJsselstreek, Montferland en Bronkhorst. De afdeling werk, inkomen en zorg van de gemeente Bronckhorst zal straks de daadwerkelijke uitvoering en de beleidsontwikkeling van de Wet Inburgering ter hand nemen

Beleidsvrijheid van de gemeenten

De Wet Inburgering schrijft aan gemeenten een aantal verplichtingen voor. Voorts biedt de wet in de uitvoering richtlijnen op het gebied van inburgering. Daar waar de wet de regels stelt, formuleert de gemeente Bronckhorst geen eigen beleid, maar wordt in de uitvoering verwezen naar de wetsteksten. In deze beleidsnotitie wordt daarom vooral ingegaan op de keuzemogelijkheden die de wet biedt.

De gemeente heeft de plicht om aan twee doelgroepen een aanbod te doen, te weten:- Asielgerechtigde Inburgeringsplichtigen (nieuwkomers en oudkomers)- Geestelijk bedienaren

Aan bijzondere groepen kunnen gemeenten een aanbod doen. Dit betreft de personen zonder uitkering of inkomen in een achterstandsituaties (veelal Turkse vrouwen die de zorg dragen voor kinderen ) en WWB uitkeringsgerechtigde inburgeringsbehoeftigen.

Visie op inburgering

De gemeente Bronckhorst onderschrijft de visie op inburgering zoals bedoeld in de Wet Inburgering en zoals elders in deze notitie wordt beschreven.

 

2. Samenvatting Wet Inburgering

De uitgangspunten van de nieuwe Wet Inburgering zijn:• zowel nieuwkomers als oudkomers (asielgerechtigden) worden bij wet verplicht om in te burgeren in de Nederlandse samenleving

• het inburgeringsproces start voor nieuwkomers (gezinsvormers en gezinsherenigers) in het land van herkomst met het behalen van het examen buitenland

• bij de inburgeringsplicht staat de eigen verantwoordelijkheid centraal

• inburgeringsplichtigen moeten zelf hun cursus bekostigen en hebben keuzevrijheid bij de inkoop van cursussen

• aan de inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen is behaald

• gemeenten hebben een spilfunctie die bestaat uit een informerende, handhavende en faciliterende rol

 

De doelgroepen van de nieuwe Wet Inburgering zijn in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die als nieuwkomer of oudkomer in Nederland komen en of verblijven. Van de inburgeringsplicht zijn uitgezonderd diegene die al bepaalde Nederlandse diploma' s en certificaten hebben behaald. Oudkomers die op het moment dat de wet inwerking treedt 60 jaar of ouder zijn, worden eenmalig uitgezonderd van de inburgeringsplicht. Nieuwkomers van 60 jaar en ouder zijn wel inburgeringsplichtig.

 

 

Ook zitten er termijnen aan de duur waarbinnen de inburgeringsplichtige het examen moet behalen.

• nieuwkomers:  - vluchtelingen (asiel) die binnen 5 jaar het inburgeringsexamen moeten behalen  - gezinsvormers en gezinsherenigers die een examen buitenland hebben behaald en binnen 3,5 jaar het inburgeringsexamen in Nederland moeten behalen

• oudkomers: (die een aanbod wordt gedaan voor inburgering)  - WWB uitkeringsgerechtigden en verzorgende ouders zonder werk, inkomen en uitkering dienen ook binnen 5 jaar het inburgeringsexamen te behalen

• geestelijke bedienaren:  - nieuwkomers imam’s die het examen in het buitenland hebben behaald moeten binnen 3,5 jaar het inburgeringsexamen behalen  - oudkomers imam’s (die al hier zijn) moeten binnen 5 jaar het inburgerexamen halen

 

3. De rol van de gemeente

De nieuwe Wet Inburgering geeft gemeenten een spilfunctie en onderscheidt daarbij een drietal rollen: informeren, handhaven en faciliteren. In dit hoofdstuk worden eerst deze rollen in algemene zin toegelicht, waarna voorstellen worden gedaan hoe de gemeente Bronckhorst deze rollen gaat vervullen. In het algemeen wordt voorgesteld om 2007 te gebruiken als overgangsjaar waarbij ervaring wordt opgedaan met de nieuwe wetgeving en werkwijze. De gemeente draagt zorg voor de wettelijke verplichtingen maar stelt zich terughoudend op in uitbreiding van haar taken en ambitie. In die gedachtenlijn past het dan ook om in 2007 alleen de wettelijke verplichte inburgering en facilitering van maximaal 15 asielgerechtigden en imam’s uit te voeren.

