Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Cafetariamodel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCafetariamodel 2012
CiteertitelCafetariamodel 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201101-01-2020nieuwe regeling

30-08-2011

Gemeenteblad 2011, 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Cafetariamodel 2012

 

 

1 Inleiding

Al sinds 2001 biedt de CAR/UWO de mogelijkheid tot het uitruilen van verlofuren tegen geld of andere bestedingsmogelijkheden. Ook wordt op grond van de CAR/UWO de mogelijkheid geboden geld uit te wisselen tegen verlofuren. De regels voor deze uitwisseling of ruil van arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het ‘cafetariamodel’ - al het ware een ‘menukaart’, waaruit je naar eigen keus de gewenste ‘gerechten’ kunt kiezen. In deze brochure wordt hier nader op ingegaan.

Verzoeken voor het cafetariamodel 2012 moeten voor 1 november 2011 zijn ingediend. Dit kun je doen d.m.v. het aanvraagformulier in te vullen (bijlage 2). Vervolgens beslist de directie over je verzoek.

Voor medewerkers waarvan de aanstelling tijdelijk is uitgebreid naar 40 uur per week is deze brochure niet van toepassing. Zij kunnen voor vragen contact opnemen met de afdeling BMO.

2 Bronnen en doelen

Het cafetariamodel gaat over het uitwisselen of ruilen van arbeidsvoorwaarden. Aan de ene kant heb je bronnen (dat zijn de middelen waarmee je kunt betalen) en aan de andere kant heb je doelen (wat kun je kopen).

2.1 Bronnen

We hebben de volgende bronnen afgesproken:

 • -

  Bezoldiging

 • -

  Eindejaarsuitkering;

 • -

  Vakantietoelage;

 • -

  Vakantie-uren;

 • -

  Meer werken;

 • -

  Compensatie fietsregeling (voor medewerkers die binnen een straal van 10 km. wonen).

Het inzetten van de verschillende bronnen kan gevolgen hebben voor het sociale verzekeringsloon. Hier komen we in hoofdstuk 2.2 nader op terug.

2.1.1 Bezoldiging

Onder bezoldiging verstaan we het salaris, eventueel vermeerderd met het bedrag van de aan jou toegekende toelagen. Je kunt daarbij onder andere denken aan een persoonlijke toelage of een functioneringstoelage. Het bruto salaris kan verlaagd worden en dat deel kun je belastingvrij inzetten voor de doelen uit het cafetariamodel.

2.1.2 Eindejaarsuitkering

Je ontvangt in december 2012 een eindejaarsuitkering van 6 % van je bruto jaarsalaris, met een minimum van € 1750,00 bij een fulltime betrekking.

2.1.3 Vakantietoelage

De vakantietoelage bedraagt per kalendermaand 8% van de voor die maand geldende bezoldiging, met een vastgesteld minimum (voor 2012 : € 145,92 per maand). Dit bedrag wordt als je parttime werkt naar rato vastgesteld.

2.1.4 Vakantieuren

Je kunt maximaal 72 uur vakantieuren verkopen als je voltijds werkt. Daarbij geldt als voorwaarde dat je minimaal 144 vakantieuren overhoudt. Bij een volledige formele arbeidsduur is het aantal vakantieuren 158,4 uren per kalenderjaar. Je kunt dit aantal uren verhogen met maximaal 50,4 uren (voor voltijders) door in een kalenderjaar 50,4 uur meer te werken dan de arbeidsduur per jaar. Werk je parttime dan kun je naar evenredigheid uren verkopen en moet je ook naar evenredigheid uren overhouden. Een handige formule voor het berekenen van het aantal uren dat je mag verkopen is:

uren aanstelling : 36 x 72 = maximum aantal uren dat je mag verkopen

De waarde van een vakantieuur kun je zelf berekenen aan de hand van de volgende formule:

 • -

  Voor een fulltimer: bruto maandloon (zonder toelagen) / 156 = waarde vakantieuur

 • -

  Voor een parttimer: bruto maandloon/uren aanstelling * 36 (zonder toelagen) / 156 = waarde vakantieuur

Als je hulp nodig hebt bij het berekenen kun je terecht bij de stafafdeling BMO.

