Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cocensus

Uitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige in een keuzesituatie 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCocensus
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige in een keuzesituatie 2016
CiteertitelUitvoeringsregeling aanwijzingbelastingplichtige 2016. Onbekend
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de verordeningen van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Langedijk, Schermer en Den Helder

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

22-10-2015

elektronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderwerp: Uitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige in een keuzesituatie 2016

De directeur van de gemeenschappelijke regeling ‘Cocensus’;

 

gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond  van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ door Cocensus  worden verzorgd;

 

gelet op het bepaalde in de verordeningen van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Langedijk, Schermer en Den Helder

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Uitvoeringsregeling voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2016.

 

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende of roerende zaak, perceel, hond). In de gevallen waarin dat voorkomt mag de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen worden gesteld. In deze gevallen wordt een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt gehanteerd. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

 

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

 

Voorkeursvolgorde

1 Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van

genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

1.1 de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

1.1.1 de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning; 

1.1.2 de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

1.1.3 de erfpachter dan wel de beklemde meier;

1.2 de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

1.3 degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 

 2 Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van

genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

2.1 indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de onderhavige gemeente (respectievelijk Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk of Den Helder) wonen of gevestigd zijn:

2.1.1 degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

2.1.2 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.1.3 een natuurlijk persoon boven een niet‑natuurlijk persoon;

2.1.4 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.1.5 degene die bij Cocensus als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.1.6 de eerst gerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

 

2.2 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de onderhavige gemeente (respectievelijk Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom,Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk of Den Helder) wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

2.2.1  degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.2.2  een natuurlijk persoon boven een niet‑natuurlijk persoon;

2.2.3  bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.2.4 degene die bij Cocensus als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.2.5 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

2.3 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

2.3.1  degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.3.2 degene die bij Cocensus als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.3.3 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

 

3 Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar een onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt respectievelijk een perceel gebruikt, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

3.1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

3.2 degene die het langst op het betreffende adres woont;

3.3 de oudste in leeftijd;

3.4 degene die het laagste BSN heeft;

3.5 degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

3.6 degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 

4 Met betrekking tot de hondenbelasting, de rioolheffing van gebruikers, de afvalstoffenheffing en de reclamebelasting wordt de aanslag ten name gesteld van degene die met betrekking van de onroerende zaak, met toepassing van onderdeel 3, als de gebruiker wordt aangemerkt.

  

5 Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

5.1 ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

5.2 ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

5.3 ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.

 

6 De onderdelen 1 tot en met 5 vinden geen toepassing indien:

6.1 de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

6.2 bij Cocensus bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 

7 Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

8 Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 

9 Wijzigingen kunnen – indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd – pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 

10 Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur.

 

11 Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Uitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige 2015’ vastgesteld op 8 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2016.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige 2016.

 

 

Hoofddorp,  22 oktober 2015,

de directeur van Cocensus,

 

 

 

drs. G.G.J.  Schipper