Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Beleidsregel voor het gebruik van tijdelijke inrichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het gebruik van tijdelijke inrichtingen
CiteertitelBeleidsregel voor het gebruik van tijdelijke inrichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare Orde en Veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Brandbeveiligingsverordening 2012, Artikel 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201201-11-201217-09-2020nieuwe regeling

30-10-2012

De Stad Tiel 14-11-202

B&W/12/00687

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het gebruik van tijdelijke inrichtingen

Brandveiligheidsvoorschriften waaronder tijdelijk geplaatste tenten. Op grond van het Bouwbesluit kunnen tevens nadere voorwaarden worden gesteld die niet in deze beleidsregels worden genoemd.

Hoofdstuk 1 Beleidsregel gebruik tijdelijke inrichtingen

Artikel 1 Algemene voorschriften

 • 1

  Gedurende het gehele evenement moet een voor de naleving van de vergunningvoorschriften verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die goed in de Nederlandse taal kan communiceren. Deze persoon moet tijdens het evenement op ieder moment telefonisch bereikbaar zijn. De organisator dient hiervoor minimaal 2 telefoonnummers op te geven.

 • 2

  Onverminderd bijgevoegde voorschriften dienen voorts alle maatregelen getroffen te worden om ontstaan en uitbreiding van brand, het ontstaan van ongevallen of onveilige situaties zo goed als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen.

 • 3

  De aanwijzingen van functionarissen van brandweer, politie en andere overheidsdiensten inzake de veiligheid moeten stipt en direct worden opgevolgd.

 • 4

  Afwijkingen van bijgevoegde voorschriften kunnen uitsluitend door het college van burgemeester en wethouders worden verleend.

 • 5

  Onverminderd bijgevoegde voorschriften blijven alle voorwaarden bij de gebruiksvergunning van het gebouw waar het evenement gehouden wordt van toepassing.

Artikel 2 Bereikbaarheid/opstelling

 • 1

  De bereikbaarheid van de tijdelijke inrichting moet zodanig zijn dat hulpdiensten het object tot op minimaal 40 meter van de toegang kunnen benaderen (artikel 6.38 Bouwbesluit).

 • 2

  Ten behoeve van toegang van hulpverlenende diensten, moet een doorgaande route met een breedte van 4 meter en een hoogte 4,2 meter te worden vrijgehouden. Obstakels die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd. In deze route mogen geen losse goederen (zoals vlaggen, kledingrekken en overige) worden geplaatst (artikel 6.37 Bouwbesluit).

 • 3

  Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en te allen tijde bereikbaar te zijn voor brandweervoertuigen. Alle toegangen tot de gebouwen achter de tijdelijke bouwsels dienen bereikbaar te zijn en bereikbaar te worden gehouden (artikel 6.30 Bouwbesluit).

 • 4

  Grote terreinen moeten voorzien zijn van een of meer geschikte rijpaden, zodat inrichtingen bereikbaar zijn.

 • 5

  Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten moet duidelijk de (brandweer-)ingang zijn aangegeven en het toegangshek gemakkelijk zijn te openen, dan wel door een (eventuele) bewaking geopend te worden;

 • 6

  (Tui-)draden, elektriciteitskabels e.d. welke over de weg/terrein zijn gespannen dienen minimaal 4,2 meter boven het straatniveau worden aangebracht (artikel 6.37 Bouwbesluit).

 • 7

  De afstand van een inrichting tot ieder andere inrichting dient dusdanig te zijn dat redelijkerwijs bij brand, overslag kan worden voorkomen. Bij inrichtingen met een bak- of kookvoorziening als bedoeld in artikel 10, dient deze afstand minimaal 5 meter te bedragen. Bij inrichtingen zonder bak of kookvoorziening, dient deze afstand minimaal 3 meter te bedragen.

 • 8

  Indien de totale oppervlakte van een inrichting eventueel in combinatie met een andere inrichting of bouwwerk meer bedraagt dan 2000 m² moet de afstand tussen de inrichting en een ander bouwsel minimaal 10 m1 bedragen.

Artikel 3 Indeling en constructie inrichting

 • 1

  De constructiematerialen van een inrichting inclusief tentdoek, vaste zijpanelen e.d. moeten voldoen aan het bepaalde in de NEN-EN13501-1.

