Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregels vrijwilligersbijdrage voor uitkeringsgerechtigden Pw, Ioaw en Ioaz gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vrijwilligersbijdrage voor uitkeringsgerechtigden Pw, Ioaw en Ioaz gemeente Bronckhorst
CiteertitelBeleidsregels vrijwilligersbijdrage voor uitkeringsgerechtigden Pw, Ioaw en Ioaz gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201901-01-2019Nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-84852

Z111200 BenW-04906

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vrijwilligersbijdrage voor uitkeringsgerechtigden Pw, Ioaw en Ioaz gemeente Bronckhorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen over het verstrekken van de vrijwilligersbijdrage aan uitkeringsgerechtigden met een uitkering in het kader van de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

besluit vast te stellen de:

 

Beleidsregels vrijwilligersbijdrage voor uitkeringsgerechtigden Pw, Ioaw en Ioaz gemeente Bronckhorst

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Vrijwilligerswerk: onbetaalde arbeid voor een organisatie of een persoon dat geen onderdeel uit maakt van een re-integratietraject.

 • 3.

  Wet: Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 • 4.

  Belanghebbende: inwoners met een uitkering in het kader van de wet.

Hoofdstuk 2. Procedure

Artikel 2. Voorwaarden

Belanghebbende:

 • a.

  vraagt vooraf met het aanvraagformulier toestemming vrijwilligerswerk te mogen doen en heeft hiervoor toestemming gekregen;

 • b.

  blijft voldoen aan de arbeidsverplichtingen;

 • c.

  verricht minimaal 5 uur per week vrijwilligerswerk;

 • d.

  voegt bij het aanvraagformulier van de organisatie of persoon waarvoor vrijwilligerswerk wordt verricht een overeenkomst of verklaring waarin in ieder geval staat:

  • naam, adres en woonplaats van de klant en de organisatie of persoon;

  • duur van de overeenkomst;

  • aard van de werkzaamheden;

  • aantal uren per week dat werkzaamheden worden gedaan;

  • wel of geen kostenvergoeding en zo ja, hoeveel;

  • ondertekening door de klant en de organisatie of persoon.

Artikel 3. Hoogte

 • 1.

  De vrijwilligersbijdrage is:

  • a.

   60% van de vrij te laten vergoeding voor vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 31, lid 2, onder k. van de Participatiewet omgerekend per maand bij vrijwilligerswerk van 5-10 uur per week;

  • b.

   100% van de vrij te laten vergoeding voor vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 31, lid 2, onder k. van de Participatiewet omgerekend per maand bij vrijwilligerswerk meer dan 10 uur per week.

 • 2.

  Op het bedrag van de vrijwilligersbijdrage genoemd onder lid 1 wordt volledig in mindering gebracht de onkostenvergoeding van de organisatie of de persoon waarvoor vrijwilligerswerk wordt verricht.

 • 3.

  Van de eventuele onkostenvergoeding als bedoeld in lid 1 wordt een bewijsstuk verstrekt.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 4. Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbende afwijken van deze beleidsregels als toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

Artikel 6. Overgangsregeling

De belanghebbende die vanaf 1 januari 2019 de vrijwilligersbijdrage ontvangt komt in aanmerking voor de vrijwilligersbijdrage gebaseerd op de hoogte als bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregels en een nabetaling per die datum.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels vrijwilligersbijdrage voor uitkeringsgerechtigden Pw, Ioaw en Ioaz gemeente Bronckhorst.

Vastgesteld te Hengelo Gld.op 19 februari 2019.

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst

de secretaris,

B.Drewes.

de burgemeester,

M.Besselink.