Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening Seniorenraad Coevorden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Seniorenraad Coevorden 2011
CiteertitelVerordening Seniorenraad Coevorden 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwelzijn, onderwijs en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Seniorenraad Coevorden 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2011nieuwe regeling

13-09-2011

CoevordenHuisAanHuis 28-09-2011

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Seniorenraad Coevorden 2011

Burgemeester en wethouders van Coevorden

 

gelezen het voorstel van de afdeling Beleid en Strategie, team Samenleving, van 13 september 2011

 

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

 

Verordening Seniorenraad Coevorden

Artikel 1 Begripsbepalingen

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Seniorenraad: de Seniorenraad Coevorden.

Artikel 2 Instelling en samenstelling

 • 1.

  Er is een Seniorenraad.

 • 2.

  De Seniorenraad bestaat uit

  • a.

   5 tot 7 leden op voordracht van de ouderenbonden die in de gemeente actief zijn;

  • b.

   3 tot 4 leden op persoonlijke titel, die door het college worden aangezocht.

   Het totaal aantal leden is altijd oneven.

 • 3.

  Alleen ingezetenen van de gemeente Coevorden kunnen lid van de Seniorenraad zijn.

 • 4.

  Tot lid van de Seniorenraad zijn niet benoembaar:

  • a.

   ambtenaren, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, evenals zij die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn bij de gemeente;

  • b.

   leden van de gemeenteraad;

  • c.

   leden van een gemeentelijke commissie, waaraan bevoegdheden van de gemeenteraad of het college zijn toegekend.

 • 5.

  Bij de samenstelling wordt gestreefd naar:

  • a.

   de benoeming van personen die ten minste de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Het college kan in bijzondere situaties een lid benoemen die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt;

  • b.

   een evenwichtige verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen.

 • 6.

  De Seniorenraad benoemd uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen.

Artikel 3 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Het college benoemt en ontslaat de leden van de Seniorenraad.

 • 2.

  Het college benoemt de leden voor een periode van drie jaar.

 • 3.

  Het college kan de leden met inachtname van het bepaalde in artikel 2, lid 2 drie keer herbenoemen voor de duur van een gelijke periode.

 • 4.

  De Seniorenraad stelt een rooster van aftreden wast waarin jaarlijks circa een derde van haar leden aftredend is.

 • 5.

  Het college ontslaat de leden:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij overlijden;

  • c.

   bij intrekking van de in artikel 2, lid 2, sub a, bedoelde aanwijzing als er op dat moment geen binding meer is met de ouderenbond;

  • d.

   met ingang van de dag dat een lid geen ingezetene meer is van de gemeente Coevorden.

 • 6.

  In tussentijds ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De Seniorenraad heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd of ongevraagd te adviseren over het ouderenbeleid.

 • 2.

  De Seniorenraad kan zich voor zijn adviserende taak laten bijstaan door derden.

 • 3.

  Voor zover dat voor een goed advies noodzakelijk is, is de Seniorenraad bevoegd inlichtingen in te winnen bij de gemeentelijke afdelingen.

Artikel 5 Vergaderingen en vergaderorde

 • 1.

  De Seniorenraad vergadert minimaal 6 keer per jaar of zoveel meer als de voorzitter of ten minste drie leden van de Seniorenraad dit nodig vinden.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt in overleg met de leden datum en het tijdstip van de vergaderingen.

 • 3.

  De vergaderingen worden in het openbaar gehouden, tenzij de voorzitter of ten minste een vijfde van het aantal aanwezige leden het –gelet op de aard van de te behandelen zaken– gewenst acht deze in een besloten vergadering te behandelen.

 • 4.

  Van de vergadering van de Seniorenraad wordt een verslag gemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling wordt aangeboden.

 • 5.

  Een vergadering gaat niet door als niet ten minste de meerderheid van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 6.

  Alle adviezen worden bij meerderheid van stemmen uitgebracht.

Artikel 6 Faciliteiten

 • 1.

  De Seniorenraad kan een beroep doen op de door de gemeente te verlenen faciliteiten.

 • 2.

  Aan de Seniorenraad wordt een jaarlijks te bepalen budget toegekend op basis van een jaarlijks bij het college in te dienen begroting.

