Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2020
CiteertitelSubsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Buren/CVDR407946.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuw

17-12-2019

gmb-2019-315438

Z014360

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2020

De burgemeester, in de plaats tredend van het college op grond van het bepaalde in artikel 42, lid 2 Gemeentewet; gelet op de Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2016; besluit vast te stellen de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2020:

 

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 en artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 2. Activiteiten

 

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het thema 'Kerngericht werken': We willen een uitnodigende, actieve, betrokken en open organisatie zijn, waar inwoners zich gehoord, gezien en erkend voelen. Daarnaast willen we maatwerk in de verschillende kernen leveren. Samen met inwoners denken we na over veranderingen en ontwikkelingen in hun directe omgeving. We beogen een lerende organisatie te zijn door informatie op te halen uit de samenleving om de dienstverlening te verbeteren. We onderzoeken behoeften van onze burgers en passen de dienstverlening daar op aan. We denken van buiten naar binnen.

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt door activiteiten die bijdragen aan de volgende door de gemeente beoogde maatschappelijke effecten:

  a. Taakveld ‘Samenkracht en burgerparticipatie’:

  • -

   We willen maatwerk leveren aan de kernen en we willen participatie van inwoners bevorderen.

  • b.

   Taakveld ‘Wijkteams’:

  • -

   We verbeteren de laagdrempelige toegang voor zorg- en dienstverlening. Inwoners van onze gemeente weten van het bestaan van Stib, weten met welke vragen ze zich daar kunnen melden. Ze weten Stib te vinden wanneer dat nodig is. Medewerkers van Stib zijn ook buiten het gemeentehuis (meer) zichtbaar. We zoeken naar nieuwe manieren om daaraan invulling te geven. Waar mogelijk sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.

  • -

   We verbeteren de samenwerking binnen de keten van zorg- en dienstverlening (kerngerichte ketenzorg). Stib werkt nauw samen met andere professionals en organisaties binnen het sociaal domein.

  • c.

   Taakveld ‘Sportbeleid en activering’:

  • -

   Sportverenigingen maken in 2020 een plan om inwoners en scholen actief te betrekken bij bewegingsactiviteiten.

  • d.

   Taakveld ‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)':

   Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat om sociale contacten te onderhouden.

  • -

   We bieden kwalitatief goede voorzieningen en diensten aan voor inwoners die dit nodig hebben. We leveren zoveel mogelijk maatwerk.

  • -

   We investeren in voorlichting en preventie en in het aanbod van algemeen toegankelijke (collectieve) voorzieningen. We werken daarin samen met onze maatschappelijke partners.

  • -

   We meten de resultaten van onze prestaties met ervaringsonderzoeken onder cliënten.

  • e.

   Taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18-’:

  • -

   We bieden kinderen ondersteuning op maat. En wij organiseren de hulp zo dichtbij als mogelijk, door onder andere de inzet van Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd op de huisartspraktijken en jongerencoaching.

  • -

   We stemmen beter af met verschillende organisaties zoals onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, Veilig Thuis, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.

  • f.

   Taakveld ‘Onderwijsbeleid en leerlingenzaken’: Gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties (kernpartners) zijn in 2019 gestart met een aanbod voor kinderen op het gebied van talentontwikkeling. Dit vervolgen wij in 2020.

  • g.

   Taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’:

  • -

   We bieden zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Inwoners kunnen terecht bij Stib met vragen over (ondersteuning in) zorg en welzijn. Stib zorgt voor adequate ondersteuning en een samenhangende aanpak van de problemen. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Inwoners met schulden krijgen begeleiding bij het oplossen van de schuldenproblematiek. We proberen nieuwe betalingsachterstanden te voorkomen.

  • -

   We investeren in preventie. Waar mogelijk signaleren we tijdig en kunnen we met de inzet van lichte zorg voorkomen dat problemen (onbedoeld) groter worden. Zo beperken we de zorgkosten. Als het nodig is zetten we vanzelfsprekend zware en dure zorg in. We verbeteren de zorgketen zodat op- en afschalen soepel(er) verloopt.

  • h.

