Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Evenementenbeleidsregels gemeente Buren 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleidsregels gemeente Buren 2013
CiteertitelEvenementenbeleidsregels gemeente Buren 2013
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art 2:25 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201301-01-2019Wijziging

25-06-2013

Stad Buren, 3 juli 2013

B&W/13/00941

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleidsregels gemeente Buren 2013

 

 

Evenementenbeleidsregels gemeente Buren 2013

De burgemeester van de gemeente Buren,

gelet op de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Buren, de Zondagswet, de Drank- en horecawet, de Algemene wet bestuursrecht, de Brandbeveiligingsverordening Buren, de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer, de Woningwet Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Verordening Winkeltijden gemeente Buren, de Bouwverordening gemeente Buren, de Beleidsregel tijdelijke reclame en de Gemeentewet, in welke vorm zij op moment van de aanvraag van het evenement gelden;

 

overwegende,

 

dat onder een evenement wordt verstaan: elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak;

dat de burgemeester op grond van verschillende wettelijke bepalingen toestemming gevraagd moet worden om evenementen in de open lucht en buiten (horeca-)gebouwen te mogen houden;

dat het wenselijk is om nadere regels op te stellen waaraan deze aanvragen kunnen worden getoetst;

dat deze nadere regels moeten worden vastgelegd in een beleidsregel;

dat onder beleidsregel wordt verstaan een bij besluit algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan;

 

Hoofdstuk  

B E S L U I T (E N):

 

A. Vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

De gemeente Buren maakt het volgende onderscheid in evenementen:

 

a.Optochten en/of muziekuitvoeringen die op of aan de weg plaatsvinden;

Deze evenementen moeten gemeld worden. Eventueel is een ontheffing van de Wegenverkeerswet nodig

 

b.Evenementen die:

 • 1.

  Gedurende één dag, maximaal 1 dag per kalenderjaar plaatsvinden; en

 • 2.

  Waarvan de maximale deelname 100 personen is; en

 • 3.

  Die van 8.00 tot 22.00 uur plaatsvinden; en

 • 4.

  Niet op zondag plaatsvinden; en

 • 5.

  Waarvan de geluidsbelasting niet meer dan 65dB(A) bedraagt op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

Voor deze evenementen geldt geen vergunningplicht.

 

c.Alle overige evenementen

Voor alle overige evenementen moet een vergunning worden aangevraagd. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van het voorgeschreven aanvraagformulier.

 

 • 2.

  Een evenement met meer dan 100 bezoekers dat wordt gehouden buiten een bestaande horecagelegenheid kan niet worden aangemerkt als besloten feest. Voor dergelijke feesten / evenementen is altijd een vergunning nodig.

   

 • 3.

  In één weekend kan in de gemeente slechts één groot evenement (>1.000 bezoekers) gehouden worden. De organisator welke het eerst zijn aanvraag compleet heeft ingediend en hiervoor toestemming heeft verkregen, mag zijn evenement organiseren in het betreffende weekend.

   

 • 4.

  Een vergunning voor een evenement is niet overdraagbaar aan derden.

   

 • 5.

  Er mogen maximaal 10 tentfeesten per jaar in de gemeente georganiseerd worden. Er geldt overgangsrecht voor de 14 bestaande organisatoren van tentfeesten, zie de toelichting.

  Een tentfeest is een evenement waarbij een of meerdere tenten worden geplaatst, over het algemeen in een weiland of op een boerenerf, waarbij (overwegend) muziek ten gehore wordt gebracht, zowel live als via een discjockey.

   

 • 6.

  Tijdens een evenement waarbij een minimale leeftijdsgrens verplicht is, dient ingangscontrole door de organisator plaats te vinden.

   

 • 7.

  De organisator kan verplicht worden om (op aanwijzing van politie en/of gemeente) bezoekers van het evenement te fouilleren volgens de methode ‘privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering. De fouillering is bedoeld om voorwerpen te weren die een negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid. Bezoekers moeten toestemming geven voor de fouillering. Bij weigering wordt de toegang tot het evenement ontzegd.

   

 • 8.

  Bij de ingang van het evenemententerrein of de tent, dienen de huisregels duidelijk zichtbaar te zijn aangegeven voor de bezoekers van het evenement.

   

 • 9.

  Evenementen zijn toegestaan binnen de volgende tijden:

  • ·

   Van 07.00 uur tot 02.00 uur op zaterdag (de nacht van vrijdag op zaterdag) en van 07.00 uur tot 02.00 uur op zondag (de nacht van zaterdag op zondag);

  • ·

   op alle andere dagen van 07.00 uur tot 01.00 uur.

  • ·

   Een uitzondering wordt gemaakt voor zondagen die voorafgaan aan een algemene feestdag (b.v. Tweede paasdag, tweede pinksterdag). De eindtijd op die zondagen wordt dan verlengd tot 02:00 uur.

    

 • 10.

  Op het terrein de Dellen (het grasveld tussen de Korne en de Tielseweg) te Buren worden geen buitenevenementen toegestaan. Parkeren ten behoeve van evenementen op andere locaties wordt onder voorwaarden wel toegestaan.