De minimale taken van de gemeente zijn de in de wet beschreven plichten.

Deze zijn informatie en advies geven aan alle nieuwkomers (asielgerechtigden en niet-asielgerechtigden) en oudkomers die zichzelf melden over plichten, consequenties en vragen over scholingsinstituten. Daarnaast voert de gemeente een handhaving op de inburgeringsplicht uit voor nieuwkomers en oudkomers, gezinsherenigers en –vormers en imam’s.

Bij faciliteren is er sprake van enerzijds het moeten aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan houders van een verblijfsvergunning asiel bepaalde en onbepaalde tijd en aan geestelijk bedienaren (imam’s). Anderzijds kan de gemeente ervoor kiezen daarnaast ook een aanbod te doen aan de prioritaire doelgroepen (o.a. uitkeringsgerechtigden, verzorgende ouders). Dit wordt nader uitgewerkt in de paragraaf over Facilitering.

Informatie

De gemeente dient een informatiepunt inburgering in te richten waar alle inburgeringsplichtigen (en behoeftigen) terecht kunnen voor informatie en advies. De belangrijkste taken van dit informatiepunt zijn:- Voorlichting geven aan inburgeringsplichtigen ten aanzien van hun rechten en plichten (en of men wel inburgeringsplichtig is)- Het afleggen van het eerste intakegesprek met de inburgeringsplichtigen - Het (laten) vaststellen van een competentietoets om het startniveau en het leervermogen vast te stellen en het laten opstellen van een studieadviesprogramma door de onderwijsaanbieder en het op basis daarvan afgeven van een beschikking- Een informatiepunt voor alle vragen die samenhangen met de inburgeringsplicht (ook van de partner of familie) tot de procedures en eisen van het inburgeringsexamen- Informatie verstrekken en contact onderhouden met onderwijsaanbieders in de regio

Voorstel

Voorgesteld wordt dit informatiepunt inburgering onder te brengen bij de huidige WIN publieksconsulent in het gemeentehuis.De afdeling publiekszaken geeft wekelijks een uitdraai van nieuwe vestigingen vanuit het buitenland aan de afdeling werk, inkomen en zorg in casu de WIN consulent. Deze nodigt de nieuwkomer uit voor een intakegesprek. Hierin wordt vastgesteld of de nieuwkomer een inburgeringsplichtige is en voorziet hem/haar van informatie over al dan niet inburgering en zo ja, van een informatiepakket. De datum van het MVV is bepalend voor de start van de 6-weken termijn waarbinnen de gemeente de betrokkene dient uit te nodigen voor een intake. Verder voert de Win consulent daarna de overige werkzaamheden uit als hiervoor omschreven.

Handhaving

De nieuwe Wet Inburgering betekent voor de gemeente dat zij de taak heeft om de plicht tot inburgering te handhaven. De invulling van deze taak wordt overgelaten aan de gemeente zelf Voorgesteld wordt de handhaving uit te laten voeren door de afdeling werk, inkomen en zorg zelf in casu de WIN publieksconsulent die hier zicht op heeft.

De volgende minimale punten moeten in de handhaving aan de orde komen:- Voeren van een intakegesprek- Voortgangscontrole (inspanningsverplichting voor degenen die een aanbod krijgen van de gemeente)- Controle op aanwezigheid en absentie- Controle op het inburgeringsexamen en de uitvoering van de bestuurlijke boete.

