Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cocensus

Uitvoeringsregeling aanwijzing van een WOZ‑belanghebbende in een keuzesituatie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCocensus
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling aanwijzing van een WOZ‑belanghebbende in een keuzesituatie 2015
CiteertitelUitvoeringsregeling aanwijzing van een WOZ‑belanghebbende in een keuzesituatie 2015
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201501-01-2015nieuwe regeling

08-12-2014

Elektronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De directeur van de gemeenschappelijke regeling ‘Cocensus’;

gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond  van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ door Cocensus  worden verzorgd;

 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

 

gelet op de Uitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige 2015;

 

besluit:

vast te stellen de volgende:

 

Uitvoeringsregeling aanwijzing van een WOZ‑belanghebbende in een keuzesituatie 2015.

 

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan één van de belanghebbenden verzenden. In deze gevallen wordt een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt gehanteerd. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

 

Voorkeursvolgorde

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet WOZ, is de 'Uitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige 2015', voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Uitvoeringsregeling aanwijzing WOZ-belanghebbende 2014’ vastgesteld op 11 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2015.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling aanwijzing WOZ-belanghebbende 2015.

 

Hoofddorp, 8 december 2014,

de directeur van Cocensus,