Daarnaast kun je maximaal 72 verlofuren kopen. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 4.

2.1.5 Meer werken of overuren

Je kunt verzoeken om in een jaar meer uren te mogen maken of om overuren op de verlofkaart te schrijven. Dit is altijd tijdelijk voor een jaar en heeft geen invloed op je formele aanstellingsduur. Je mag dit voor maximaal 50,4 uur doen. Deze uren krijg je dan als vakantieuren bijgeschreven op je verlofkaart. Je kunt vervolgens deze uren weer gebruiken in het kader van dit cafetariamodel. Vanzelfsprekend wordt gekeken of je de uren wel hebt gemaakt. Als aan het eind van het jaar blijkt dat je deze uren niet hebt gemaakt worden ze aan het eind van het jaar gecorrigeerd.

2.1.6 Compensatie regeling fiets

Degene die niet in aanmerking komt voor een vergoeding voor woonwerkverkeer (de medewerkers die binnen een cirkel van 10 kilometer wonen) hebben recht op een eenmalige compensatie van € 137,50 bruto per jaar voor het gebruik van de fiets. Dat bedrag kan worden gebruikt voor de fietsregeling of worden uitbetaald als een vergoeding voor woonwerkverkeer. Als je ervoor gekozen hebt om dit bedrag maandelijks uit te laten betalen kun je hem terugvinden op je salarisstrookje onder de noemer “comp. Fietsregeling”.

2.2 Consequenties van het inzetten van enkele bronnen

2.2.1 Bezoldiging

De verlaging van je brutoloon heeft als voordeel dat je minder loonbelasting en minder premies sociale verzekeringen betaalt. Verlaging van de bezoldiging heeft geen invloed op de grondslagen voor ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen als het brutoloon gebruikt wordt voor specifieke zaken, namelijk:

 • -

  Fiets

 • -

  Bedrijfsfitness.

Wil je dus een van de andere doelen kiezen (woonwerkverkeer of vakbondscontributie) dan kun je daarvoor je bezoldiging niet als bron inzetten, omdat dat zou kunnen leiden tot een lagere pensioengrondslag. Ook geldt nog als voorwaarde dat het verschil tussen het oorspronkelijke pensioengevende loon en het verlaagde pensioengevende loon zoals dat eigenlijk zou moeten worden vastgesteld, niet meer mag bedragen dan 30% van het oorspronkelijke pensioengevende loon.

De verlaging van het bruto loon kan echter wel negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van salarisafhankelijke uitkeringsrechten, zoals de:

 • -

  eindejaarsuitkering

 • -

  vakantietoelage

 • -

  doorbetaling bij ziekte

 • -

  WIA-uitkering

 • -

  suppletie

 • -

  WW-uitkering

 • -

  ZW-uitkering

Voordat je kiest voor verlaging van je brutoloon als bron voor een bestedingsdoel is het verstandig eerst goed te laten doorrekenen wat daarvan de gevolgen zijn. Je kunt daarvoor terecht bij de stafafdeling BMO. Tenslotte kan verlaging van het bruto loon consequenties hebben voor inkomensafhankelijke toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, en de rijksbijdrage voor kinderopvang. Deze toeslagen worden door de belastingdienst toegekend op basis van je belastingaangifte. De inzet van de bezoldiging wordt door BMO niet aanbevolen.

2.2.2 Eindejaarsuitkering

Het inzetten van (een deel van de) eindejaarsuitkering leidt tot een verlaging van de volgende uitkeringen:

 • -

  eindejaarsuitkering

 • -

  WIA-uitkering

 • -

  suppletie

 • -

  WW-uitkering

 • -

  ZW-uitkering

De vakantietoelage wijzigt niet, omdat de eindejaarsuitkering niet meegerekend wordt bij de bepaling van de vakantietoelage. Wanneer je overweegt om de eindejaarsuitkering in te zetten, denk dan goed na over de consequenties hiervan.