Handhavingsbeschikkingen

De gemeente Bronckhorst heeft een prognose van 3 handhavingsbeschikkingen in 2007. Dit betreft het handhaven van 3 inburgeringsplichtigen in de gemeente die zelf hun inburgering dienen te regelen. Naast deze 3 handhavingen dient de gemeente ook de inburgeraars te handhaven die zij een aanbod doet en bekostigt. Dat zijn maximaal 15 personen (de eerder genoemde asielgerechtigden en imam’s).

Controle

Nieuwkomers (gezinsherenigers en –vormers) hebben 3,5 jaar tijd en oudkomers en asielmigranten tot 5 jaar tijd om aan hun inburgeringsplicht te voldoen. Bij imam’s wordt onderscheiden of men nieuwkomer imam is (dan 3,5 jaar) of oudkomer imam (dan is het 5 jaar).Voorgesteld wordt om de te handhaven personen periodiek uit te nodigen voor hercontrole: de eerste controle na 6 maanden, daarna jaarlijks éénmaal.

Boete

De gemeente kan een boete opleggen aan inburgeringsplichtigen. In regionaal verband is ambtelijk afgesproken dat eenieder dezelfde wettelijke maximumbedragen opneemt in de eigen verordening. Voorgesteld wordt dit ambtelijk advies over te nemen zoals verwoord in bijgaande Verordening Wet Inburgering 2007.

Gemeenten kunnen een bestuurlijke boete opleggen aan nieuwkomers (gezinsherenigers en –vormers) indien de inburgeringsplichtige zich niet aan hun plicht houden, maar slechts dan indien sprake is van verwijtbaarheid. Bij asielgerechtigden die een WWB uikering hebben zijn er ook nog maatregelen in de Wet werk en bijstand mogelijk om inburgering te handhaven.

In de Verordening Wet Inburgering worden voorstellen geformuleerd wanneer boetes kunnen worden opgelegd en de hoogte van bestuurlijke boetes. Deze zijn vanuit de VNG aangedragen en overgenomen door de 8 regiogemeenten.

Ontheffingen

Volgens de Wet Inburgering kunnen gemeenten inburgeringsplichtigen op bepaalde gronden ontheffing van hun plicht verlenen. Dit kan bijvoorbeeld bij lichamelijk en/of psychische belemmeringen of een verstandelijke handicap zijn. Het aantonen dient te gebeuren aan de hand van een medisch advies van een onafhankelijk arts. Op basis van dit advies kan het college (gemandateert aan de afdeling werk, inkomen en zorg) dan deze ontheffing geven.Analfabetisme is overigens geen grond voor ontheffing. Indien iemand door zijn beperkingen inderdaad geen taalles kan volgen kan ontheffing van de inburgeringsplicht gegeven worden. Dit zullen uitzonderingen zijn.Daarnaast kan het voorkomen dat iemand die al enige tijd bezig is met het inburgeringsprogramma niet in staat is/of wordt geacht tot het behalen van het examen maar daarvoor wel veel inspanningen heeft gepleegd. In zo'n geval kan het college besluiten iemand alsnog te ontheffen van de inburgeringsplicht. In beginsel vindt de ontheffing plaats op verzoek van de inburgeringsplichtige. Het college kan in bijzondere gevallen overgaan tot ambtshalve gehele of gedeeltelijke ontheffing. Dit zullen naar verwachting, uitzonderingen zijnDe wet biedt voor ontheffing voldoende mogelijkheden zodat de gemeente Bronckhorst hierop geen eigen beleid hoeft te formuleren.

Vrijstellingen

Iemand die op basis van de wet inburgeringsplichtig is (bijvoorbeeld asielgerechtigde, imam of nieuwkomer van buiten de EU) kan vrijstelling worden verleend als ze via de Korte Vrijstellingstoets van de IB geroep zijn vrijgesteld en/of bepaalde diploma’s hebben.Vastgesteld moet dus kunnen worden dat de Nederlandse taal al voldoende wordt beheerst en men al goed is ingeburgerd. Is dit niet zomaar objectief vast te stellen dan kan een toets worden aangevraagd bij een onderwijsaanbieder of dient betrokkene verwezen te worden naar de Korte vrijstellingstoets.

