Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Beleidsregel ontheffing inburgeringsplicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ontheffing inburgeringsplicht
CiteertitelBeleidsregel ontheffing inburgeringsplicht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inburgering, art. 6 en 31
 2. Besluit inburgering, art. 2.8 en 2.8a
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2011nieuwe regeling

22-11-2011

IJssel- en Lekstreek van 30-11-2011

216335

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ontheffing inburgeringsplicht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

overwegende dat het wenselijk is om een uniforme uitvoering van de ontheffingen van de inburgeringsplicht te realiseren en de criteria op grond waarvan ontheffing verleend kan worden vast te leggen;

gelet op de artikelen 6 en 31 van de Wet inburgering, de artikelen 2.8 en 2.8a van het Besluit inburgering en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

Beleidsregel ontheffing inburgeringsplicht

 

 

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  De begripsomschrijvingen in de Wet inburgering en de Verordening Wet inburgering 2010 zijn van toepassing op de begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt.

 • 2.

  In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: Wet inburgering;

  • b.

   Besluit: Besluit inburgering;

  • c.

   Verordening: Verordening Wet inburgering 2010;

  • d.

   Handhavingstermijn: de termijn, zoals bedoeld in artikel 7 van de wet, waarbinnen de inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen behaalt.

Artikel 2 Ontheffingen

Het college kan, op verzoek, in de volgende situaties ontheffing verlenen van de inburgeringsplicht:

 • 1.

  Indien er sprake is van een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Wet en artikel 2.8 van het Besluit.

 • 2.

  Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is, het inburgeringexamen te behalen ondanks aantoonbare inspanningen zoals bedoeld in artikel 31, lid 2 sub c van de Wet.

 • 3.

  Indien de inburgeringsplichtige naar het oordeel van het college voldoende ingeburgerd is zoals omschreven in artikel 6, tweede lid onderdeel a van de Wet en artikel 2.8a van het Besluit.

   

II ONTHEFFING INBURGERINGSPLICHT BIJ EEN PSYCHISCHE OF LICHAMELIJKE BELEMMERLING OF HANDICAP

Artikel 3

Kosten medisch onderzoek

 • 1.

  De kosten van het medisch onderzoek blijven voor rekening van de inburgeringsplichtige.

 • 2.

  In tegenstelling tot het bepaalde in het eerste lid bedragen de kosten maximaal € 50,-- indien het inkomen niet hoger is dan het voor de inburgeringsplichtige geldende bijstandsnorm.

 • 3.

  Indien op basis van het medisch onderzoek een ontheffing van de inburgeringsplicht wordt verleend worden de kosten zoals genoemd in het eerste en tweede lid kwijtgescholden.

   

III ONTHEFFING INBURGERINGSPLICHT NA AANTOONBARE INSPANNINGEN

Artikel 4 Criteria voldoende aantoonbare inspanningen alfabetiserende inburgeringsplichtige

Ontheffing kan desgevraagd worden verleend als de inburgeringsplichtige voldoet aan alle van de volgende criteria:

 • -

  de inburgeringsplichtige heeft minimaal 500 uur deelgenomen aan een inburgeringscursus gericht op alfabetisering;

 • -

  de inburgeringsplichtige heeft een toets alfabetisering van het Cito afgelegd die aantoont dat binnen de handhavingstermijn het taalniveau A1 niet bereikt kan worden en

 • -

  de cursusinstelling heeft in de eindrapportage een verklaring opgenomen dat de alfabetiserende inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen binnen de handhavingstermijn niet zal halen.

Artikel 5 Criteria voldoende aantoonbare inspanningen inburgeringsplichtige in een inburgeringstraject

Ontheffing kan desgevraagd worden verleend als de inburgeringsplichtige voldoet aan alle van de volgende criteria:

 • -

  de inburgeringsplichtige heeft een door een cursusinstelling aangeboden inburgeringscursus geheel doorlopen en heeft een aanwezigheidspercentage van minimaal 80%;

 • -

  de inburgeringsplichtige heeft minimaal één keer deelgenomen aan het inburgeringsexamen en

 • -

  de cursusinstelling verklaart in de eindrapportage dat de inburgeringsplichtige het leervermogen ontbeert om het inburgeringsexamen te behalen binnen de handhavingstermijn.

   

IV ONTHEFFING BIJ AANTOONBAAR EVIDENT INBEBURGERD

Artikel 6 Criteria evident ingeburgerd

 • 1.

  Aan de inburgeringsplichtige, die aantoonbaar beschikt over kennis en vaardigheden waarover ook een inburgeringsplichtige moet beschikken om het inburgeringsexamen te halen, kan desgevraagd ontheffing worden verlenen van de inburgeringsplicht.