 • 2

  De constructie van een inrichting dient voldoende stabiliteit te bezitten.

 • 3

  De ligging van een inrichting moet met inbegrip van eventuele scheerlijnen enz. zodanig zijn, dat voldoende ruimte beschikbaar is (minimaal 3,50 meter bij aanwezigheid van scheerlijnen) voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit een inrichting naar de openbare weg.

 • 4

  Houten vloeren, vloerdelen en/of podia dienen zodanig te zijn aangebracht dat er geen open naden tussen de vloerdelen ontstaan.

Artikel 4 Uitgangen en vluchtroutes

 • 1

  De ingangen, uitgangen, nooduitgangen, doorgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels.

 • 2

  Een deur(opening) in de vluchtroute wordt bij aanwezigheid van personen in een inrichting uitsluitend zodanig gesloten, dat de deur(opening) van binnen uit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp. De deur moet daarbij in de vluchtrichting draaien (artikel 7.12 Bouwbesluit).

 • 3

  Aan de buitenzijde van de, op de gewaarmerkte tekening(en) aangegeven nooduitgang(en), moet duidelijk zichtbaar het opschrift: “NOODUITGANG VRIJHOUDEN” te zijn aangegeven in ten minste 8 cm hoge letters (artikel 6.25 Bouwbesluit).

 • 4

  Een deur die in een vluchtroute ligt van een ruimte waarin meer dan 100 personen zullen verblijven en een deur in een doorgang of uitgang bestemd voor ontvluchting van meer dan 100 personen wordt niet anders gesloten dan door middel van:

  • a.

   een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de deur, in de vluchtrichting gezien;

  • b.

   een sluiting waarvan de bedieningsinrichting bestaat uit een op de deur, in de vluchtrichting gezien, op minimaal 1 m1 boven de vloer, over de volle breedte van de deur aangebrachte stang, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen deze stang (panieksluiting conform de NEN-EN 1125) (artikel 6.25 Bouwbesluit).

 • 5

  In een inrichting moeten minimaal twee (nood)uitgangen aanwezig zijn (minimaal 5 meter uit elkaar).

 • 6

  De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 0,90 m1 bedragen.

 • 7

  De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 2 m1 bedragen.

 • 8

  De paden naar de nooduitgangen moeten over een breedte van ten minste 2m1 worden vrijgehouden van obstakels. Dit geld ook voor de buitenzijde van een inrichting.

 • 9

  De vrije hoogte van een gangpad waarvan meer dan 50 personen gebruik moeten kunnen maken, moet over de benodigde uitgangsbreedte ten minste 2 m1 bedragen.

 • 10

  Er dient voldoende uitgangsbreedte voor de aanwezige personen aanwezig te zijn, d.w.z.:

  • a.

   1 meter uitgangsbreedte per 90 personen in geval de uitgangen bestaan uit tentdoek;

  • b.

   1 meter uitgangsbreedte per 135 personen in geval de uitgangen bestaan uit vaste deuren en er verder geen beperkende factoren voor het veilig vluchten aanwezig zijn.

 • 11

  De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 m1 mag zijn.

 • 12

  Binnen een straal van 2 meter van de (nood-) uitgang(en) mogen geen tafels, stoelen, tuien of andere obstakels aanwezig zijn. Dit geldt eveneens voor de buitenzijde.

 • 13

  Alle kabels en overige leidingen die op de grond zijn gesitueerd t.b.v. enige voorziening in de tijdelijke inrichting, dienen op zodanige wijze te zijn beschermd, dat beschadiging, struikelen en/of vallen wordt voorkomen;

 • 14

  Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m1 tussen de vloer van een richting en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moet worden overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,50 m1. De trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn.

Artikel 5 Vluchtroute- aanduiding, nood- en transparantverlichting

 • 1

  Indien een inrichting in de avonduren wordt gebruikt, of ruimtes in het kader van het evenement verduisterd moeten worden, dient in het publiekstoegankelijke gedeelte nood- en transparantverlichting aanwezig te zijn. De installatie moet voldoen aan de NEN-EN 1838 en de NEN 6088 (pictogrammen).

 • 2

  Nood- en transparantverlichting moet zodanig zijn aangebracht dat deze voor een ieder te allen tijde zichtbaar is (artikel 6.24 Bouwbesluit).