2.2.3 Vakantietoelage

Het inzetten van (een deel van de) vakantietoelage leidt tot een verlaging van de volgende uitkeringen:

 • -

  WIA-uitkering

 • -

  suppletie

 • -

  WW-uitkering

 • -

  ZW-uitkering

De eindejaarsuitkering wijzigt niet, omdat de vakantietoelage niet meegerekend wordt bij de bepaling van de eindejaarsuitkering. BMO adviseert om, wanneer je overweegt om de vakantietoelage in te zetten, van te voren even na te denken over de consequenties hiervan.

2.2.4 Vakantieuren

De verkoop van vakantieuren heeft geen consequenties voor uitkeringen. Dit doe je via het cafetariamodel. Het inzetten van het cafetariamodel voor de hierboven genoemde doelen is daarom de meest gunstige optie.

2.2.5 Meer werken

Meer werken wordt omgezet naar extra vakantieuren en heeft geen consequenties voor uitkeringen. Bij de verdere uitwerking in hoofdstuk 4 valt deze bron onder de bron vakantieuren.

2.2.6 Compensatieregeling fiets

Het gebruik van de compensatieregeling heeft geen consequenties.

3 Doelen: Wat kun je kopen en hoe betaal je?

De bestedingsdoelen binnen het cafetariamodel kunnen net zo uitgebreid worden als we zelf willen, maar daarbij speelt wel een rol dat de belastingdienst niet alles fiscaal vriendelijk toestaat. Wij hebben de doelen dan ook beperkt tot zaken die de belastingdienst fiscaal vriendelijk toestaat:

 • -

  fiets

 • -

  verhoging vergoeding woonwerkverkeer

 • -

  bedrijfsfitness.

Per bestedingsdoel (wat staat er op het menu) geven wij hieronder de volgende informatie:

 • a.

  Wat houdt het bestedingsdoel in? Welke voorwaarden zijn er aan verbonden?

 • b.

  Kun je alle bronnen inzetten of zijn er uitzonderingen?

De vakbondscontributie maakt geen onderdeel meer uit van het cafetariamodel en hoef je dus niet vooraf aan te vragen. Zie hiervoor onderdeel 3.5.

3.1 Fiets

 • a.

  Wat houdt het in?

 • Wie op de fiets naar het werk gaat, kan onder voorwaarden fiscaal vriendelijk een fiets aanschaffen.

 • b.

  Wat zijn de voorwaarden?

 • Je mag maximaal een keer per drie jaar een nieuwe fiets aanschaffen.

 • Je maakt op meer dan de helft van de dagen dat je gewoonlijk reist in het kader van woonwerkvervoer (gedeeltelijk) gebruik van de fiets. Dit is mogelijk bij een reisafstand woonwerkverkeer van maximaal 15 kilometer of als je van en naar het station fietst.

 • Je mag maximaal € 749,00 besteden aan een fiets.

 • Je mag maximaal € 80,00 per jaar besteden aan met een fiets samenhangende diensten en accessoires (denk daarbij aan onderhoud of bijvoorbeeld een regenpak; een trui mag echter niet).

 • Je mag een verzekering voor maximaal 3 jaar afsluiten.

 • Let wel: je moet kunnen aantonen dat je daadwerkelijk de fiets gebruikt voor woonwerkverkeer. Je tekent daar ook een verklaring voor.

 • c.

  Welke bronnen kun je inzetten?

 • Voor de aanschaf van een fiets kun je alle bronnen inzetten.

3.2 Vergoeding woonwerkverkeer

 • a.

  Wat houdt het in?

 • Woon je verder dan 10 km van het gemeentehuis, dan kun je belastingvrij een vaste reiskostenvergoeding krijgen voor de totale afstand die je reist tussen je huis en je werk.

 • b.

  Wat zijn de voorwaarden?

 • Het is fiscaal mogelijk om € 0,19 per kilometer onbelast te vergoeden. Dit betekent dat je door middel van het cafetariamodel je huidige vergoeding woonwerkverkeer kunt aanvullen. Bijgaand vind je een aantal voorbeelden:

Een medewerker die fulltime werkt en op 15 kilometer afstand woont.

Vergoeding per jaar van de gemeente

€ 360,00

Toegestane vergoeding:

 

Totaal aantal kilometers per jaar (40 weken x (30 x 5) x 0,19)

€ 1140,00

Mogelijk via cafetariamodel (extra netto vergoeding)

€ 780,00 per jaar

Een medewerker die fulltime werkt en op 60 kilometer afstand woont.