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend op één van de volgende manieren:

 • a.

  na behalen van de vrijstellingstoets, zoals bedoeld in artikel 2.7 van het Besluit.

 • b.

  op basis van een gemeentelijk onderzoek waarbij de inburgeringsplichtige aantoont dat hij:

  • -

   zelfstandig een gesprek in het Nederlands kan voeren tijdens het gemeentelijk onderzoek;

  • -

   minimaal acht jaar in Nederland verblijft;

  • -

   minimaal vijf jaar economisch of maatschappelijk zelfredzaam is én

  • -

   zijn verzoek om ontheffing tijdens het inburgeringsonderzoek in het Nederlands kan motiveren op minimaal A2-niveau.

    

V SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 Citeertitel

Deze Beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel ontheffing inburgeringsplicht.

Artikel 8 Inwerkintreding

Deze Beleidsregel ontheffing inburgeringplicht treedt in werking de dag na publicatie van dit besluit.

 

Capelle aan den IJssel, 22 november 2011.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.F. Koen.

Toelichting op de Nadere regels ontheffing van de inburgeringsplicht

Algemeen

Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen aan inburgeringsplichtigen die naar hun mening voldoende zijn ingeburgerd, maar geen vrijstellend document kunnen overleggen en uit principiële overwegingen niet bereid zijn tot het afleggen van een examen of een korte vrijstellingstoets.

Het college heeft nu drie mogelijkheden om inburgeringsplichtigen van de inburgeringsplicht te ontheffen:

 • -

  wanneer er sprake is van een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap (artikel 6, eerste lid van de wet en artikel 2.8 van het Besluit inburgering);

 • -

  wanneer het redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen ondanks aantoonbare inspanningen (artikel 31, tweede lid onderdeel c van de wet en artikel 5.5, derde lid van het Besluit inburgering) of

 • -

  wanneer de inburgeringsplichtige naar het oordeel van het college voldoende ingeburgerd is (artikel 6, tweede lid onderdeel a van de wet en artikel 2.8a van het Besluit inburgering.

In de eerste situatie is een medisch onderzoek nodig om een ontheffing op medische gronden te verlenen. Voorwaarde voor de tweede en derde situatie is dat de inburgeringsplichtige, die de ontheffing heeft aangevraagd, naar het oordeel van het college aantoonbaar voldoende is ingeburgerd. Die beoordeling is aan het college en zal per geval moeten worden gemaakt.

Het initiatief voor de aanvraag tot ontheffing en de bewijslast ligt bij de inburgeringsplichtige.

Deze nadere regels zijn aanvullend op datgene wat in de wet, het Besluit inburgering, de Regeling Inburgering en de Verordening Wet Inburgering is vastgelegd en betreffen de bevoegdheid van het college. Het doel van deze nadere regels is het realiseren van een uniforme uitvoering van de ontheffingen. Daarom zijn er richtlijnen geformuleerd met betrekking tot het ontheffen van

 • -

  inburgeraars met voldoende aantoonbare inspanningen;

 • -

  evident ingeburgerden.

Relatie met de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd dient de vreemdeling in principe het inburgeringsexamen gehaald te hebben. Uitzondering wordt gemaakt voor (onder andere) de vreemdeling die op grond van artikel 6, lid 1 van de wet om medische redenen is ontheven van de inburgeringsplicht (artikel 3.96a, lid 2 onderdeel d Vreemdelingenbesluit 2000). De ontheffing vanwege evidente inburgering is echter gebaseerd op artikel 6, lid 2 onderdeel a Wet inburgering juncto artikel 2.8a, lid 1 Besluit inburgering. Met andere woorden, op grond van de letterlijke tekst van het Vreemdelingenbesluit 2000 levert deze ontheffing wegens evidente inburgering in het kader van de aanvraag van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd géén uitzondering op het vereiste dat de vreemdeling het inburgeringsexamen moet hebben gehaald op. Ontheffing wegens evidente inburgering kan dus aan de verstrekking van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in de weg staan omdat het inburgeringsexamen niet is gehaald en de aanvrager niet valt onder een van de uitzonderingen van artikel 3.96a Vreemdelingenbesluit 2000.