Facilitering door de gemeente

Gemeenten zijn bij wet zoals eerder aangegeven, verplicht een aanbod te doen aan houders van een verblijfsvergunning asiel (asielgerechtigde nieuwkomers en aan geestelijk bedienaren (oud- en nieuwkomers). Voor deze groep wordt € 4.005,- per inburgeringsprogramma beschikbaar gesteld. Daarnaast is een eigen bijdrage van € 230,- van de inburgeringsplichtige verplicht. Daardoor is maximaal € 4.235,- beschikbaar voor een inburgeringsprogramma. Doet een gemeente een aanbod aan een vrouw in een achterstandssituatie die geen inkomen, werk of uitkering heeft (veelal Turkse vrouwen) dan mag het inburgeringsprogramma maximaal € 6.180,- kosten (€ 5.950,- plus € 230,-).Nogmaals, door het geringe budget van het ministerie zal het budget van totaal € 78.100,- naar verwachting geheel opgaan aan de verplichte groep die de gemeente Bronckhorst moet inburgeren (asielgerechtigden en imam’s nieuw- en oudkomers)

Inburgering van imam’s is van groot belang omdat geestelijke bedienaren voor hun gemeenschap een voorbeeldfunctie vervullen. Gemeenten krijgen bevoegdheden om trajecten aan te bieden, die ook een specifieke cursus voor imam’s bevat. Dit is een aanvullende cursus die ook in het huidige stelsel wordt gevolgd en toegesneden is op hun beroep. Er zijn voorzover bekend in de gemeente Bronckhorst geen geestelijke bedienaren woonachtig.

Voorstel

Voor inburgering wordt een geestelijk bedienaar direct opgeroepen en verplicht tot deelname aan inburgering, waarbij aansluiting wordt gezocht bij regionaal of landelijk aanbod. De gemeente ontwikkelt geen eigen beleid of aanbod voor deze doelgroep.

In de nieuwe Wet Inburgering zijn 2 prioritaire groepen aangewezen waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft een aanbod te doen (kan een aanbod doen maar geen verplichting). Deze groepen zijn:1. Uitkeringsgerechtigden die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt2. Verzorgende ouders (niet-uitkeringsgerechtigde oudkomers zonder betaalde arbeid en kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar)

ad 1. Uitkeringsgerechtigden die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.De gemeente kán deze groep een aanbod doen voor bijvoorbeeld een samenlooptraject (combinatie inburgering en reïntegratie). Het gaat hierbij om WWB en WW uitkeringsgerechtigden die vallen onder de groep oudkomers. Bewuste keuze is de uitkeringsgerechtigde onder de hoede van de WWB consulent te laten reïntegreren met reïntegratiegelden en niet met de WI gelden.Nieuwkomers (meestal vluchtelingen) die een uitkering aanvragen zijn direct verplicht tot inburgering maar kunnen ook in een samenlooptraject worden geplaatst. Omdat deze groep ook moet uitstromen naar werk dient ook steeds gekeken te worden of duale trajecten (overdag werken of beschikbaar zijn voor werk) en ’s avonds naar school, mogelijk zijn. Voorgesteld wordt de uitkeringsgerechtigden alleen een aanbod vanuit het WI budget te doen als de verplichte groep (zijnde de asielgerechtigden en imam’s) onvoldoende instroom heeft en het WI budget daarvoor toereikend is.

ad 2. Verzorgende ouders (niet-uitkeringsgerechtigde oudkomers zonder betaalde arbeid en kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar)Het aanbod zal zich binnen deze groep richten op allochtone vrouwen met kinderen die zich in een achterstandspositie bevinden en die nog niet het vereiste taalniveau bereikt hebben. De gemeente kán deze groep een aanbod doen.Voorgesteld wordt ook deze doelgroep alleen een aanbod vanuit het WI-budget te doen als de verplichte groep (de asielgerechtigden en imam’s) onvoldoende instroom heeft en het WI budget daarvoor toereikend is.