 • 3.

  De gemeentesecretaris kan aan de Seniorenraad ambtelijke ondersteuning beschikbaar stellen.

Artikel 7 Begroting en verantwoording

 • 1.

  De Seniorenraad stelt jaarlijks voor 1 juli een begroting en een activiteitenplan op voor het volgende boekjaar.

 • 2.

  De Seniorenraad stelt jaarlijks voor 1 mei een verslag op van de activiteiten en een financieel verslag over het afgelopen jaar.

 • 3.

  De Seniorenraad zendt de in lid 1 en lid 2 genoemde stukken binnen 4 weken na vaststelling toe aan het college.

Artikel 8 Afwijking

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Seniorenraad.

Artikel 9 Huishoudelijk reglement

 • 1.

  De Seniorenraad kan een huishoudelijk reglement vaststellen met inachtneming van de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  In het reglement worden in elk geval de taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester opgenomen.

 • 3.

  Het reglement wordt ter kennisname gezonden aan het college.

Artikel 10 Wijziging of intrekking verordening

Wijziging of intrekking van de verordening vindt niet plaats, dan nadat de Seniorenraad hierover is gehoord.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Seniorenraad Coevorden 2011”.

 • 3.

  Op het in het eerste lid benoemde tijdstip vervalt de Verordening Seniorenraad Coevorden 2006.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Coevorden op 13 september 2011

, de voorzitter

, de secretaris

Toelichting

De gemeenteraad heeft bij besluit van 8 februari 2000 de “Verordening regelende taak, samenstelling en werkwijze van de Seniorenraad Coevorden 2000” vastgesteld.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur dient deze verordening daarop aangepast te worden. Op grond van artikel 84 Gemeentewet kan het college commissies instellen die adviseren ten aanzien van een bepaald beleidsgebied.

In de beleidsnota interactief beleid “…van 2 kanten…” zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Coevorden is de Seniorenraad opgenomen als één van instellingen die worden betrokken bij de voorbereiding/ totstandkoming van gemeentelijk beleid.

Uitgangspunt is in beginsel de verordening zoals deze indertijd door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze verordening is in 2006 juridisch getoetst (o.m. deregulering) en als gevolg daarvan op onderdelen aangepast. Dit heeft geleid tot de “Verordening Seniorenraad Coevorden 2006”.

Op verzoek van de huidige Seniorenraad is deze verordening in 2011 opnieuw op onderdelen aangepast. Het resultaat hiervan is de “Verordening Seniorenraad 2011”.

In onderstaande tabel wordt e.e.a. toegelicht.

Artikel oude verordening

Artikel nieuwe verordening

Onderwerp

Wijziging

2, lid 2

2, lid 2

Instelling en samenstelling

Het aantal leden. Door de het aantal leden iets variabel te houden is men flexibeler en is het eenvoudiger de Seniorenraad samen te stellen.

2, lid 4, sub a

2, lid 4, sub a

Instelling en samenstelling

Redactionele aanpassing.

2, lid 5, sub a

2, lid 5, sub a

Instelling en samenstelling

Leeftijd van leden en de mogelijkheid voor het college om hier van af te wijken.

Naast een vertegenwoordiging uit en door “senioren” speelt ook het streven naar goede leden voor de Seniorenraad een rol.

2, lid 6

2, lid 6

Instelling en samenstelling

Redactionele aanpassing.

3, lid 2

3, lid 2, 3 en 4

Benoeming en zittingsduur

Zittingsduur voor leden. Op deze manier wordt voorkomen dat relatief veel leden tegelijkertijd aftreden en wordt de continuïteit beter.

3, lid 3, sub c

3, lid 5, sub c

Benoeming en zittingsduur

Het college ontslaat enkel de leden op aanwijzing van de ouderenbonden als deze aanwijzing wordt ingetrokken, omdat het betreffende lid geen binding heeft met de ouderenbond. Hierdoor wordt voorkomen dat een lid wordt teruggetrokken, wanneer een ouderenbond het niet eens is met een advies van de Seniorenraad.

11, lid 2

11, lid 2

Slotbepalingen

Redactionele aanpassing