Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel indexeren van subsidies gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel indexeren van subsidies gemeente Coevorden
CiteertitelBeleidsregel indexeren van subsidies gemeente Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwelzijn, onderwijs en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene subsidieverordening Coevorden 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2012nieuwe regeling

14-08-2012

www.coevorden.nl/bekendmakingen 20-08-2012

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel indexeren van subsidies gemeente Coevorden

 

Onderwerp Beleidsregel indexeren van subsidies gemeente Coevorden

Datum inwerkingtreding 1 september 2012

Juridische grondslag art. 4:81 Algemene wet bestuursrecht en de

Algemene subsidieverordening Coevorden 2012

 

Vastgesteld door het college van b&w op 14 augustus 2012.

Probleemstelling

 • -

  In het kader van de herijking van het subsidiebeleid is gebleken, dat de gemeente Coevorden verschillend omgaat met het aanpassen van de te verstrekken subsidies aan de loon- en prijsontwikkeling.

 • -

  De diversiteit komt enerzijds voort uit verschillende overeenkomsten en anderzijds uit de bestendige bestuurspraktijk met al dan niet historisch gegroeide afspraken.

 • -

  Een algemeen beleidskader voor de indexering van subsidies ontbreekt.

 • -

  Het ontbreken van algemeen kader heeft voorts tot gevolg dat de financiële gevolgen onvoldoende duidelijk worden in de gemeentebegroting (transparantie & efficiency).

 • -

  Twee belangrijke subsidiestromen komen voor indexering in aanmerking:

  • a.

   de per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen (zog. subsidies aan de grote instellingen);

  • b.

   de subsidies aan rechtspersonen voor het beheer van (sport)accommodaties (privatiseringsbijdragen of beheersvergoedingen).

Doelstellingen

 • 1.

  Harmoniseren, reguleren en normeren van de wijze waarop subsidies worden gecompenseerd in de kosten van loon- en prijsstijging;

 • 2.

  Per categorie van subsidieontvangers een eenduidige en transparante systematiek te hanteren;

 • 3.

  Rechtszekerheid voor subsidieontvangers te bevorderen en rechtsongelijkheid tegen te gaan;

 • 4.

  De subsidieaanvragen doelmatiger af te handelen.

Beleid

 • 1.

  De bestuursopdracht herijking subsidiebeleid

 • 2.

  Ruimte om te kiezen respectievelijk Perspectief vraagt durf.

Doelgroep

 • 1.

  Deze beleidsregel is van toepassing op organisaties die een subsidie ontvangen waarop afdeling 4.2.8 Awb van toepassing is verklaard. In 2012 zijn dit:

  • a.

   stichting Welzijn 2000;

  • b.

   stichting Openbare Bibliotheek Coevorden;

  • c.

   stichting Centrum voor de Kunsten CQ;

  • d.

   stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Coevorden;

  • e.

   stichting Peuterspeelzalen gemeente Coevorden;

  • f.

   stichting Icare;

  • g.

   stichting Cultuurpodium Coevorden;

  • h.

   stichting Toreco.

 • 2.

  Deze beleidsregel is tevens van toepassing op subsidies verstrekt aan rechtspersonen, die een subsidie voor beheer en exploitatie van (sport)accommodaties ontvangen (de beheersvergoedingen).

Wijze van indexering

Indexering per boekjaar verstrekte subsidie aan rechtspersonen ex. art. 4.2.8 Awb

 • 1.

  Voor de compensatie van loon- en prijsstijging van enig jaar sluit het college aan bij de prijsindex netto materiële consumptie, zoals die voor het betreffende jaar is opgenomen in ‘Meicirculaire’ van het ministerie van Binnenlandse zaken c.a.

  Bijvoorbeeld: op de te verlenen subsidie 2013 is van toepassing de index netto materiële consumptie 2013 van 1,75% opgenomen in de Meicirculaire 2012.

 • 2.

  Bij de subsidievaststelling verrekenen wij niet de bij subsidieverlening berekende opslag loon- en prijscompensatie met de werkelijke prijsindex het jaar, waarop de subsidievaststelling betrekking heeft.

 • 3.

  De index wordt berekend over het gehele subsidiebedrag. Een uitsplitsing naar loonvormend en materieel passen wij niet toe.

Indexering beheersvergoedingen

 • 1.

  Voor de compensatie van loon- en prijsstijging van enig jaar hanteert het college de laatst vastgestelde Consumentenprijsindex alle huishoudens over enig jaar.

  Bijvoorbeeld: de bijdrage 2013 wordt verstrekt eind 1e kwartaal. Voor de indexering wordt de index van het voorgaande jaar toegepast, i.c. 2012).

 • 2.

  Het subsidiebudget inclusief prijsindex is taakstellend. Verrekening van de prijsindex met de werkelijke prijsindex over het jaar, waarop de bijdrage betrekking heeft, vindt niet plaats.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,

 

Aldus vastgesteld in vergadering van 14 augustus 2012

de secretaris, de burgemeester

................................................