 

4. Facilitering door de Informatie Beheergroep (IB-groep)Naast gemeente is er nog een faciliterende partij met de komst van de Wet Inburgering. De IB-groep krijgt in het nieuwe stelsel een belangrijke rol. Naast het verstrekken van een krediet verzorgt zij ook:- het afnemen van examens- het aanwijzen van exameninstellingen- het verstrekken van leningen en vergoedingen- het aanleggen en beheren van de informatiesystemen.

 

5. Communicatie

De Wet Inburgering kent behoorlijke veranderingen voor de nieuwkomers en oudkomers. Nieuwkomers worden over de nieuwe wet geïnformeerd bij hun komst in Nederland. Zij krijgen ook meteen de inburgeringsplicht opgelegd. Landelijk zal een voorlichtingscampagne gevoerd worden om aan oudkomers bekend te maken dat zij mogelijk inburgeringsplichtig zijn.

Gemeenten dragen er zorg voor dat de inburgeringsplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet, over het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen en over de mogelijkheden van leningen bij de Informatie Beheergroep. Hiertoe maakt de gemeente Bronckhorst in ieder geval gebruik van de folders van de IB-groep en ministerie. In onderstaand schema worden de communicatiemiddelen met bijbehorende planning weergegeven.

Middel Planning

Artikel in Contact Februari 2007 en vervolgens elk halfjaarGemeentelijke website vermelding, doorlopend vanaf 2007Brieven zenden aan de in Bronckhorst woonachtige inburgeringsplichtigen naar aanleiding van uitdraai GBA, doorlopend vanaf voorjaar 2007Informatie via brochures en poster bij afdeling Werk, inkomen en zorg en eveneens bij Publiekszaken, doorlopend vanaf 2007

 

6. Financiering

6.1 Rijksbijdrage

De rijksbijdrage bestaat uit een vast deel (voor de informerende taak), een prestatieafhankelijk deel (voor de faciliterende taak) en een variabel deel (voor de handhavingtaak). Totaal is de rijksbijdrage voor 2007 € 78.100,-Daarnaast is er voor de invoering van de nieuwe wet eenmalig een invoeringsbudget beschikbaar. Voor de gemeente Bronckhorst bedraagt deze éénmalige extra bijdrage circa € 60.000,-. Dit bedrag komt vóór 1 april 2007 beschikbaar voor onze gemeente. De rijksbijdrage voor het vaste deel voor de bekostiging van informatieverstrekking door gemeenten aan inburgeringsplichtigen is € 1.192,-.Het prestatieafhankelijke deel is € 75.635,- . Hiervan bekostigt de gemeente de volgende taken:- het nemen van besluiten betreffende de gehele of gedeeltelijke ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van psychische of lichamelijke beperkingen- het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan inburgeringsplichtigen - het oproepen van een inburgeringsplichtige (intake)- het opleggen van een bestuurlijke boete indien het examen verwijtbaar niet is behaald na afloop van de gestelde termijn- het verstrekken van informatie aan het informatiesysteem inburgering- het verstrekken van beleidsinformatie- het inkopen van inburgeringsprogramma’s

Voor de bekostiging van het prestatieafhankelijke deel wordt de methode van outputfinanciering gehanteerd. Vooraf wordt door de Minister en de gemeente een afspraak gemaakt over de in een bepaald jaar te realiseren prestaties. Achteraf (3 jaren later) wordt het prestatieafhankelijke deel van de rijksbijdrage vastgesteld op basis van de werkelijk behaalde prestaties.Het variabele deel is € 1.281,- en heeft betrekking op de handhaving van de inburgeringsplicht van degenen die geen aanbod krijgen van de gemeente, maar wel inburgeringsplichtig zijn. Het budget wordt vastgesteld op basis van een schatting van 3 handhavingsbeschikkingen, uitgereikt door de gemeente Bronckhorst. Al eerder genoemd is de eigen bijdrage van € 230,- van de inburgeringsplichtige. Asielgerechtigden die tevens WWB uitkering hebben dienen/kunnen daarvoor bijzondere bijstand aanvragen.