 • 3

  Defecte lampen van de nood- en transparantverlichting moeten direct worden vervangen.

 • 4

  Transparantverlichting moet gedurende de aanwezigheid van personen verlicht zijn.

 • 5

  De nood- en transparantverlichtingsinstallatie moet door een ter zake kundige onderhouden en gecontroleerd zijn op een goede werking.

Artikel 6 Ontruiming

 • 1

  Indien een inrichting bestaat uit meerdere ruimten, waardoor het geheel niet meer beroepbaar is, moet een ontruimingsinstallatie met luid alarm aanwezig zijn.

 • 2

  De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. Het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie wordt geregeld in NEN 2654-2:2004 (artikel 6.23 Bouwbesluit).

 • 3

  De gebruiker van de inrichting, stelt een ontruimingsplan op ten behoeve van de in de inrichting aanwezige personen. Het ontruimingsplan wordt bijvoorkeur opgesteld volgens de relevante delen van de NTA 8112 (artikel 6.23 Bouwbesluit).

 • 4

  Er moet doorlopend worden toegezien, indien van toepassing, dat;

  • a.

   vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;

  • b.

   vluchtwegen goed bereikbaar zijn;

  • c.

   blustoestellen goed bereikbaar zijn;

  • d.

   het sluiten van rook- en brandwerende deuren niet wordt belemmerd en dat deze voortdurend gesloten zijn;

  • e.

   elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;

  • f.

   geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit;

  • g.

   geen brandgevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van de toegepaste (kerst)versieringen;

  • h.

   meldpunten ten behoeve van de ontruimingsalarminstallatie goed bereikbaar zijn.

 • 5

  Het personeel dient geïnstrueerd te zijn hoe te handelen bij brand.

Artikel 7 Elektrische installaties inclusief noodverlichting

 • 1

  Alle voorzieningen t.b.v. de elektra moeten voldoen conform het gestelde in de geldende norm NEN 1010.

 • 2

  Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting is verboden;

 • 3

  Elektrische verlichting moet zodanig zijn aangebracht dat geen materialen in brand kunnen geraken.

 • 4

  In voor personen bestemde ruimte(n) waar onvoldoende daglicht binnentreedt, moet met het oog op het veilig kunnen verlaten van het gebouw in die ruimten tijdens het gebruik daarvan een zodanige elektrische verlichting in werking zijn, dat de verlichtingssterkte op vloerniveau ten minste 1 lux bedraagt.

 • 5

  De opstelling van een (nood-) stroomaggregaat moet op minimale afstand van 5 meter buiten de tijdelijke inrichting te geschieden.

Artikel 8 Installaties voor verwarming en kookdoeleinden

 • 1

  Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

 • 2

  Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet onbrandbaar zijn (NEN-EN13501-1 klasse A), dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal. De wanden in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 m1 buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed.

 • 3

  Bij de bak-/kookinstallatie moet een blustoestel met een inhoud van ten minste 6 kg poeder; 5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige vulling aanwezig zijn. Ten minste 1x per 2 jaar moet aan het blustoestel, door een aantoonbaar ter zake kundige, het nodige onderhoud worden verricht;

Artikel 9 Bakwagens, bakkramen

 • 1

  Voor de opstelling van bakwagens gelden de volgende opstellingseisen:

  • a.

   Frituren in oliën en vetten in bakwagens voor geheel blinde gevels is toegestaan.

  • b.

   Frituren in oliën en vetten in bakwagens voor gevels met ramen is slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5,00 m1 uit de gevel, zowel naar links als naar rechts.

  • c.

   Kook- en bakactiviteiten in kramen is voor geheel blinde gevels toegestaan.

  • d.

   Kook- en bakactiviteiten uitgezonderd het frituren in oliën en vetten, in kramen is voor gevels met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2,00 m1 uit de gevel, zowel naar links als naar rechts.

 • 2

  Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200 °C kan oplopen.

 • 3

  De bakinstallatie moet zodanig zijn geconstrueerd dat door overkoken, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.

 • 4

  Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en slecht warmte geleidend materiaal. Deze plaat dient schoon en vrij van vet en/of olie te zijn.

