Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunnik

Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunnik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers
CiteertitelBoeteverordening Wet Inburgerling Nieuwkomers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 18 Wet inburgering nieuwkomers
 2. Artikel 18 Wet werk en bijstand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Nieuwe regeling

14-10-2004

Trefpunt, 20 oktober 2004

Bunn-5170

Tekst van de regeling

Intitulé

BOETEVERORDENING WET INBURGERING NIEUWKOMERS

 

gemeente Bunnik

Nummer 04-132

 

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, nr. 04-132;

 

overwegende dat het opleggen van boetes bij het niet nakomen van uit de Wet inburgering nieuwkomers voortvloeiende verplichtingen bij verordening geregeld dient te worden;

 

gelet op artikel 18, zevende lid van de Wet inburgering nieuwkomers, artikel 18 van de Wet werk en bijstand, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen: de "Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers".

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet inburgering nieuwkomers (Staatsblad 1998; 261);

  • b.

   nieuwkomer: een persoon als genoemd in artikel 1, aanhef en onder a van de wet;

  • c.

   WWB: Wet werk en bijstand;

  • d.

   bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

  • e.

   maatregel: het verlagen van de bijstand of langdurigheidstoeslag op grond vanrtikel 18, tweede lid van de WWB;

  • f.

   bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de WWB.

 • 2.

  De begripsbepalingen van de wet zijn op deze verordening van toepassing, tenzij daarvan na drukkelijk wordt afgeweken,

Artikel 2 Opdracht college

Het college van burgemeester en wethouders neemt bij toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet de bepalingen van dit besluit in acht, onverminderd artikel 18, tweede en vierde lid van de wet.

Artikel 3 Afstemming en dringende redenen

 • 1.

  Bij het opleggen van een boete wordt deze verordening in acht genomen. De boete wordt opgelegd als de nieuwkomer naar het oordeel van het college zich gedraagt in strijd met artikel 2, 4, vierde lid, 8 eerste volzin, 9, eerste lid, 10 derde lid of 12, eerste lid van de wet.

 • 2.

  Als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt wordt geen bestuurlijke boete opgelegd.

Artikel 4 Bepaling hoogte van de boete

 

 • 1.

  De bestuurlijke boete bedraagt € 220;

 • 2.

  De bestuurlijke boete wordt verdubbeld, indien de nieuwkomer zich binnen 12 maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een bestuurlijke boete is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging

Artikel 5 Samenloop van maatregel en bestuurlijke boete

Indien de nieuwkomer bijstand ontvangt, blijft een bestuurlijke boete achterwege als voor diezelfde gedraging een maatregel in de vorm van een verlaging van de bijstand is opgelegd.

Artikel 6 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald: Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 oktober 2004

 

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Nota-toelichting  

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 BegripsbepalingenIn dit artikel wordt een aantal in de verordening gehanteerde begrippen verklaard.

 

Artikel 2 Opdracht collegein dit artikel wordt verwezen naar het artikel in de WIN dat voorschrijft dat het college van burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete oplegt wanneer de nieuwkomer niet meewerkt aan het inburge-ringsonderzoek, het educatief programma, maatschappelijke begeleiding en doorgeleiding naar een in­stantie die zorgdraagt voor verdere scholing of voor toegang tot de arbeidsmarkt, voor zover de nieuwko­mer daarvoor in aanmerking komt.

 

Overigens wordt in artikel 17 van de WIN bepaald dat het college controleert of de nieuwkomer zich houdt aan de verplichtingen. Indien blijkt dat dit niet het geva! is, zonder dat een grond voor ontheffing of vrijstel­ling aanwezig is of indien berichtgeving van een andere instantie hierover ontvangen is, stelt de gemeente een onderzoek in. Zij hoort de nieuwkomer en tracht hem te bewegen de verplichtingen na te komen.

 

Indien de nieuwkomer de verplichtingen dan nog niet nakomt, wordt door het college een boete opgelegd op grond van artikel 18 van de Win. In dit artikel wordt overigens tevens bepaald dat de boete wordt afge­stemd op de ernst van het feit, de omstandigheden van de nieuwkomer en de verwijtbaarheid.

 

Artikel 3 Afstemming en dringende redenenEr wordt een boete opgelegd als de nieuwkomer zich gedraagt in strijd met de in de WIN opgenomen ver­plichtingen. De betreffende artikelen genoemd in het eerste lid geven de verplichtingen aan. In het tweede lid wordt aangegeven dat er van een bestuurlijke boete kan worden afgezien als het strijdige gedrag niet verwijtbaar is.

 

Artikel 4 Bepaling hoogte van de boeteBij bepaling van de hoogte van de boete ad € 220 gedurende een maand, is aansluiting gezocht bij de Maatregelen verorden ing gemeente Zeist onder artikel 11, volzin onderdeel c 'Categorie 3' en artikel 12,1e lid onder c. Van de standaardhoogte kan worden afgeweken door de boete af te stemmen op de ernst van het feit, de omstandigheden van de nieuwkomer en de mate van verwijtbaarheid.

 

Het tweede lid bepaalt dat de boete wordt verdubbeld wanneer sprake is van eenzelfde verwijtbare ge­draging binnen 12 maanden na de eerste boeteoplegging.

 

Artikel 5 Samenloop van maatregel en bestuurlijke boeteHet kan niet zo zijn dat de nieuwkomer voor hetzelfde strijdige gedrag twee keer wordt afgestemd. Dit ar­tikel stelt dat de nieuwkomer met een uitkering wordt afgestemd volgens de maatregelen verorden ing en niet volgens de boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers.

 

Artikel 6 Nadere regelsVoor de juiste uitvoering van de verordening kan het noodzakelijk zijn dat nadere uitvoeringsregels wor­den vastgesteld. Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen.

 

Artikel 7 InwerkingtredingDeze verordening is op grond van artikel 8 van de Tijdelijke referendumwet referendabel. De datum van de inwerkingtreding van de verordening moet daarom, met in acht name van artikel 22 Tijdelijke referen­dumwet, op tenminste 6 weken na datum publicatie gesteld worden.

 

Artikel 8 CiteertitelDit artikel behoeft geen nadere toelichting.