   Taakveld ‘Geëscaleerde zorg 18-’:

  • -

   We werken nauw samen met partners om te zorgen dat jeugdigen veilig opgroeien en als dat nodig is de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

  • -

   We nemen deel aan een regionaal project Samen werken aan een sluitend vangnet kwetsbare jongeren. Met dit project helpen wij kwetsbare jongeren beter op weg naar zelfstandigheid.

  • i.

   Taakveld ‘Volksgezondheid’:

  • -

   We gebruiken in 2020 data gedreven sturing om risicogroepen op te sporen. Op basis van een gerichte probleemanalyse ontwikkelen we een gerichte aanpak. Ook binnen ons gezondheidsbeleid kiezen we voor een kerngerichte werkwijze, die we in 2020 verder invulling geven.

  • -

   In de tweede helft van 2020 onderzoekt de GGD de gezondheid van volwassenen (19-65 en 65+).

  • j.

   Taakveld ‘Cultuurpresentatie, -productie & -participatie’:

  • -

   Kinderen in armoede doen mee aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door de inzet van het Jeugdsport- en Cultuurfonds.

  • k.

   Taakveld ‘Geëscaleerde zorg 18+’:

  • -

   We realiseren een sluitend vangnet van zorg en ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat ook kwetsbare mensen onderdeel kunnen zijn en blijven van onze maatschappij en dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Ze wonen zo lang mogelijk zelfstandig, eventueel met begeleiding en ondersteuning aan huis.

  • -

   We investeren in projecten op het snijvlak van zorg & veiligheid, om complexe (veiligheids)vraagstukken op te lossen. We maken een verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein.

    

Artikel 3 Verdeelregels

Beleidsdoelen en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:

1. Leesstimulering;

2. Kunstzinnige vorming (Steunpunt Amateurkunst);

3. Sociaal werk:

 • a.

  Vrijwilligerssteunpunt;

 • b.

  Bewegen voor ouderen;

 • c.

  Mantelzorgwaardering;

 • d.

  Opbouwwerk;

 • e.

  Servicepunt mantelzorg;

 • f.

  Burenhulp.

 • g.

  Cliëntondersteuning Welzijn;

 

4. Jongerenwerk;

 

5. Algemeen maatschappelijk werk;

 

6. School maatschappelijk werk;

 

7. Informele netwerkondersteuning;

 

8. Jeugdgezondheidszorg (wettelijke taken 0-19 jaar);

 

9. Depressiepreventie door Indigo:

Doelstelling: Voorkomen of terugdringen van depressie bij inwoners van de gemeente Buren

 

Taakveld: ‘Volksgezondheid’

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Budget: € 14.874,-

 

10. Aanpak middelengebruik door IrisZorg:

Doelstelling: Voorkomen of terugdringen gebruik van verslavende middelen bij inwoners van de gemeente Buren

 

Taakveld: ‘Volksgezondheid’

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

 

11. Ambulante crisisbegeleiding door IrisZorg:

Doelstelling: Intensieve trajecten waarvoor geen AWBZ financiering is zoals:

 • -

  crisissituatie waarbij cliënten uit hun woning worden gezet

 • -

  zowel individuen als gezinnen

 • -

  problematiek waarin huiselijk geweld een prominente rol speelt

Het gaat hier om een vorm van casemanagement, waarbij begeleiding wordt geboden op alle leefgebieden, en coördinatie plaatsvindt m.b.t. verschillende instanties die zich met de cliënt bezighouden of moeten houden.

 

Taakveld: ‘Volksgezondheid’

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

 

12. Beschermde woonvorm Wmo door RIBW:

Doelstelling: Bekostigen van een beschermde woonvorm

 

13. Crisisinterventie OGGz/MO door IrisZorg:

Doelstelling: Begeleiding van gezinnen waarbij verslavingsproblematiek speelt in crisissituaties.

Taakveld: Volksgezondheid

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

 

14. Weerbaarheid jonge kinderen door Chris Voorkom

Doelstelling: De interventieprogramma's zijn gericht om leerlingen te helpen verantwoorde keuzes te maken. De trainingen voor basisscholen zijn afgestemd op het niveau van groep 7 of 8.