6.2 Afrekening rijksbijdrage

De gemeente wordt 100% bevoorschot. Hiervoor gelden een aantal prestatie-indicatoren:- Aantal trajectovereenkomsten (weging 30%)- Aantal daadwerkelijke deelnemers aan examen (weging 70%)

Er wordt bevoorschot en afgerekend in cohorten van 3 jaar. Het aantal deelnemers aan de trajecten vormt 30% van de totale som en het aantal deelnemers aan het examen vormt 70%. Momenteel is er sprake van een prognose voor het cohort 2007-2009. De afrekening hiervan vindt plaats in 2010.

Om als gemeente in aanmerking te komen voor vergoeding van alle inburgeringskosten, zal de inburgeraar in de periode 2007-2009 zowel moeten starten én examen moeten doen. Het risico voor gemeenten ligt in het niet deelnemen aan het examen. Dan loopt de gemeente 70% van de kosten mis. Bij de inkoop van trajecten zullen we als gemeente goede afspraken moeten maken met de aanbieder van het inburgeringsprogramma en deze mede verantwoordelijk maken voor het doen van examen en daar het financiéle risico (mede) leggen. Ook moeten we proberen een goede prijs te bedingen. In de bekostiging is rekening gehouden met een uitval van 10%. Dit betekent dat een gemeente haar voorschot mag behouden wanneer 9 van de 10 inburgeringsplichtigen aan wie een aanbod is gedaan, aan het examen deelneemt. Let wel; er wordt niet afgerekend op het behalen van het examen maar aan het meedoen.

6.3 Begroting 2007

In onderstaande begroting zijn de verwachte inkomsten en uitgaven verwerkt.

Begroting 2007 nieuwe Wet Inburgering Inkomsten Uitgaven

Inkomsten

Rijksbijdrage € 75.635,-Aanvulling uit werkdeel WWB p.m. Handhavingsgelden € 1.281,-Informatiegelden € 1.192,-Invoeringsbudget € 60.000,-Eigen bijdrage van deelnemers (15 x € 230,-) € 3.450,-

Totaal € 141.558,-

Uitgaven

Inkoop 15 trajecten à € 5.200,- € 78.000Bijkomende kosten 15 x € 1.000,- (kinderopvang e.d.) € 15.000Cursus en seminars publieksconsulent € 2.000Ureninzet publieksconsulent 2007 (600 x € 60,-) € 36.000Inkoop medisch advies derden € 2.000Accountantscontrole . € 4.000Communicatie/pr € 2.000

Totaal € 139.000,-

*Aanvulling uit werkdeel WWB is niet begroot. Deze groep krijgt slechts een aanbod als er in 2007 onvoldoende asielgerechtigden en imam’s instromen en het budget nog toereikend is.

 

7. Relatie met de WEB

De WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) blijft onverkort van kracht. Op het WEB budget (lees Volwassen Educatie) is bij de invoering van de nieuwe Wet Inburgering een korting toegepast. Deze korting betekent dat er geen NT2 aanbod met WEB¬-middelen mag worden uitgevoerd op het onderwijsniveau Al en A2. Dit is nl. ook het voorgeschreven niveau van het inburgeringsexamen. Dit om te voorkomen dat gemeenten de VE gelden gebruiken om daarmee inburgeringsplichtigen in te burgeren.De inburgersplichtigen (gezinsherenigers en –vormers) zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Wel kan de gemeente uit dit budget Volwassen Educatie taalcursussen financieren voor analfabeten die onder het niveau A1 en A2 lessen volgen, waarmee ze op termijn mogelijk mee kunnen doen aan het reguliere Inburgeringsprogramma. Ook kan de gemeente taalcursussen financieren voor hogeropgeleide allochtonen die na het behalen van het A1 en A2 niveau willen doorleren op niveau B1 en B2 om voldoende taalvaardigheid te behalen voor deelname aan reguliere beroepsopleidingen.Uitvoering van de WEB zal blijven plaatsvinden door de afdeling MO die hiervoor in de regio Achterhoek een regionaal contract heeft met het ROC Graafschap College.