   

 • 11.

  Er wordt geen evenement in de openlucht en buiten (horeca-)gebouwen toegestaan in de periode 1 april tot en met 15 juni (broedseizoen vogels) op de bij deze beleidsregels behorende kaart.

   

 • 12.

  Het oplaten van ballonnen wordt ontmoedigd vanwege de nadelige gevolgen voor flora en fauna.

   

Indienen van de aanvraag

 

 • 13.

  Het aanvraagformulier voor een evenement moet uiterlijk 10 weken voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente ingediend worden inclusief alle vereiste bijlagen, certificaten, plattegronden, foto’s, tekeningen, constructieberekeningen en verder alle van belang zijnde informatie.

   

 • 14.

  Aanvragen moeten worden ingediend via een standaard aanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar via de website en op aanvraag. Aanvragen die worden ingediend anders dan op dit standaard formulier zijn niet ontvankelijk en worden op grond van art. 4:5 Awb niet in behandeling genomen.

   

 • 15.

  Als de aanvraag niet tijdig of onvolledig is ingediend wordt deze buiten behandeling gesteld. Wanneer een aanvraag niet volledig is zal de aanvrager eerst in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag aan te vullen.

   

 • 16.

  Een aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan een maand na (de laatste editie van) het gehouden evenement voorafgaande aan het jaar waarop de vergunning moet gelden of ingaan. Dit geldt ook voor vijfjarige vergunningen.

   

 • 17.

  De aanvraag dient te voldoen alle wettelijke bepalingen en beleidsregels zoals vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening, de Beleidsregel tijdelijke reclame, de Zondagswet, de Verordening Winkeltijden gemeente Buren, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Bouwverordening gemeente Buren, de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht, de Brandbeveiligingsverordening Buren, de Wegenverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer en de geldende Verordening op de heffing en invordering van leges.

   

Gebruik van de openbare weg en veiligheid

 • 18.

  Wanneer het verkeer op de openbare weg geregeld wordt door de organisatie van het evenement dient de organisator zorg te dragen voor het opleiden van verkeersregelaars. Verkeersregelaars kunnen de opleiding digitaal volgen via www.verkeersregelaarexamen.nl. Het evenement wordt niet toegestaan wanneer de verkeersregelaars de opleiding niet gevolgd hebben of niet zijn aangewezen voor een evenement.

   

 • 19.

  De organisator is verplicht om gedurende het evenement voldoende meerderjarige personen te belasten met het bewaken van de veiligheid van personen en gebouwen. Bij een evenement waarbij minder dan 500 bezoekers worden verwacht moet de organisatie voorzien in één beveiliger per 150 bezoekers. Bij een evenement waarbij meer dan 500 bezoekers worden verwacht moet de organisatie voorzien in beveiliging en bewaking door een erkend en gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

   

 • 20.

  Wanneer er ten behoeve van het evenement een tent of een vergelijkbaar bouwsel wordt geplaatst, wordt het (te verwachten) bezoekersaantal afgeleid van de capaciteit van de tent. Het maximale bezoekersaantal is bepalend voor de vraag op welke wijze de beveiliging moet plaatsvinden.

   

 • 21.

  Voor het parkeren en/of gebruiken van de bermen of openbaar groen dient de vergunninghouder schriftelijke toestemming te verkrijgen van de gemeente. Hiervoor zal een borgsom gevraagd worden.

  [Op een van te voren afgesproken datum/tijd zal er door de gemeente een schouw worden gedaan om vast te stellen hoe de conditie is van het gebied dat gebruik gaat worden voor het evenement. Op basis hiervan wordt de hoogte van de borgsom vastgesteld. Na afloop van het evenement vindt opnieuw een schouw plaats.Wanneer er geen schade is ontstaan aan het gebruikte gebied zal de borgsom worden teruggestort.]

   

Calamiteiten/hulpverlening

 

 • 22.

  Per 750 bezoekers dient minimaal 1 gediplomeerde EHBO-er aanwezig te zijn, met een minimum van twee ehbo’ers per evenement.

   

 • 23.

  Wanneer er op een evenement meer dan 5.000 personen tegelijkertijd aanwezig zijn dankan de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) de organisatie verplichten om een ambulance aanwezig te hebben op het evenemententerrein. De kosten voor deze ambulance komen voor rekening van de organisator.

  Bij een evenement met meer dan 3.000 bezoekers en bij een door de gemeente als zodanig aangewezen risicovol evenement dient er vooraf advies te worden ingewonnen bij de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).

   

 • 24.

  Ten behoeve van hulpverleningsdiensten dient er een minimale wegbreedte over te blijven van 3.00 meter bij een eenrichtingsweg en 4.35 meter bij een tweerichtingsweg. Bij bochten in de aanrijdroute of afvoerroute dient rekening te worden gehouden met extra ruimte. Dit zal worden aangegeven in de evenementenvergunning.

   

 • 25.

  Tijdens een evenement moet er een verharde opstelplaats zijn voor hulpverleningsvoertuigen en deze plek dient te alle tijde bereikbaar te zijn.