Taakveld: Volksgezondheid

Subsidievorm: Eenmalige subsidie

Budget: € 720,-

 

15. Inzet middelen aanbod voor peuters:

Doelstelling: 

 

 • -

  alle jonge kinderen in de gemeente Buren krijgen kansen om zich optimaal te ontwikkelen.

 • -

  alle jonge kinderen in de gemeente Buren hebben een goed aanvangsniveau als ze starten in groep 3 op de basisschool.

 

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Budget:  € 583.935,- in 2020

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Beslistermijn: tien weken na binnenkomst van de aanvraag

Subsidiegrondslag: Subsidie wordt vastgesteld:

 • -

  op basis van aantal ingezette uren

 • -

  per kind

 • -

  naar rato van het inkomen van de ouders, op basis van de kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst

 

Aanbod voor peuters:

 • -

  een basisvoorziening die toegankelijk is voor alle peuters, ook voor ouders die geen beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;

 • -

  een basisvoorziening van 8 uur per week, beschikbaar voor alle peuters. Peuters met een VVE-indicatie komen in aanmerking voor 16 uur peuteropvang per week;

 • -

  een basisvoorziening die voldoende gespreid binnen de gemeente aanwezig is;

 • -

  een basisvoorziening die binnen de financiële kaders van de gemeente in stand gehouden kan worden;

 • -

  een basisvoorziening waar alle kinderen met een VVE-indicatie geplaatst worden indien de locatie geregistreerd staat als een VVE-locatie (zo mogelijk zonder wachtlijst); 

   

  Beoordelingscriteria:

 • -

  de aanbieder voldoet - indien men in aanmerking wenst te komen voor VVE-subsidie - bovenop de eisen van de Wet Kinderopvang en het Besluit Basisvoorwaarden Voor- en Vroegschoolse Educatie, aan de door de gemeente Buren op 5 maart 2019 vastgestelde Beleidsnotitie “Een koffer vol kansen voor alle kinderen”;

 • -

  de aanbieder staat - indien men in aanmerking wenst te komen voor VVE-subsidie - als aanbieder van voorschoolse educatie geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang;

 • -

  de aanbieder heeft een inspanningsverplichting om alle kinderen met een VVE-indicatie te plaatsen binnen de peuteropvang;

 • -

  de subsidie is alleen voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die ingeschreven staan in de BRP van de gemeente Buren; 

   

Peuteropvangtoeslag

 • -

  de gemeente stelt peuteropvangtoeslag beschikbaar voor 8 uur per week peuteropvang, gedurende 40 weken per jaar;

 • -

  alleen ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, komen in aanmerking voor peuteropvangtoeslag;

 • -

  de aanbieder bepaalt, aan de hand van door de ouders te verstrekken actuele inkomensgegevens en een verklaring “Geen recht op kinderopvangtoeslag”, welke ouders in aanmerking komen voor peuteropvangtoeslag;

 • -

  de hoogte van de peuteropvangtoeslag wordt bepaald aan de hand van de Kinder-opvangtoeslagtabel van de Belastingdienst;

 • -

  de aanbieder brengt de peuteropvangtoeslag in mindering op het door ouders van de peuters te betalen uurtarief voor gebruik van de peuteropvang;

 • -

  de aanbieder declareert de peuteropvangtoeslag bij de gemeente;

 

 

Bekostiging

 • -

  De aanbieder begroot jaarlijks vooraf de af te nemen uren peuteropvang en de peuteropvangtoeslag voor de bij haar geplaatste en te plaatsen peuters;

 • -

  Het college van de gemeente Buren stelt jaarlijks het uurtarief voor peuteropvang vast op basis van:

 • a.

  Het landelijk vastgestelde normtarief kinderdagopvang en

 • b.

  een opslag per uur peuteropvang voor voorbereidings- en evaluatietijd en de uitvoering van de door de gemeente Buren gehanteerde bovenwettelijke kwaliteitseisen.

 •  

Het uurtarief voor peuteropvang wordt jaarlijks in november (na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) aan de aanbieders gecommuniceerd.

