Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Coördinatieverordening Coevorden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCoördinatieverordening Coevorden 2012
CiteertitelCoördinatieverordening Coevorden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en milieu
Externe bijlageToelichting op de coördinatieverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet ruimtelijke ordening, art. 3:30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2012nieuwe regeling

20-03-2012

www.coevorden.nl/bekendmakingen 12-04-2012

collegevoorstel d.d. 9 maart 2012, bijlagenummer 911

Tekst van de regeling

Intitulé

Coördinatieverordening Coevorden 2012

 

No. 2012/911

 

De raad van de gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 maart 2012, bijlagenr. 911;

 

gelet op de artikelen 124 en 127 van de Grondwet, de artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet en artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende:

 

Coördinatieverordening Coevorden 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  besluit: besluit als bedoeld in artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • b.

  coördineren: het gelijktijdig en in samenhang voorbereiden van besluiten in één gezamenlijke procedure volgens de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • c.

  bestemmingsplan: een plan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • d.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • e.

  bouwen: bouwen als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Wabo;

 • f.

  omgevingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van de Wabo of een fase daarvan, als bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo;

 • g.

  aanvrager: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag om een

  omgevingsvergunning heeft ingediend.

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

Deze verordening, gebaseerd op artikel 3.30, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, is alleen van toepassing op het coördineren van de voorbereiding van een besluit om een bestemmingsplan vast te stellen met het besluit over één of meer daarmee samenhangende omgevingsvergunningen, al dan niet met aan de omgevingsvergunning en/of aan het bestemmingsplan gerelateerde vergunningen en ontheffingen als bedoeld in artikel 3.

Artikel 3 Gevallen waarin besluiten worden gecoördineerd

In de volgende gevallen en onder de volgende condities bevordert het college van burgemeester en wethouders een gecoördineerde voorbereiding van besluiten als bedoeld in artikel 2:

 • a.

  het besluit over een aanvraag om een omgevingsvergunning, die op het moment van indienen op grond van artikel 2.10, lid 1, sub c of artikel 2.11 lid 1 van de Wabo geweigerd zou moeten worden en die slechts op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo kan worden verleend, en het besluit over het bestemmingsplan dat de omgevingsvergunning mogelijk maakt, maken tenminste deel uit van de te coördineren besluiten en

 • b.

  door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat het besluit als bedoeld onder a gecoördineerd kan worden voorbereid en

 • c.

  door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat zich geen belemmering als bedoeld in artikel 4 voordoet en

 • d.

  de aanvrager heeft verzocht om een herziening van het bestemmingsplan en zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de gecoördineerde voorbereiding en met de gevolgen die dat voor de aanvrager heeft.

Artikel 4 Gevallen waarin geen coördinatie op grond van deze verordening mogelijk is

In de volgende gevallen is een gecoördineerde voorbereiding op grond van deze verordening niet mogelijk:

 • a.

  er moet op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer een milieueffectrapport worden opgesteld en het betreft geen deelproject van een grotere ontwikkeling waarvoor al een milieueffectrapport is opgesteld;

 • b.

  er moet op grond van artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan worden opgesteld en er kan geen toepassing worden gegeven aan artikel 6.12, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening;

 • c.

  de aanvrager niet bereid is om een overeenkomst te ondertekenen waarmee geregeld wordt hij de schade, als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, voor zijn rekening neemt.

Artikel 5 Procedureregeling

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders kan een procedureregeling vaststellen ten behoeve van een goede uitvoering van de coördinatieregeling.

 • b.

  De procedureregeling geeft in ieder geval aan binnen welke periode aanvragen ingediend moeten worden om voor coördinatie in aanmerking te kunnen komen; de procedure kan bepalen hoe het college van burgemeester en wethouders toepassing geeft aan artikel 3.20 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • c.

  Zolang het college van burgemeester en wethouders geen regeling als bedoeld onder lid a heeft vastgesteld, is, aanvullend op de artikelen 3.30 tot en met 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening en op deze verordening, § 3.5.3 van Afdeling 3.5 "Samenhangende besluiten" van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met uitzondering van de artikelen 3.28 en 3.29 van die wet.

 • d.

  Bij de toepassing van lid c is het college van burgemeester en wethouders het aangewezen coördinerend orgaan als bedoeld in artikel 3.22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • e.

  Als de gemeenteraad besloten heeft dat het wenselijk is dat de coördinatieregeling wordt toegepast in een of meer andere gevallen dan die welke in deze verordening zijn genoemd, dan zijn de leden a tot en met d van toepassing op de voorbereiding van de besluiten die behoren bij die gevallen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het moment dat deze wordt gepubliceerd.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Coördinatieverordening Coevorden 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 20 maart 2012.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.

toelichting op de coördinatieverordening

Toelichting op de coördinatieverordening