   

 • 26.

  De gemeente Buren bepaalt welke evenementen een risicovol karakter hebben. Tijdens risicovolle evenementen en tentfeesten dient de organisator te zorgen voor een afgeschermde ruimte voor het afhandelen van eventuele calamiteiten.

   

 • 27.

  Indien wordt verwacht, volgens de voorspelling van het KNMI, dat tijdens het evenement de windkracht gelijk aan of hoger zal zijn dan schaal 7, bepaalt de brandweer of het verantwoord is of het evenement doorgang kan vinden.

   

Gebruik van alcoholhoudende dranken

 • 28.

  Het is verboden om alcohol te verstrekken aan personen beneden de 16 jaar. De organisator dient de leeftijd te controleren aan de hand van een identiteitskaart.

   

 • 29.

  Wanneer de leeftijdsgrens wettelijk wordt verhoogd naar 18 jaar geldt deze leeftijdsgrens.

   

 • 30.

  Zwakalcoholische dranken (bier, wijn e.d.) mogen niet gratis worden verstrekt.

   

 • 31.

  Het verstrekken van sterkalcoholische dranken is verboden.

   

 • 32.

  Zwakalcoholische dranken mogen niet na betaling van een toegangsprijs/entreegeld alsnog gratis worden verstrekt.

   

 • 33.

  Het verstrekken van alcoholhoudende dranken tegen lage(re) prijzen (dan de gangbare marktprijs) wordt ontmoedigd.

   

 • 34.

  Bij evenementen mogen alleen kunststof glazen worden gebruikt voor de verstrekking van (alcoholhoudende) dranken. Een uitzondering geldt voor het Tiroler Feest van het Betuws Spektakel en voor Chateau voor Buren. Deze uitzondering houdt op te bestaan wanneer de politie in het belang van de openbare veiligheid aangeeft dat het gebruik van echt glas niet langer verantwoord is.

   

Tijdelijke bouwwerken

 • 35.

  De tent of het vergelijkbare bouwwerk moet groot genoeg zijn om alle bezoekers van het evenement veilig onderdak te bieden. De maximale capaciteit van de tent of de geschiktheid van de tent wordt bepaald door het aantal m2 van de tent te vermenigvuldigen met factor 3. Onder het aantal m2 wordt verstaan de effectieve oppervlakte van de tent of de voor bezoekers daadwerkelijk toegankelijke ruimte. Dat is in ieder geval de tentoppervlakte exclusief podia, toiletten etc.

   

 • 36.

  Voor evenementen waarbij tenten of andere bouwwerken (podia/tribune e.d.) worden opgezet is de organisatie verplicht een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van minimaal € 2.500.000.

   

Vergunningverlening

  • 37.

   Een vergunning kan voor een periode van maximaal vijf jaar worden verleend. Een organisator die in het bezit is van een vijfjarige vergunning moet zich minimaal zes weken voor het evenement melden bij de gemeente. Zonodig vindt er een vooroverleg en/of een evaluatie plaats.

    

  • 38.

   Een vergunning die voor meer dan een jaar is verleend kan worden ingetrokken wanneer er zich wijzigingen voordoen die betrekking hebben op de organisatie, de activiteiten, de locatie of de omvang van het evenement.

    

  • 39.

   De meerjarige vergunning kan worden ingetrokken wanneer er zich calamiteiten tijdens een evenement voordoen. Er moet dan opnieuw vergunning worden aangevraagd.

    

Voorzieningen

  • 40.

   Tijdens een evenement dient per 100 bezoekers één gescheiden toiletvoorziening voor dames en heren aanwezig te zijn.

    

  • 41.

   De gemeente stelt dranghekken en verkeersborden gratis ter beschikking van organisatoren van evenementen. De materialen moeten worden afgehaald op de werf van de AVRI in Geldermalsen. Er wordt een uurtarief in rekening gebracht wanneer medewerkers van de gemeente de dranghekken moeten halen of brengen naar de locatie van het evenement.

    

Uitsluitingen / geen vergunningsplicht

  • 42.

   Deze beleidsregel geldt niet voor evenementen:

   • ·

    in (horeca-)inrichtingen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer, of;

   • ·

    voor zover de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften van toepassing zijn.

Leges

 • 43.Voor het verstrekken van een evenementenvergunning zijn leges verschuldigd op grond van de tarieventabel behorende bij de legesverordening..

 

B. In te trekken:

  • a.

   De evenementenbeleidsregels gemeente Buren 2008, vastgesteld 22 april 2008

  • b.

   Het besluit tot wijzigen van de evenementenbeleidsregels van 29 november 2011 (B&W/11/00312)

  • c.

   Het besluit tot wijzigen van de evenementenbeleidsregels van 18 december 2012 (B&W/12/00738)

   

  Dit besluit treedtéén dag na bekendmaking op de gemeentepagina van de Zakengids in werking en kan worden aangehaald als: ‘Evenementenbeleidsregels gemeente Buren 2013.

  Vastgesteld te Maurik op25 juni 2013,

   

  De burgemeester van de gemeente Buren,

  J.A. de Boer