 • 5

  Het draagvlak onder de baktoestellen moet ten minste 0,10 m1 buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 m1 buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed.

 • 6

  In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel moeten goed passende deksels of een blusdeken aanwezig zijn om het toestel in geval van brand te kunnen afdekken.

Artikel 10 Gasinstallatie

 • 1

  De ruimte waarin de gasflessen staan moet voldoende geventileerd zijn.

 • 2

  Een flessengasinstallatie moet voldoen aan de eisen in NEN 3324 en NEN 2920.

 • 3

  Een kooktoestel, dat gebruik maakt van niet op de centrale distributienetten aangesloten installaties voor het stoken met vloeibaar gas, moet voldoen aan de eisen in NEN 1078:1999.

 • 4

  Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 115 liter, tenzij bij of krachtens enig wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 5

  De eventuele opstelling tussen gasflessenopslag en/of overige voor verwarming bestemde brandstoffen in de tijdelijke inrichting, moet minimaal 5 meter bedragen. De opslagplaats van de gasflessen moet afgesloten zijn d.m.v. een deugdelijk hekwerk met een hoogte van 2 meter en voorzien van het opschrift “VERBODEN TE ROKEN” in ten minste 8 cm hoge letters. Drukhouders dienen goed geventileerd te zijn in de buitenlucht en beschermd tegen opwarming door zonnestraling.

 • 6

  LPG mag niet worden toegepast, mits is voldaan aan de normen.

 • 7

  Een lege gasfles moet altijd met gesloten afsluiter worden bewaard.

 • 8

  Afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een afneembare kop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd.

 • 9

  Het verbruikstoestel mag alleen op de standplaats in werking zijn. Tijdens het transport van de bakwagen moeten de afsluiters van gasflessen en/of gastank te allen tijde gesloten zijn;

 • 10

  Een gasfles moet zijn voorzien van een door Lloyd’s Register – Stoomwezen erkend geldig keurmerk en mag slechts 10 jaar oud zijn.

 • 11

  De afsluit/reduceerventiel van een gasfles moet van een door Lloyd’s Register - Stoomwezen goedgekeurd type zijn en mag slechts 5 jaar oud zijn.Tussen gasfles en verbruikstoestel moet een buigzame verbinding:

  • a.

   voldoen aan de richtlijnen, vermeld in de NPR 3378;

  • b.

   zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren en aangepaste koppeling;

  • c.

   vrij en ongespannen zijn aangelegd;

  • d.

   zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadiging wordt voorkomen.

 • 12

  De gasslang mag indien het een oranje gasslang betreft maximaal 3 jaar oud zijn en een zwarte gasslang maximaal 2 jaar.

 • 13

  De gasslang moet zo kort mogelijk zijn gehouden. De maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling mag 1,5 meter bedragen;

 • 14

  Het leidingnet en het toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijvoorbeeld bij wijzigingen en reparaties) worden gekeurd en beproefd. Van de beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende, verklaring bij de gebruikers aanwezig zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend.

 • 15

  Het leidingsysteem en het toebehoren moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren.

Artikel 11 Blustoestellen

 • 1

  In een inrichting moeten voldoende kleine blustoestellen aanwezig zijn. Uitgangspunt hierbij is per 200 m2 gebruiksoppervlakte, 1 handbrandblusser met een blusequivalent van 6 kg bluspoeder.

 • 2

  Een blustoestel moet voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

 • 3

  Een slanghaspel moet voldoen aan de norm NEN-EN 671-1 en moet onderhouden worden overeenkomstig de norm NEN-EN 671-3.

 • 4

  Een klein blustoestel moet zijn verzegeld en voorzien van een geldig Rijkskeurmerk met rangnummer en moet overeenkomstig de norm NEN 2559 worden onderhouden en gekeurd. Een blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is aangegeven.

 • 5

  Een klein blustoestel mag worden vervangen door een ander draagbaar blustoestel met een andere blusstof indien de bluscapaciteit en het toepassingsgebied ten minste gelijkwaardig zijn.

Artikel 12 Brandwachten

In verband met de brandveiligheid kan het College voor bepaalde activiteiten of locaties bepalen dat tijdens bijzondere festiviteiten een wachtdienst moet worden ingesteld. Deze bewaking moet geschieden door gediplomeerd ( en ter zake kundig) brandweerpersoneel(diploma brandwacht overleggen).

