Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Verordening winkeltijden Bunschoten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Bunschoten 2011
CiteertitelVerordening winkeltijden Bunschoten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van de Verordening winkeltijden Bunschoten 2011, wordt de Verordening winkeltijden Bunschoten ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet 
 2. Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2013Artikel 7

11-07-2013

Gemeenteblad 2013, 6

894
10-11-201105-09-2013nieuwe regeling

27-10-2011

Gemeenteblad 2011, 12

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Bunschoten 2011

De raad van de gemeente Bunschoten,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2011;

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

BESLUIT

vast te stellen de Verordening winkeltijden Bunschoten 2011

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn versterkt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op door het college aan te wijzen feestdagen.

 • 2.

  De bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6. Ontheffing feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 7. Straatverkoop bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 8. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de gemeente.

Artikel 9. Intrekking voorgaande regeling

Met de inwerkingtreding van de Verordening winkeltijden Bunschoten 2011, wordt de Verordening winkeltijden Bunschoten ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

De Verordening winkeltijden Bunschoten 2011 treedt in werking op de achtste dag na die waarop ze is bekendgemaakt.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Bunschoten 2011

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Bunschoten van 27 oktober 2011,

De griffier de voorzitter

drs. A.S. Dijkstra M. van de Groep