In 2020 gelden de volgende uurtarieven:

 • o

  uurtarief van € 8,17 voor peuteropvang voor peuters die gebruik maken van een reguliere peutervoorziening

 • o

  uurtarief van € 9,20 voor peuteropvang Voor- en Vroegschoolse Educatie voor peuters die gebruik maken van een peutervoorziening die als voorschoolse educatie geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang

 • -

  Voor peuters zonder VVE-indicatie waarvan de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag, bekostigt de gemeente slechts de opslag voor maximaal 8 uur peuteropvang, 40 weken per jaar, op de VVE-locaties wanneer sprake is van afname van een kortdurend arrangement;

 • -

  Voor peuters zonder VVE-indicatie waarvan de ouders recht hebben op peuteropvangtoeslag bekostigt de gemeente de peuteropvangtoeslag voor maximaal 8 uur peuteropvang, 40 weken per jaar op basis van de Kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst, en hier bovenop de opslag op de VVE-locaties;

 • -

  Voor peuters met een VVE-indicatie bekostigt de gemeente, bovenop de bekostiging van peuteropvang voor reguliere peuters 8 uur peuteropvang, 40 weken per jaar, op basis van het uurtarief voor peuteropvang voor VVE, mits de peuter naar een VVE-locatie gaat;

 • -

  Voor peuters met en zonder VVE-indicatie waarvan de ouders recht hebben op peuteropvangtoeslag, bekostigt de gemeente de peuteropvangtoeslag voor maximaal 8 uur peuteropvang, 40 weken per jaar op basis van de Kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst;

 •  

Verantwoording en rapportage

 

 • -

  Aantallen peuters (inclusief het aantal peuters met een VVE-indicatie) worden door de aanbieder verantwoord op basis van de kwartaal- en jaarcijfers;

 • -

  De aanbieder levert jaarlijks bij de gemeente een rapportage aan m.b.t. de inhoudelijke uitvoering van de kwaliteitseisen zoals deze zijn opgenomen in het gemeentelijk kwaliteitskader. De rapportage dient uiterlijk 1 april van het kalenderjaar opvolgend aan het kalenderjaar waarop het verslag betrekking heeft, digitaal aan de gemeente te worden gezonden;

 • -

  De beleidsadviseur onderwijs van de gemeente voert minimaal 2 keer per jaar voortgangsoverleg met elke aanbieder;

 • -

  De aanbieder houdt een dusdanige administratie bij van de beoordelingen peuteropvangtoeslag, dat op elk moment door de gemeente (steekproefsgewijs) te controleren is of de bedragen peuteropvangtoeslag zoals deze door de aanbieder worden gefactureerd, overeen komen met de werkelijkheid;

 • -

  De aanbieder houdt een dusdanige administratie bij van de VVE-geïndiceerde peuters, dat op elk moment door de gemeente (steekproefsgewijs) te controleren is of de VVE-uren zoals door de aanbieder worden gedeclareerd, overeenkomen met de werkelijkheid.

   

16. Cliëntondersteuning MEE Gelderse Poort:

Doelstelling: Het in het jaar 2020 continueren van cliëntondersteuning door:

 • -

  het verstrekken van informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en;

 • -

  het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 

Doelgroep: Subsidie kan worden verleend voor de volgende vormen van cliëntenondersteuning op individueel- en op groepsniveau waarvan de beschikbaarheid in 2020 wordt gecontinueerd en toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie en beperkte sociale zelfredzaamheid, en die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving:

 • a.

  het geven van informatie en advies;

 • b.

  vraagverheldering;

 • c.

  toegang;

 • d.

  korte ondersteuning;

 • e.

  evaluatie zorg;

 • f.

  lokale netwerken;

 • g.

  casemanager meerdere partijen;

 • h.

  casemanagement IVH;

 • i.

  coördinatie IVH;

 • j.

  intelligentieonderzoek;

 • k.

  specialistische expertise;

 • l.

  langdurige trajecten;

 • m.

  regionale netwerken;

 • n.

  consultatie ouders;

 • o.

  deskundigheidsbevordering.

 

Subsidie kan worden aangevraagd door MEE Gelderse Poort. De subsidie wordt verleend voor:

 • -

  cliëntondersteuning, inclusief IVH Budgetafspraak op regionaal niveau.

