Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunnik

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunnik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 1a wet voorzieningen gehandicapten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2003Nieuwe regeling

19-12-2002

Onbekend

Bunn-3581

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de zelforganisatie van belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de wet voorzieningen gehandicapten en het integrale gemeentelijk gehandicaptenbeleid;

 • b.

  integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid: de samenhangende wijze waarop de gemeente in ai haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle inwoners met een functiebeperking;

 • c.

  platform: de door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen en in deze gemeente actief zijnde zelforganisatie van inwoners met een functiebeperking.

 • d.

  Inwoners met een functiebeperking: inwoners, die ten gevolge van een langdurige lichamelijke, of verstandelijke beperking, of blijvende gezondheidsproblemen, belemmeringen ondervinden in het in richten van hun eigen leven of in hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie.

Artikel 2 Doelstellingen

De cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wet voorzieningen gehandicapten en het integrale gemeentelijk gehandicaptenbeleid door zelforganisatie vanuit onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het (mede) voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid, gericht op het zoveel mogelijk bieden van gelijke mogelijkheden aan inwoners met een functiebeperking als van de andere inwoners.

Artikel 3 Beleidsterreinen

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid wordt het platform betrokken bij het gemeentelijk beleid met betrekking tot de wet voorzieningen gehandicapten

 • 2.

  In het kader van de cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid wordt het platform tevens betrokken bij het integrale gemeentelijk gehandicaptenbeleid, bestaande uit:

  • a.

   voornemens, beleid of activiteiten van de gemeente gericht op het brengen van samenhang in het beleid op verschillende terreinen ten behoeve van inwoners met een functiebeperking;

  • b.

   het beleid op de terreinen die van invloed zijn op de mogelijkheden voor inwoners met een functiebeperking, waaronder tenminste:

   1. sociale zaken en werkgelegenheid;

   2. welzijn en volksgezondheid;

   3. volkshuisvesting en bouwzaken;

   4. ruimtelijke ordening en groen;

   5. verkeer en vervoer;

   6. onderwijs;

   7. vrije tijdsbesteding en sport.

Artikel 4 Werkwijze

 • 4a.

  advies

  • 1.

   In het kader van de cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid vragen burgemeester en wethouders het platform tijdig om advies.

  • 2.

   Het platform is ook gerechtigd uit eigener beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

  • 3.

   Burgemeester en wethouders vragen het platform in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3.

  • 4.

   Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

  • 5.

   In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van het platform, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van het platform is afgeweken.

  • 5.

   Burgemeester en wethouders voorzien het platform van de informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van het platform. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. [fout in nummering overgenomen uit originele tekst]

 • 4b.

  overleg

  • 1.

   Tussen burgemeester en wethouders en het platform vindt minimaal tweemaal per jaar een structureel overleg plaats.

  • 2.

   Van overleg en afspraken met het platform doen burgemeester en wethouders binnen redelijke termijn schriftelijke rapportage aan het platform toekomen. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven wat er met de door het platform gegeven adviezen is gedaan.

  • 3.

   Indien er geen platform binnen de gemeente functioneert, zullen burgemeester en wethouders de totstandkoming van een platform actief bevorderen.

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen aan het platform zodanige financiële middelen ter beschikking dat het platform redelijkerwijs in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de inwoners van de gemeente met een functiebeperking.

 • 2.

  De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van de gemeentelijke subsidieverordening.

 • 3.

  Voor niet reguliere activiteiten kan het platform bij burgemeester en wethouders op basis van de subsidieverordening een projectsubsidie aanvragen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.