 

Vergoeding per jaar van de gemeente

€ 1368,30

Toegestane vergoeding:

 

Totaal aantal kilometers per jaar (40 weken x (120 x 5) x 0,19)

€ 4560,00

Mogelijk via cafetariamodel (extra netto vergoeding)

€ 3191,70 per jaar

 

 

 • c.

  Welke bronnen kun je inzetten?

 • Je kunt alle bronnen inzetten, behalve je salaris, omdat dit gevolgen kan hebben voor je pensioen.

3.3 Vakbondscontributie

De vakbondscontributie maakt geen onderdeel meer uit van het cafetariamodel en hoef je dus niet vooraf aan te vragen. Je kunt het hele jaar door een verzoek indienen. Dit wordt dan verrekend met de eindejaarsuitkering in december.

3.4 Bedrijfsfitness

 • a.

  Wat houdt het in?

 • Je kunt een lidmaatschapskaart kopen van Rebel Sport. Daar kun je allerlei verschillende fitnessvormen doen.

 • b.

  Wat zijn de voorwaarden?

 • De eis die de belastingdienst aan bedrijfsfitness stelt is dat de fitness in een door de werkgever aangewezen plaats moet plaatsvinden. Dit betekent dat wij voor medewerkers een abonnement voor Rebel kunnen vergoeden, ook als het fitness in de avonduren plaatsvindt. Wij hebben daarvoor wel een rekening als bewijs nodig.

 • c.

  Welke bronnen kun je inzetten?

 • Hiervoor kan alleen de eindejaarsuitkering worden ingezet.

4 Overige mogelijkheden binnen het Cafetariamodel

De belastingvrije doelen, zoals in hoofdstuk 3 beschreven, leveren financieel voordeel op omdat je geen loonbelasting hoeft te betalen over de bron die je inzet. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je liever iets anders doet met je geld. Of dat je juist graag meer vrije tijd wilt hebben. Ook dat kan.

4.1 Vakantieuren verkopen voor geld

 • a.

  Wat houdt het in?

 • Je kunt vakantieuren verkopen en het geld laten storten op je bank- of girorekening.

 • b.

  Wat zijn de voorwaarden?

 • In de CAR/UWO is vastgelegd dat je maximaal 72 uur verlof mag verkopen per kalenderjaar. Voor deeltijders geldt dat zij naar evenredigheid mogen verkopen. Wie bijvoorbeeld 50% werkt, kan maximaal 36 uur verkopen. Als je verlof wilt verkopen moet er minimaal 144 uur verlof per jaar overbleven, deeltijders weer naar rato. De directie beslist of je verzoek toegekend kan worden.

Extra verlofuren kopen

 • a.

  Wat houdt het in?

 • Het kan zijn dat je graag wat extra vrije tijd wilt hebben. Bijvoorbeeld voor een langere vakantie of om tijdelijk wat meer tijd te besteden aan hobby of studie. Je kunt dan een aanvraag indienen om verlof te kopen. Voor elk verlofuur lever je dan een bron in die gelijk is aan het bruto uurloon van 1 januari op het jaar waarop je aanvraag betrekking heeft. Dus als je voor 2012 een verlofuur wilt kopen, dan kost je dat het bedrag dat je op 1 januari 2012 per uur verdient.

 • b.

  Wat zijn de voorwaarden?

 • Je mag per kalenderjaar maximaal 72 uur verlof kopen als je voltijds werkt. Voor deeltijders geldt dat zij naar evenredigheid uren kunnen kopen. Je formele arbeidsduur verandert niet als je verlof koopt. Ook je pensioenopbouw, vakantietoelage en verlofopbouw verandert niet. Je kunt niet zowel verlofuren kopen als verkopen. Als je verlofuren koopt vindt de verrekening plaats in de maanden februari, mei of december. Op het formulier kun je je voorkeur aangeven.

 • c.

  Welke bronnen kun je inzetten?

