Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Verordening kwaliteitscommissie gemeente Buren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwaliteitscommissie gemeente Buren
CiteertitelVerordening kwaliteitscommissie gemeente Buren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 82 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-201201-01-2014Nieuwe regeling

29-05-2012

De Stad Buren van 13 juni 2012

RV/1200166

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwaliteitscommissie gemeente Buren

 

 

Hoofdstuk 1 Verordening kwaliteitscommissie gemeente Buren

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de Kwaliteitscommissie;

 • b.

  de raad: de gemeenteraad;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de accountant: de in de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Buren bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

 • e.

  het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening;

 • f.

  controleverordening: de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Buren.

Artikel 2 Doel

 • 1

  De commissie heeft als doel afstemmingsoverleg te voeren met de accountant als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Controleverordening en uitvoering te geven aan de taken als omschreven in artikel 3 van deze verordening.

 • 2

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1

  De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltref-fendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 2

  Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol;

  • b.

   het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

  • c.

   een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen, zoals ook bedoeld in artikel 2, derde lid van de controleverordening;

  • d.

   een overlegplatform te zijn over de uitkomsten van de door de accountant uitgevoerde controles;

  • e.

   het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

  • f.

   het voorbereiden van de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant en het adviseren van de raad over de aanwijzing van een accountant;

  • g.

   een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken door accountant, rekenkamercommissie en college;

  • h.

   het namens de raad overleggen met de Rekenkamercommissie over de door deze commissie uit te voeren onderzoeken;

  • i.

   een afstemmingsoverleg te zijn voor de kwaliteit van de planning en controldocumenten, zoals begroting, rekening, bestuursrapportages en rapporten van de accountant met als doel aan de opstellers suggesties aan te dragen voor kwaliteitsverbetering;

  • j.

   het adviseren aan de gemeenteraad over genoemde taken;

  • k.

   het op verzoek adviseren aan de gemeenteraad over de opzet en inhoud van planning en controlinstrumenten.

 • 3

  De commissie heeft geen opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

   

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1

  De commissie bestaat uit vijf door de raad benoemde raadsleden.

 • 2

  De raad benoemt de leden van de commissie.

 • 3

  De commissie heeft vier adviseurs te weten, de wethouder van financiën, de concerncon-troller en de gemeentesecretaris (dan wel een door de gemeentesecretaris aan te wijzen vervanger) en de griffier. De voorzitter van de Rekenkamercommissie kan als externe adviseur worden gevraagd aan de vergaderingen van de commissie deel te nemen.

 • 4

  De griffier wijst vanuit de griffie een ambtelijk secretaris aan.

 • 5

  De commissie kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De zittingsperiode van de leden eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 2

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1

  De commissie kiest uit haar leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij on-

  dersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie

 • 2

  De adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs.

 • 3

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4

  De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

   

 • 5

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie.

 • 6

  Het vastgestelde verslag van de vergaderingen wordt ter kennis gebracht aan het presidium, het college en de overige raadsleden.

Artikel 8 Informeren raad

 • 1

  De commissie informeert de raad en het college over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden

 • 2

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de (voor-bereidende) gemeenteraad.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Kwaliteitscommissie gemeente Buren”. De verordening treedt in werking op de dag na vaststelling.