Artikel 13 Rookvorming

Rookvorming door bijvoorbeeld een rookapparaat, koudijs of op andere wijze gemaakt, mag nooit een veilige en snelle ontruiming verhinderen.

Artikel 14 Materiaal inrichting

 • 1

  Stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur. De temperatuur ter plaatse van de versiering is niet hoger dan 90 °C (artikel 7.4 Bouwbesluit).

 • 2

  Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte over van minimaal 2,50 m1 (artikel 7.4 Bouwbesluit).

 • 3

  De versiering als bedoeld in het vorige lid is in geval van brand niet gemakkelijk ontvlambaar, in geval van brand vindt geen druppelvorming plaats (artikel 7.4 Bouwbesluit).

 • 4

  Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn binnen een inrichting niet toegestaan (artikel 7.4 Bouwbesluit).

 • 5

  De toe te passen materialen en aankledingsproducten hebben in vluchtroutes een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden (artikel 7.4 Bouwbesluit).

 • 6

  De toegepaste bekleding, stoffering en versiering voldoen ten minste aan de eisen ten aanzien van de brand- en rookklassen zoals gesteld in artikel 7.4 en artikel 7.5 van het Bouwbesluit 2012 die op die locatie gelden voor constructieonderdelen.

 • 7

  Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.

 • 8

  Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare, standaards zijn vastgezet. De ondergrond waarop de standaards staan mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn.

 • 9

  Het gebruik van olielampen is niet toegestaan.

Artikel 15 Opslag van materialen

 • 1

  Het is verboden voorwerpen of stoffen in een inrichting of in de omgeving daarvan op te slaan of neer te zetten indien daardoor het gebruik van telefoons, blustoestellen, vluchtwegen nood- en uitgangen bemoeilijkt wordt.

 • 2

  Het opslaan van brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen mag slechts plaatsvinden zoals deze op de door de brandweer gewaarmerkte tekening(en) is aangegeven.

Artikel 16 Opstelling van inventaris

 • 1

  Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen (artikel 7.13 Bouwbesluit).

 • 2

  In rijen opgestelde zitplaatsen, waarbij sprake is van;

  • a.

   meer dan 4 stoelen in een rij, en

  • b.

   meer dan 4 rijen, en

  • c.

   een ruimte waarin meer dan 100 stoelen aanwezig zullen zijn,zijn zo gekoppeld dan wel aan de vloer bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen (artikel 7.13 Bouwbesluit). De stoelkoppeling moet ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd.

 • 3

  Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten (artikel 7.13 Bouwbesluit).

 • 4

  Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:

  • a.

   16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter;

  • b.

   32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter;

  • c.

   50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is (artikel 7.13 Bouwbesluit).

 • 5

  De inrichting van een ruimte, met inbegrip van door personen bezette stoelen, neemt tot een hoogte van 2,5 meter slechts zodanige oppervlakten in beslag –gemeten in loodrechte projectie op de vloer- dat ten minste

  • a.

   0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats aanwezig is;

  • b.

   0,30 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen;

  • c.

   0,50 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen (artikel 7.13 Bouwbesluit).

 • 6

  Inrichtingen in een ruimte waarin personen verblijven, zijn, indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,5 m2 per persoon bedraagt, zodanig aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen (artikel 7.13 Bouwbesluit).

 • 7

  Een tribune heeft een bouwconstructie die bestand is tegen de daarop werkende krachten. Te controleren door de constructeur van de gemeente.

 • 8

  Er moet een door of vanwege het College goedgekeurd opstellingsplan aanwezig zijn.

Artikel 17 Afval

 • 1

  Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal.

 • 2

  Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal.

 • 3

  De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd.

 • 4

  De aanwezige asbakken moeten vlamdovend en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

 • 5

  Voor iedere voorstelling moet de ruimte onder de tribunes van papier en ander afval zijn ontdaan.

Artikel 18 Doorlopend toezicht

Gedurende de tijd dat personen in de inrichting aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de voorwaarden van de vergunning verantwoordelijke personen aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 november 2012.

Artikel 20 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Beleidsregel gebruik tijdelijke inrichtingen“.