Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunnik

Subsidieverordening monumenten Bunnik 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunnik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening monumenten Bunnik 2006
CiteertitelSubsidieverordening monumenten Bunnik 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering ingevuld. Hierbij is e achtste dag na ondertekening ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 108 en artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2006Nieuwe regeling

05-10-2006

Onbekend

Bunn-6526

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening monumenten Bunnik 2006

Versie september 2006

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  eigenaar: degene, die in de kadastrale registers als eigenaar, dan wel als erfpachter of opstalhouder staat ingeschreven. Hieronder wordt mede verstaan een toekomstig eigenaar die in bezit is van een voorlopig koopcontract.

 • b.

  monument: een object dat geplaatst is op de gemeentelijke monumentenlijst ais bedoeld in de Monumentenverordening gemeente Bunnik;

 • c.

  het treffen van voorzieningen: werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het herstel en de instandhouding van een monument welke het normale onderhoud te boven gaan. Hieronder wordt onder andere niet begrepen voorzieningen die uitsluitend dan wel in overwegende mate worden getroffen voor de verbetering van het wooncomfort;

Artikel 2 Subsidieplafonds en verdelingsbepaling

 • a.

  De gemeenteraad bepaalt jaarlijks, tegelijk met het vaststellen van de gemeentebegroting, het bedrag dat gereserveerd wordt voor het verlenen van subsidie voor onderhoud van monumenten.

 • b.

  Burgemeester en wethouders verdelen de voor de verstrekking van subsidie beschikbare bedragen in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 3 Grondslag

Burgemeester en wethouders kunnen aan een eigenaar subsidie verlenen voor het treffen van voorzieningen.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Onder de te subsidiëren vallende kosten voor het treffen van voorzieningen worden in ieder geval begrepen de door burgemeester en wethouders goedgekeurde bedragen van:

  • a.

   de aanneemsom;

  • b.

   de risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen;

  • c.

   de kosten van de architect, aannemer en van de constructeur, voor zover inschakeling hiervan noodzakelijk is;

  • d.

   de verschuldigde omzetbelasting, voor zover deze niet kan worden verrekend;

  • e.

   eventueel noodzakelijk meerwerk, voor zover vooraf door burgemeester en wethouders is goedgekeurd.

 • 2.

  Indien de eigenaar zelf werkzaamheden in het kader van restauratie en of onderhoud verricht, zijn diens materiaal kosten wel en diens mensuren (loonkosten) niet subsidiabel.

Artikel 5 Aanvraag

De aanvraag om subsidie dient vergezeld te zijn van:

 • a.

  een onderhoudsplan dat ten minste bestaat uit:

  • 1.

   een beschrijving van de Monumentenwacht van de technische staat van het monument, waarin de gebreken van het monument nauwkeurig vermeld staan;

  • 2.

   tekeningen van de bestaande toestand en tekeningen waarop de voorgenomen herstelwerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven;

  • 3.

   een op de onder a 1 en a 2 bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of gebaseerde werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan;

 • b.

  een begroting van alle kosten van de restauratie, niet ouder dan 1 jaar en gespecificeerd in hoeveelheden, uren en materialen;

Artikel 6 Weigeringsgronden subsidieverlening

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de vergunning, bedoeld in artikel 10 van de Monumentenverordening Bunnik 2006 niet is verleend;

 • b.

  met het treffen van voorzieningen is aangevangen, voordat het subsidiebesluit is bekendgemaakt;

 • c.

  de kosten van de voorzieningen niet in redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat;

 • d.

  door verlening van de subsidie het gemeentelijk budget voor het onderhoud van monumenten wordt overschreden;

 • e.

  de subsidiabele kosten minder dan € 2.500,- bedragen;

 • f.

  binnen een periode van 5 jaar vóór de aanvraag met geldelijke steun van overheidswege dezelfde voorzieningen aan het monument zijn getroffen;

Artikel 7 Subsidiehoogte

De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten. Het maximale toe te kennen subsidiebedrag is€ 5.000,-.

Artikel 8 Doorschuiving

Burgemeester en wethouders kunnen een aanvraag die geweigerd wordt op grond van overschrijding van het subsidieplafond aanmerken als een aanvraag per 1 januari van het opvolgende jaar. Voor de bepaling van de volgorde van deze aanvragen is de volgorde van binnenkomst in het oorspronkelijke jaar bepalend.

Artikel 9 Voorwaarden

De subsidie wordt in ieder geval toegekend onder de voorwaarden, dat

 • a.

  binnen 13 weken na het besluit tot het verlenen van de subsidie met de werkzaamheden wordt begonnen;

 • b.

  de aanvang van het treffen van voorzieningen ten minste twee weken van te voren wordt gemeld bij burgemeester en wethouders.

 • c.

  de restauratie wordt beëindigd binnen 2 jaar na het besluit tot het verlenen van subsidie;

 • d.

  de eigenaar de vervreemding van het monument gedurende de termijn tussen de verlening en vaststelling van de subsidie terstond meldt aan burgemeester en wethouders;

 • e.

  aan de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen toegang wordt verleend tot het monument.

Artikel 10 Vaststelling

 • a.

  Terstond na de voltooiing van de werkzaamheden, doch uiterlijk binnen 8 weken meldt de subsidieaanvrager schriftelijk aan burgemeester en wethouders dat de bedoelde werkzaamheden gereed zijn.

 • b.

  De gereedmelding is tevens de aanvraag om vaststelling van de subsidie.

 • c.

  Een gereedmelding als bedoeld in het eerste lid bevat een overzicht van de getroffen subsidiabele en niet-subsidiabeie voorzieningen en de daarop betrekking hebbende kosten, met daarbij rekeningen en betalingsoverzichten.

 • d.

  Uitbetaling geschiedt uitsluitend op een bij de gereedmelding door eigenaar op te geven bank- of girorekening.

 • e.

  Het uit te betalen bedrag kan nooit hoger zijn dan de toegekende subsidie.

Artikel 11 Handhaving

Ingeval van niet naleving van een of meer van de voorwaarden als bedoeld in deze verordening kunnen burgemeester en wethouders al naar gelang van de ernst van de overtreding:

 • a.

  een besluit tot verlening en/of vaststelling van subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken;

 • b.

  reeds betaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 12 Toezichthouders

Burgemeester en wethouders kunnen toezichthouders aanwijzen die toezicht houden op de naleving van de aan de ontvanger van de subsidie opgelegde verplichtingen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 14 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening monumenten Bunnik 2006"

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 oktober 2006.

De griffier,

drs. B.lvl.A. van Asperdt

De voorzitter,

H.van Rijnbach-de Groot