 

Beoordelingscriteria: Voor cliëntondersteuning mag geen eigen bijdrage gevraagd worden;

 • a.

  er wordt zorg gedragen voor de kwaliteit en continuïteit van de voorziening cliëntondersteuning;

 • b.

  met het oog op het belang van de cliënt werken de cliëntondersteuners op basis van professionele autonomie, vergelijkbaar met sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs;

 • c.

  het aanbod richt zich op een integrale aanpak van de cliëntondersteuning op het verbeteren of behouden van zelfredzaamheid en participatie;

 • d.

  er wordt samengewerkt met lokale partners binnen het gebiedsteam.

 

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

 

17. Aanpak zwerfafval ‘Buurtjutters Buren’:

Doelstelling: Terugdringen van zwerfafval door de inzet van verenigingen en stichtingen in de gemeente Buren.

 

Beheerproduct: Milieu

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Aanvraagtermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening dient de aanvraag voor deze subsidie bij het college te zijn ingediend vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Beslistermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening bedraagt de beslistermijn 6 weken na binnenkomst van de aanvraag

Subsidiegrondslag: subsidie wordt vastgesteld op basis van:

 • -

  geadopteerd deelgebied

 • -

  het aantal uitgevoerde schoonmaakmomenten

 

Minimaal aantal deelgebieden

aantal schoonmaak-momenten

Maximale bijdrage per schoonmaak-moment

Totale maximale bijdrage per deelgebied

25

4

€ 250,-

€ 1.000,-

Beoordelingscriteria:

 • -

  alleen verenigingen en stichtingen in de gemeente Buren die sport-, maatschappelijke- of hobbymatige doeleinden hebben, kunnen subsidie aanvragen;

 • -

  in afwijking van het gestelde in de Subsidieverordening wordt de aanvraag ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier;

 • -

  op het aanvraagformulier geeft de aanvrager de voorkeur aan voor één of meerdere deelgebieden. De gemeente wijst de deelgebieden definitief toe naar volgorde van binnenkomst;

 • -

  de betreffende verenigingen en stichting adopteren het aangewezen deelgebied in de buurt;

 • -

  met circa 10 – 20 personen per vereniging of stichting wordt het deelgebied op vier momenten in het jaar vrij gemaakt van zwerfafval;

 • -

  de gemeente stelt vast in welke perioden de schoonmaakmomenten plaats dienen te vinden;

 • -

  voor de uitvoering van de werkzaamheden volgt de vereniging of stichting de aanwijzingen van de gemeente op;

 • -

  de gemeente organiseert een informatiemoment, waarbij de coördinator van de vereniging of stichting een heldere veldinstructie voor de opruimactie krijgt;

 • -

  de gemeente verstrekt de benodigde materialen zoals handschoenen, knijpers, vuilniszakken en verzamelcontainers en zorgt voor de afvoer van het verzamelde afval;

 • -

  de gemeente sluit een WA- en ongevallenverzekering af, zodat alle leden verzekerd zijn;

 • -

  bij minder dan 25 aanvragen kan een vereniging of stichting meerdere deelgebieden adopteren;

 • -

  binnen een week na het schoonmaakmoment levert de vereniging of stichting het door het college vastgestelde gereedmeldingsformulier aan;

 • -

  na ontvangst van het gereedmeldingsformulier neemt het college een besluit tot subsidievaststelling;

 • -

  het subsidiebedrag wordt uitgekeerd na de subsidievaststelling overeenkomstig de Subsidieverordening.

 • -

   

18. Compensatie OZB verenigingen en dorpshuizen:

Doelstelling: Compensatie OZB verenigingen en dorpshuizen

Doelgroep: Alle verenigingen en dorpshuizen die werken met vrijwilligers en die ruimte huren en/of in eigendom hebben.

Beheerproduct: Belastingen

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Budget:  € 30.000,-

Werkwijze: Na afloop van de bezwaarperiode die volgt op de aanslag OZB maakt de gemeente de verdeelsleutel voor de teruggaaf. Uitkering wordt gedaan naar rato naar hoogte van de aanslag.

 

19. Bijdrage buurt- en straatcontactbijeenkomsten:

Doelstelling: Versterken buurt- en straatcontactbijeenkomsten

Doelgroep: Inwoners met een kleinschalige activiteit gericht op het versterken van het onderlinge contact.

