Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening op de elektronische bekendmaking Coevorden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de elektronische bekendmaking Coevorden 2012
CiteertitelVerordening op de elektronische bekendmaking Coevorden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2012nieuwe regeling

30-10-2012

www.coevorden.nl/bekendmakingen 14-11-2012

collegevoorstel nr. 976

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de elektronische bekendmaking Coevorden 2012

 

No. 2012/976

 

De raad van de gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr. 976;

 

gelet op de artikelen 2:14 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht en artikel 139 j° 149 Gemeentewet;

 

overwegende, dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor de elektronische bekendmaking en terinzagelegging van besluiten en beleidsvoornemens alsmede andere mededelingen van bestuursorganen van de gemeente Coevorden;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening op de elektronische bekendmaking Coevorden 2012

Artikel 1 Gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

 • 2.

  Het elektronische gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat.

Artikel 2 Bekendmaking

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

 • 2.

  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4.

  Indien het bepaalde in het tweede lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronische gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 2 op andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 176 van de Gemeentewet van toepassing is.

Artikel 4 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de elektronische bekendmaking Coevorden 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2012.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.

Toelichting

Toelichting op de Verordening op de elektronische bekendmaking Coevorden 2012

In verband met de elektronische ontwikkelingen is het gewenst om een verordening op de bekendmaking vast te stellen. Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden, waarbij o.a. de bekendmakingartikelen in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking elektronisch bekend te maken.

Bij besluit van 20 december 2011 heeft het college besloten met ingang van 1 februari 2012 over te gaan tot het elektronisch bekendmaken van gemeentelijke besluiten. Daartoe is de internetpagina www.coevorden.nl aangewezen als internetadres waarop het elektronisch publicatieblad (gemeenteblad) wordt geplaatst. Tot 1 juli 2012 is een overgangsregeling van toepassing geweest waarbij ook in de lokaal verschijnende huis-aan-huis krant de gemeentelijke bekendmakingen werden opgenomen.

Inmiddels heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken.

In haar uitspraken van 15 augustus 2012 nr. 201105354/1/A4 (prov. Limburg), 15 augustus 2012 nr. 201102433/1/A4 (Deventer) en 15 augustus 2012 nr. 201101170/1/A4) (Losser) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (art. 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook art. 2:14 lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de gemeentelijke website alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat mogelijk maakt/bepaalt. Dat maakt vaststelling van een verordening elektronisch bekendmaken gemeente Coevorden noodzakelijk.

Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van (ontwerp)besluiten van de gemeentelijke bestuursorganen.

Op grond van artikel 139 Gemeentewet kunnen algemeen verbindende voorschriften (vooralverordeningen) elektronisch bekendgemaakt worden in een elektronisch gemeenteblad. In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch gemeenteblad moet voldoen.

Op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht kunnen de andere besluiten van algemenestrekking (beleidsregels, aanwijzingsbesluiten etc.) elektronisch worden bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad. Dit kan het gemeenteblad zijn. Met deze verordening wordt geregeld dat ook deze besluiten in het elektronisch gemeenteblad worden bekendgemaakt. Daarnaast maakt voorliggende verordening mogelijk dat ook berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht (artikel 2:14 Awb) elektronisch kunnen worden bekendgemaakt.

Het elektronische gemeenteblad wordt in eerste instantie uitgegeven op de gemeentelijke website. Mogelijk komt er nog een landelijke voorziening voor de elektronische uitgifte van

gemeentebladen. Wanneer een landelijke voorziening beschikbaar is, zal de uitgifte via die weg worden overwogen.

In deze verordening is ervoor gekozen de bekend te maken (ontwerp)besluiten in hun geheel op te nemen in het gemeenteblad. Daarmee wordt voorkomen dat naast de uitgifte van het gemeenteblad ook gezorgd moet worden voor een systeem van ter inzage leggen. Dat is nodig wanneer in het gemeenteblad alleen een samenvatting van het besluit opgenomen zou worden. Onder bepaalde omstandigheden kan het college van burgemeester en wethouders bepalen dat toch alleen een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het gemeenteblad wordt opgenomen, waarbij daarnaast het gehele besluit ter inzage wordt gelegd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn, wanneer besluiten een zodanige omvang hebben dat in het geheel opnemen van het besluit in het gemeenteblad onwerkbaar wordt.

Op grond van artikel 176 Gemeentewet kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze. Deze besluiten zijn daarom uitgezonderd van de toepassing van deze verordening.

Voor de meeste besluiten is met de plaatsing van de tekst in het gemeenteblad de bekendmaking afgerond, voor een aantal besluiten is naast opname in het gemeenteblad nog een gelijktijdige mededeling op een andere plaats vereist. U kunt daarbij denken aan verkeersbesluiten of bestemmingsplannen.

Omdat ruimtelijke plannen veelal omvangrijk zijn en veel foto- een kaartmateriaal bevatten, worden zij in artikel 2 uitgezonderd van de besluiten die in het gemeenteblad worden opgenomen. Deze besluiten zijn volgens wettelijk voorschrift beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.