 • Je kunt de volgende bronnen inzetten om verlof te kopen:

  • -

   bezoldiging

  • -

   eindejaarsuitkering

  • -

   vakantiegeld

Bijlage 1 totaaloverzicht doelen, bronnen en voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRONNEN

Vakantie-uren (incl. meer werken, overwerk)

Eindejaarsuitkering

Vakantietoelage

Bezoldiging

Fietsregeling € 137,50

 

DOELEN

 

 

 

 

 

 

VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiets

 

max. 72 uur voor drie jaar

max. drie jaar

max. drie jaar

Ja

Ja

Bij inzet verlofuren akkoord directie nodig; Aantonen fietsgebruik voor woonwerkverkeer/verklaring; Max. € 749,00 voor fiets en max. € 80,00 per jaar voor accessoires; Kan maar één keer per drie jaren.

Woonwerk-verkeer

 

max. 72 uur

Ja

Ja

Nee

Nee

Mag maximaal de daadwerkelijk gereden kilometers vergoeden tegen € 0,19 per kilometer; Geen combinatie met fietsregeling mogelijk

Bedrijfsfitness

 

max. 72 uur

Ja

Nee

Nee

Nee

Fitness alleen mogelijk bij Rebel Sport

Vakantieuren verkopen/extra geld

 

max. 72 uur

nvt

nvt

nvt

Nee

Alleen na akkoord van directie. Minimaal 144 uur overhouden.

Verlofuren kopen

 

nvt

Ja

Ja

Ja

Nee

Alleen na akkoord van directie; Kan niet in combinatie met verkoop van verlofuren; Kan niet als je dienstverband is uitgebreid naar 40 uur per week.

Meer uren werken of overwerk

 

Max. 50,4 uur

nvt

nvt

nvt

nvt

Alleen na akkoord van directie.

Bijlage 2 aanvraagformulier cafetariamodel 2012

Naam medewerker : Afdeling : Functie : Kalenderjaar :

 

Ondergetekende verzoekt het college van burgemeester en wethouders het volgende (aankruisen welke verzoeken van toepassing zijn):

Verkopen:

0 s.v.p. aanvinken in tabel wat van toepassing is!

Bronnen/Doelen

Uitbetaling vak dagen (max 72 uur) NAAR RATO

Bruto salaris

Vakantie-uitkering

Eindejaars- uitkering

Fiets. Comp regeling

Geld

 

 

 

 

 

Fietsregeling

 

 

 

 

 

Woon-werkverkeer

 

niet

 

 

niet

Fitness

 

niet

niet

 

niet

NB als er een “niet” in het veld staat is deze vorm geen optie.

Kopen:

0 Hierbij dien ik een verzoek in tot het uitwisselen van geld tegen vakantie-uren, zoals bedoeld in artikel 4a:2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling. Ik wil graag .... extra vakantie-uren kopen (max. 72 uur). De inhouding vindt plaats op het salaris in de maand: (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

 • 0 Februari

 • 0 Mei

 • 0 December

Aanvullend verzoeken

Bij deze verzoeken dient tevens te worden aangegeven voor welke taken c.q projecten extra uren worden gevraagd. Afstemming dient met de leidinggevende te worden gemaakt. De toestemming hiervoor wordt in het MO afgestemd! Hierbij dien ik een verzoek in tot overschrijding van de arbeidsduur, zoals bedoeld in artikel 6:2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling. Ik wil graag ..... uren meer werken dan de formele arbeidsduur per jaar (max. 50,4 uur). Deze meeruren wil ik gecompenseerd zien door het bijschrijven van evenzoveel vakantie-uren.

Verklaring waarom de extra uren worden gevraagd

……………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................

Voor akkoord,

Afdelingsmanager

0 Hierbij dien ik een verzoek in tot het omzetten van verlofuren, die het gevolg zijn van vergoeding voor overwerk, in vakantie-uren, zoals bedoeld in artikel 3:2:1, tweede lid, van de Uitwerkingsovereenkomst. Ik graag ...... verlofuren (max. 50,4 uur), waar ik recht op heb als vergoeding van het overwerk bijschrijven op mijn saldo vakantie-uren voor het jaar …...

Verklaring waarom de extra uren worden gevraagd:

……………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................

Voor akkoord,

afdelingsmanager

Datum Handtekening medewerker