Beheerproduct: Leefbaarheid

Subsidievorm: Eenmalige subsidie

Budget: € 3.000,-

Beoordelingscriteria:

 

 • -

  De activiteit draagt bij aan een gezelliger, veiliger of schonere omgeving.

 • -

  De gemeentelijke bijdrage is voor de organisatie van kleinschalige activiteiten en ontmoeting: kosten voor geluidsinstallatie, versiering, spelmateriaal, prijsjes, enzovoort. De gemeentelijke bijdrage is niet voor etenswaren, drank, servies, een barbecue, enzovoort.

 • -

  De activiteit is toegankelijk voor alle bewoners van een bepaalde straat, blokken of buurt. In dat gebied worden geen bewoners uitgesloten.

 • -

  In hetzelfde doelgebied komt dezelfde activiteit of doelgroep één keer per jaar in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage.

 • -

  De gemeentelijke bijdrage is aanvullend op de bijdrage van de organisatie of de deelnemers. De gemeentelijke bijdrage is de helft van de totale kosten. De maximale gemeentelijke bijdrage is € 100,- per activiteit.

Werkwijze:

 • -

  In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening moet de aanvraag voor de gemeentelijke bijdrage tenminste twee weken voor de activiteit plaatsvindt bij de gemeente binnen zijn per e-mail of per brief. In de aanvraag geeft de aanvrager aan waarom de activiteit aan de door de gemeente gestelde voorwaarden voldoet.

 • -

  De aanvrager schiet zelf de gemeentelijke bijdrage voor.

 • -

  De aanvrager vraagt binnen drie weken na de activiteit plaatsvindt definitief de gemeentelijke bijdrage aan. Dit door het toegezegde bedrag te declareren per e-mail of per brief. Daarbij stuurt de aanvrager een eenvoudig verslag waaruit blijkt dat de activiteit plaatsvond en hoeveel mensen er aan mee deden. Daarin maakt de aanvrager ook aannemelijk wat de kosten waren.

 • -

  Bij de definitieve aanvraag (of: declaratie) vermeldt de aanvrager naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer. Het college beslist vervolgens over het al dan niet toekennen van een gemeentelijke bijdrage. 

  20. Ondersteuning voor kinderen die opgroeien in armoede

Doelstelling: Het doel is om kinderen die opgroeien in armoede de kans te geven om mee te doen in de samenleving. De subsidie richt zich op meedoen en het zich ontwikkelen op het gebied van cultuur, sport en onderwijs.

 

Doelgroep: Kinderen van 4 tot 18 jaar, waarvan het gezamenlijke inkomen van de ouders lager is dan 120% van het sociaal minimum.

Beheerproduct: Sportbeleid en activering

Budget: € 80.000,-

Beoordelingscriteria:

 • a.

  In ieder geval kunnen de volgende organisaties subsidie aanvragen:

 • -

  Stichting Leergeld (minimaal € 5.000,-)

 • -

  Jeugdsportfonds en

 • -

  Jeugdcultuurfonds (samen minimaal € 30.000,-)

 • b.

  Het restantbedrag (€ 45.000,-) kan ook door bovenstaande organisaties worden aangevraagd, maar ook door andere organisaties

 • c.

  De subsidieaanvraag moet aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van het collegevoorstel ‘Kansen voor kinderen’.

 • d.

  Individuen kunnen geen subsidie aanvragen.

 • e.

  Het doel van de subsidie is om individuele gevallen te ondersteunen.

Subsidiegrondslag: Subsidie wordt gegeven op basis van:

 • -

  aantal kinderen dat gebruik maakte van de regeling

 • -

  een maximale vergoeding per kind van € 350,- per kind per jaar voor het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld of € 450,- per kind per jaar voor het Jeugdcultuurfonds

 

21. Kerngerichte zorg

Doelstelling:

 • -

  Het faciliteren van laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning binnen de kern.

 • -

  Vrijwilligers zetten zich in voor dorpsgenoten die

 

Doelgroep: Initiatiefnemers/organisaties die laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning in een kern verlenen.

