Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Beleidsregel Evenementen en Mond-en klauwzweer (MKZ) (2.1.2.1,2.1.4.`en 2.2.2. APV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Evenementen en Mond-en klauwzweer (MKZ) (2.1.2.1,2.1.4.`en 2.2.2. APV)
CiteertitelBeleidsregel evenementen en MKZ
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-200108-09-2020Nieuwe regeling

26-04-2001

Huis-aan-huis blad 'Extra nieuws', editie 2 mei 2001

B-8565

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Evenementen en Mond-en klauwzweer (MKZ) (2.1.2.1,2.1.4.`en 2.2.2. APV)

 

 

Hoofdstuk 1 Besluit

De burgermeester van de gemeente Buren,overwegende:

dat er regelmatig aanvragen binnenkomen om op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Buren (APV) een vergunning te verlenen voor het houden van evenementen;

dat deze aanvragen moeten worden getoetst aan belangen op het gebied van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen en de zedelijkheid of gezondheid;

dat het houden van evenementen kan leiden tot verdere verspreiding van het mond- en klauwvirus (MKZ);

dat de kans op verspreiding van het MKZ-virus zo klein mogelijk moet worden gehouden;

dat bij de beoordeling van aanvragen om een evenementenvergunning de kans op verspreiding van het MKZ-virus betrokken moet worden;

dat het wenselijk is hiervoor toetsingscriteria vast te leggen in een beleidsregel;

dat onder beleidsregel wordt verstaan een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan;

gelezen het persbericht van 23 april 2001 van het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1.2.1, 2.1.4.1 en 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Buren en de artikelen 1:3 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

 • a.

  onder evenement wordt verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak;

 • b.

  geen vergunning te verlenen voor evenementen die in het landelijk gebied (buiten de bebouwde kommen) worden georganiseerd (op weilanden e.d.), zoals bijvoorbeeld: tentfeesten en het oplaten van hete-lucht ballonen;

 • c.

  geen vergunning te verlenen voor evenementen waarbij MKZ-gevoelige of evenhoevige dieren zijn betrokken

 • d.

  geen vergunning te verlenen voor evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van landbouwmateriaal, zoals bijvoorbeeld in optochten;

 • e.

  dat dit besluit wordt gepubliceerd in de Extra Nieuws van woensdag 2 mei 2001;

 • f.

  dat dit besluit onmiddellijk in werking treedt;

 • g.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Beleidsregel Evenementen en MKZ”