Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst
CiteertitelFinancieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/CVDR481139/CVDR481139_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/CVDR479480/CVDR479480_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-272158

B&W- 04774

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst en de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst;

besluit:

 

vast te stellen het Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

 

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begrippen

De begripsbepalingen genoemd in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 van de Jeugdwet, artikel 1 van de Verordening jeugdhulp gemeente Brockhorst en artikel 1 van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst zijn op dit besluit van toepassing.

Hoofdstuk 2. Persoonsgebonden budget

Artikel 2. Hoogte persoonsgebonden budget

 • 1.

  De hoogte van de tarieven van het persoonsgebonden budget per 1 januari 2019 is:

  Soort ondersteuning

  Tarief

  Omvang

  Begeleiding Individueel Ontwikkelen

  0,85

  minuut

  Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus

  1,26

  minuut

  Persoonlijke verzorging Ontwikkelen

  0,76

  minuut

  Persoonlijke verzorging Stabiliseren

  0,68

  minuut

  Behandeling Individueel Ontwikkelen

  1,51

  minuut

  Behandeling Individueel Ontwikkelen Plus

  1,77

  minuut

  Begeleiding groep Ontwikkelen

  47,63

  dagdeel

  Begeleiding groep Ontwikkelen Plus

  69,36

  dagdeel

  Behandeling Groep Ontwikkelen

  75,72

  dagdeel

  Behandeling Groep Ontwikkelen Plus

  99,79

  dagdeel

  Vervoer

  18,50

  etmaal

  Logeren

  122,76

  etmaal

  Informele ondersteuning/sociaal netwerk.

  0,32

  minuut

 • 2.

  De tarieven voor de persoonsgebonden budgetten worden jaarlijks geïndexeerd gelijk aan het percentage dat wordt bepaald bij de tarieven van de Zorg in Natura. Voor 2019 is de indexatie op nul gesteld met uitzondering van de tarieven voor vervoer en logeren.

 • 3.

  Het product logeren geldt voor de tijd tussen 17.00 uur en 09.00 uur en de benodigde begeleiding binnen dit tijdsbestek zit in het product en tarief inbegrepen. Het product voorziet niet in de daginvulling van de tijd tussen 09.00 -17.00 uur. Als daginvulling in die periode wel gewenst is, moet het product logeren worden aangevuld met een vorm van dagbesteding voor maximaal 2 dagdelen groepsbegeleiding per dag.

 • 4.

  In het persoonsgebonden budget zit geen vrij besteedbaar bedrag.

 • 5.

  Het persoonsgebonden budget mag niet worden besteed aan:

  • -

   bemiddelingskosten

  • -

   administratiekosten

  • -

   kosten voor tussenpersonen of belangenbehartigers

  • -

   kosten voor het voeren van een pgb administratie

  • -

   kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb

  • -

   vakantiegeld

  • -

   reis- en verblijfkosten

  • -

   eenmalige uitkering

  • -

   feestdagenuitkering.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3. Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen te gunste van de cliënt afwijken van de bepalingen van dit besluit als toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als: Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld te Bronckhorst op 11 december 2018.

Burgemeester en wethouders van gemeente Bronckhorst

de secretaris,

B.Drewes

de burgemeester,

M.Besselink