8. Verordening

Het Frontoffice Inburgering van het Ministerie van Justitie heeft in samenwerking met de VNG een voorbeeldverordening opgesteld. Hierin zijn de onderwerpen ondergebracht die volgens de wet geregeld moeten worden. Dit betreft respectievelijk het stellen van regels over informatieverstrekking, over het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen en over de hoogte van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen worden opgelegd. Het Rijk adviseert een verordening op te stellen die in elk geval voldoet aan de minimale wettelijke vereisten. Op deze wijze kun je als gemeente inspelen op de actualiteit welke vastligt/vastgelegd wordt in een beleidsnotitie. Voorgesteld wordt de voorbeeldverordening vast te stellen.

Zoals al eerder in deze notitie vermeld, is in de regio Achterhoek ambtelijk gesproken over invulling van deze verordening. Alle Achterhoekse gemeenten gaan de voorbeeldverordening gebruiken en invullen als basisvariant. Voor wat betreft het vaststellen van de hoogte van de boete is met elkaar afgesproken één lijn te trekken om eventuele rechtsongelijkheid te vermijden. Om maximale bewegingsvrijheid te realiseren, houdt een ieder hetzelfde boete-bedrag aan. Uiteraard wordt per individueel geval een zorgvuldige afweging gemaakt (individualisering).

 

9. Inkoop en Aanbesteding

Voor de groep inburgeringsplichtigen (asielgerechtigden en imam’s) behoudt de gemeente de taak om inburgeringstrajecten te organiseren. Bij de inkoop van inburgeringstrajecten dienen gemeenten inprincipe rekening te houden met de aanbestedingsregels. Dit betekent dat de gemeente rekening moet houden met de beginselen van openbaarheid, transparante en non-discriminatie. Verder is van belang dat bij de Wet Inburgering de verplichte winkelnering bij ROC’s (Regionale opleidingen Centra) is losgelaten.

Het drempelbedrag voor een Europese aanbesteding is € 211.000. In het geval van de Wet Inburgering hebben wij als gemeente Bronckhorst € 75.635,- voor een periode van 1 jaar. Voor een contract van één jaar blijven we ruimschoots onder de aanbestedingsgrens. Met de afdeling inkoop van onze gemeente hebben we overleg gepleegd over de procedure. Deze geven aan dat er 3 offertes opgevraagd moeten worden bij 3 onderwijsaanbieders.Het inkoopproces kent daarbij dan de volgende stappen:- Bepalen van de vraag, marktverkenning en beschikbaar budget- Opvragen van de offertes- Beoordelen van offertes- Afsluiten contracten

Afwijking inkoopvoorwaarden

Gezien echter de tijdsdruk die ontstaan is door de late 1ste kamerbehandeling van de wet (28 november 2006) met als ingangsdatum van de wet op 1 januari 2007, is het feitelijk niet meer mogelijk de gebruikelijke procedure daarbij te volgen. Op dit moment nl. moet al gewerkt worden met de prijs en programma’s van 2007.

Voorlopig begroten we voor één inburgeringsprogrammma van 600 klokuren met alle onderdelen daarin zoals Nederlands, beroepen- en maatschappij oriëntatie en multimedia (computerles), circa € 5.100,- tot € 5.200,- per programma kwijt. We moeten daar wel verder over onderhandelen om proberen een scherpere prijs (minus 10% tot 20% ) te bewerkstelligen. Dit vind in januari 2007 plaats.

Voorgesteld wordt het huidige contract met het ROC Graafschap College van 2006 met één jaar te verlengen tot 1 januari 2008. In 2007 dan vervolgens onderzoek te doen hoe verder te gaan met ingang van 1 januari 2008 met inachteneming van de inkoopvoorwaarden.

Voor de aanbesteding van het Wi-budget van het jaar 2008 en verder zal dit jaar uitvoerig worden georiénteert op aanbieders op de onderwijsmarkt. Door het wegvallen van de verplichting om bij ROC’s in te kopen (de verplichte winkelnering) zullen naar verwachting in 2007 veel meer onderwijsanbieders op de markt verschijnen hetgeen de concurrentie en de prijzen ten goede zal komen. Ook dat is een reden om eerst voor slechts één jaar (2007) een contract voor 15 inburgeringsprogramma’s aan te gaan.