Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Hoofdstuk1Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHoofdstuk1Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201206-05-2013nieuwe verordening

29-11-2012

De Stad Tiel d.d.12 december 2012

RV/12/00262

Tekst van de regeling

Intitulé

Hoofdstuk1Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

Hoofdstuk1Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

gelezen het voorstel van de voorbereidingscommissie benoeming burgemeester van 15 november 2012;

gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

Voorts gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 juli 2012;

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1

  De commissie bestaat uit maximaal zoveel leden als er fracties in de gemeenteraad vertegenwoordig zijn, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2

  Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden.

 • 3

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2

  De gemeentesecretaris kan bij vervulling van de in artikel 1 taak als plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd.

 • 3

  De (plaatsvervangend) secretaris draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4

  De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 4 Adviseur

 • 1

  De gemeenteraad kan een of meer wethouders aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 1 genoemde taak.

 • 2

  De commissie bepaalt voor welke vergaderingen of overige bijeenkomsten van de commissie de adviseurs worden uitgenodigd.

 • 3

  Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2

  De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst bij de benoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4

  De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 7, 8, tweede lid, en 12 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 5

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van artikel 5 van deze verordening verplicht, niet opheffen.

 • 6

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing, de adviseur.

Artikel 6 Vergadering

 • 1

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste de helft van het aantal leden dit noodzakelijk acht.

 • 2

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 7 Contactpersoon bij de benoemingsprocedure

 • 1

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van 'persoonlijk en vertrouwelijk' op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van 'persoonlijk en vertrouwelijk' op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

 • 1

  De Gemeentewet bepaalt in artikel 61 lid 4 dat de commissie zich slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koningin de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.

 • 2

  De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken.

Artikel 9 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koningin door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

 • a.

  een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht,

 • b.

  een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie; bij benoemingen wordt in het verslag van bevindingen ook de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling gemotiveerd,

 • c.

  aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.

Het schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat in ieder geval de conceptaanbeveling van twee personen.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop bij benoeming door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

Artikel 12 Archivering

 • 1

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 12 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 13 december 2012.