Budget: € 50.000,-

Beoordelingscriteria:

 • -

  Er is € 25.000 beschikbaar voor de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath, die initiatiefnemer is van het project ‘het Mantelpunt’ en daarmee de opdrachtgever is van de dorpscontactpersoon in Kerk-Avezaath.

 • -

  Er is € 25.000 beschikbaar voor het project Stadscontactpersoon in Buren-Stad.

 

Subsidievorm: Eenmalige subsidie

Aanvraagtermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening dient de aanvraag voor deze subsidie bij het college te zijn ingediend vóór aanvang van de activiteit.

Beslistermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening bedraagt de beslistermijn 4 weken na binnenkomst van de aanvraag.

  

22. Bijdrage Leefbaarheidsbudget

Doelstelling: Inwoners financieel te ondersteunen en ze daardoor in staat te stellen om (kleine en grote) initiatieven per kern te ontwikkelen.

Doelgroep: Inwoners met initiatieven gericht op het verbeteren van hun sociale- en fysieke leefomgeving.

Beheerproduct: Leefbaarheid

Subsidievorm: Eenmalige subsidie

Aanvraagtermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening moet de aanvraag voor subsidie uiterlijk 31 mei 2020 bij het college binnen zijn.

Beslistermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening besluit het college over subsidieaanvragen uiterlijk 1 juli 2020.

Budget: Per kern is €2.000,-- beschikbaar. Het totaalbudget per jaar bedraagt € 30.000,-

 

Beoordelingscriteria:

 • -

  De activiteit heeft een positief effect op de sociale- of fysieke leefomgeving en draagt bij aan ontmoetingen en verbinding tussen meerdere inwoners.

 • -

  Initiatieven zijn gericht op meerdere inwoners.

 • -

  Een activiteit heeft draagvlak binnen de straat, buurt of kern.

 • -

  De activiteit is toegankelijk voor alle bewoners van een bepaalde straat, buurt of kern.

 

Wijze van verdeling:

In afwijking van artikel 5, lid 2 kennen bij de rangschikking van de aanvragen voor het leefbaarheidsbudget burgemeester en wethouders punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 • a.

  de bijdrage aan de door de gemeente beoogde maatschappelijke effecten, zoals benoemd in de Programmabegroting (40 punten);

 • b.

  de prijs/kwaliteit verhouding (25 punten);

 • c.

  brede betrokkenheid van inwoners (25 punten);

 • d.

  draagvlak van inwoners (10 punten).

 

Werkwijze:

 • -

  Bij de aanvraag hoeft onderdeel 4.4. van het aanvraagformulier niet ingediend te worden.

 • -

  De aanvrager stuurt binnen een maand na realisatie van de activiteit een eenvoudig verslag.

 

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2 en artikel 3.

 

Artikel 5. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Bij de rangschikking van de aanvragen kennen burgemeester en wethouders punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 • a.

  de bijdrage aan de door de gemeente beoogde maatschappelijke effecten, zoals benoemd in de Programmabegroting (40 punten);

 • b.

  de prijs/kwaliteit verhouding (30 punten);

 • c.

  kennis van de lokale situatie in de gemeente (20 punten);

 • d.

  mogelijkheid tot duurzame inzet van de aanvrager in de gemeente (10 punten).

Artikel 6. Uitvoeringsovereenkomst

 • a.

  Voor de uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening kan een overeenkomst worden gesloten.

 • b.

  In de overeenkomst kunnen voorwaarden worden opgenomen met betrekking tot het voldoen aan in de sector gebruikelijke kwaliteitsnormering en governancecode.

 • c.

  Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de subsidie zich daartegen verzet, kan in de overeenkomst worden bepaald dat de subsidieontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel 7. Afwijkingsbevoegdheid

Het college handelt overeenkomstig de subsidieregeling, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

 

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling treedt in werking per 1 januari 2020.

 • 2.

  De ‘’Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2019, met aanpassing april 2019’’, wordt ingetrokken, gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2020.

 

Vastgesteld door de burgemeester, in de plaats tredend van het college op grond van het bepaalde in artikel 42, lid 2 Gemeentewet.

 

de locosecretaris,

M. van Dalen MSc

de burgemeester,

J.A. de Boer MSc