Relatie met naturalisatie

In principe is inburgering voorwaarde voor naturalisatie tot Nederlander. De vreemdeling toont aan

dat hij over de vereiste kennis van de Nederlandse taal en samenleving beschikt door de naturalisatietoets (= het inburgeringsexamen) af te leggen (artikel 2, lid 2 Besluit naturalisatietoets). Vreemdelingen van wie kan worden aangenomen dat zij aan het inburgeringsvereiste voldoen,

zijn vrijgesteld van deze verplichting. Artikel 3, lid 1 Besluit naturalisatietoets bepaalt voor welke vreemdelingen dit geldt. De ontheffing wegens evidente inburgering op grond van artikel 6, lid 2 onderdeel a Wet inburgering juncto artikel 2.8a, lid 1 Besluit inburgering staat niet in het lijstje met uitzonderingen op het inburgeringsvereiste. Vrijstelling of ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van evidente inburgering - zonder document van de korte vrijstellingstoets - levert dus géén vrijstelling op van de inburgeringseis voor naturalisatie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begrippen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2 Ontheffingen

Dit artikel beschrijft in welke situaties het college ontheffing van de inburgeringsplicht kan verlenen. Zie ook de toelichting bij artikelen 4, 5 en 6.

Artikel 3 Kosten medisch onderzoek

Als een inburgeringsplichtige ontheffing wil aanvragen van zijn inburgeringsplicht in verband met een psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking moet hij dat aantonen. Men kan dit aantonen aan de hand van een medisch advies van een onafhankelijke arts of medisch adviseur die is ingeschreven in het BIG-register. De arts/medisch adviseur dient op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving en het door het ministerie opgestelde Protocol medische advisering. Dit is in de wet geregeld. De kosten van deze keuring bedragen € 150,-- (prijspeil 2011) en komen voor rekening van de inburgeringsplichtige. Ook de eventuele kosten voor ‘no show’ komen voor rekening van de inburgeringsplichtige. Dit zijn kosten die de medische adviseur door kan berekenen als de inburgeringsplichtige zonder kennisgeving niet op een afspraak verschijnt. Voor de inburgeringsplichtige met een inkomen ter hoogte van de geldende bijstandnorm zijn de kosten voor het medisch onderzoek gemaximeerd tot € 50,--.

Als op basis van het medisch advies een ontheffing van de inburgeringsplicht kan worden verleend, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikelen 4 en 5 Criteria voldoende aantoonbare inspanningen

Het college heeft conform artikel 31, tweede lid onderdeel c van de wet en artikel 5.5, derde lid van het Besluit inburgering de bevoegdheid om iemand te ontheffen van zijn inburgeringsplicht, als de inburgeringsplichtige gedurende een langere periode aantoonbare inspanningen heeft verricht om het inburgeringsexamen te halen, maar daar niet in slaagt. Criteria waaraan voldaan moet worden zijn in dit artikel opgenomen. Er dient sprake te zijn van daadwerkelijk aantoonbare geleverde serieuze inspanningen. Daarbij is van belang dat een inburgeringsplichtige optimaal gebruik heeft gemaakt van de kansen die hem worden geboden. De inburgeringsplichtige moet daarom niet te vroeg worden ontheven van de inburgeringsplicht. Pas na verloop van tijd kan op zorgvuldige wijze worden vastgesteld dat een inburgeringsplichtige niet in staat is het examen te halen. De rapportage en het oordeel van de cursusinstelling wordt hierbij betrokken.

Artikel 6 Criteria evident ingeburgerd

Inburgeringsplichtigen die aantoonbaar voldoende zijn ingeburgerd, komen ingevolge artikel 2.8a Besluit inburgering in aanmerking voor ontheffing van de inburgeringsplicht. De inburgeringsplichtige zal aannemelijk moeten maken dat hij voldoende is ingeburgerd en het college zal moeten toetsen of belanghebbende voldoende is ingeburgerd. De inburgeringsplichtige moet aan alle in dit artikel genoemde criteria voldoen.

De inburgeringsplichtige heeft een aantoonplicht en levert daartoe de relevante bewijsstukken in.

Te denken valt aan de volgende bewijsstukken:

 • -

  een arbeidsovereenkomst;

 • -

  diploma of certificaat waaruit blijkt dat een (vak)opleiding of cursus met goed gevolg is gevolgd (in de Nederlandse taal). Bijvoorbeeld de cursus VCA;

 • -

  oprichtingsakten van een eigen bedrijf;

 • -

  inschrijving Kamer van Koophandel.

De inburgeringsplichtige kan tijdens het inburgeringsonderzoek in het Nederlands zijn verzoek toelichten. Hij laat zich niet ondersteunen door een derde, maar voert zelfstandig het gesprek.

De inburgeringsplichtige hanteert in ieder geval minimaal het taalniveau A2. Dit is het vereiste niveau van het inburgeringsexamen.

Op taalniveau A2 kan de inburgeringsplichtige zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (bijvoorbeeld informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Hij kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen en hij kan in eenvoudige termen aspecten van zijn achtergrond, zijn onmiddellijke omgeving, zijn onmiddellijke behoeften beschrijven.

Artikelen 7 en 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze artikelen behoeven geen toelichting.