Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening schuldhulpverlening gemeente Coevorden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening schuldhulpverlening gemeente Coevorden 2012
CiteertitelVerordening schuldhulpverlening gemeente Coevorden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsociale voorzieningen en werkgelegenheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2012nieuwe regeling

18-09-2012

www.coevorden.nl/bekendmakingen 26-09-2012

collegevoorstel 07-09-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening schuldhulpverlening gemeente Coevorden 2012

 

No. 2012/964

 

De raad van de gemeente Coevorden:

 

gelezen het voorstel van het college van 7 september 2012, bijlagenr. 964;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE COEVORDEN 2012

 

Titel I Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verzoeker: inwoner die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening;

 • b.

  budgetplan: het plan waarin is opgenomen hoe de inkomsten van de verzoeker worden besteed;

 • c.

  minnelijk traject: een vrijwillig, buitengerechtelijk traject opgezet en uitgevoerd door de gemeente Coevorden;

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Alle inwoners van de gemeente Coevorden komen voor schuldhulpverlening in aanmerking.

 • 2.

  Uitzonderingen op het eerste lid zijn:

  • a.

   zelfstandig ondernemers met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   inwoners zonder een inkomen;

  • c.

   de verzoeker die niet bereid is een op de schuldhulpverlening gerichte overeenkomst met het college aan te gaan.

  • d.

   andere personen die het college niet in staat acht tot het voltooien van een schuldhulpverleningstraject;

 • 3.

  Het college weigert toegang tot schuldhulpverlening voor maximaal 5 jaar als verzoeker eerder schuldhulpverlening heeft gehad en deze is beëindigd op grond van artikel 6 van deze verordening.

 • 4.

  Het college weigert toegang tot schuldhulpverlening indien verzoeker, minder dan zes maanden voorafgaand aan de dag waarop het verzoek is ingediend, een aanvraag tot schuldhulpverlening heeft ingetrokken.

 • 5.

  De verzoeker die voor een traject wordt geweigerd komt wel in aanmerking voor advies, informatie en doorverwijzing.

Artikel 3. Minnelijk en wettelijk traject

Het college tracht een minnelijke regeling te treffen indien de verzoeker in aanmerking komt voor een schuldregeling.

Titel II Verplichtingen

Artikel 4. Verplichtingen verzoeker

 • 1.

  De verzoeker is verplicht om ten behoeve van de uitvoering van het financieel beheer door het college volledig en juist opgave te doen van zijn inkomen en zijn vermogen.

 • 2.

  De verzoeker is verplicht zich tot het uiterste in te spannen om zijn huidige inkomen te behouden en zich aantoonbaar in te spannen om tot een verhoging van zijn inkomen te komen teneinde zijn schulden geheel dan wel voor een zo groot mogelijk deel te voldoen.

 • 3.

  De verzoeker is verplicht te zorgen voor voldoende middelen om betalingen te verrichten.

 • 4.

  De verzoeker is verplicht mee te werken aan een heronderzoek dat het college uitvoert.

 • 5.

  De verzoeker is verplicht zich te houden aan hetgeen bepaald is in de in artikel 2 lid 2 sub c bedoelde overeenkomst.

 • 6.

  De verzoeker moet volledig openheid geven van alle zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

 • 7.

  De verzoeker gaat, zonder voorafgaande goedkeuring van het college, geen nieuwe schulden of financiële verplichtingen aan tijdens het schuldhulpverleningstraject.

Artikel 5. Werkzaamheden college

 • 1.

  Het college spant zich in om ten behoeve van de verzoeker met alle schuldeisers tot een regeling van zijn schulden te komen.

 • 2.

  Het college houdt daarbij rekening met de belangen van de verzoeker en van de schuldeisers.

 • 3.

  Het college betaalt, namens verzoeker, de rekeningen volgens het opgestelde budgetplan.

 • 4.

  Het college bepaalt welke betalingen, in welke volgorde worden verricht.

 • 5.

  Het college gaat niet tot betaling over indien er niet genoeg middelen zijn om de betaling te verrichten.

 • 6.

  Het college stort een bepaald bedrag aan leefgeld per periode op een door de verzoeker opgegeven rekening bij een reguliere bank.

 • 7.

  Het college herberekent het vrij te laten bedrag indien er een wijziging in de omstandigheden van verzoeker is.

Titel III Beëindiging

Artikel 6. Beëindiging schuldhulpverlening

 • 1.

  Het college beëindigt schuldhulpverlening indien:

  • a.

   de verzoeker niet langer inwoner is van de gemeente;

  • b.

   het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

  • c.

   de verzoeker zelf schriftelijk aangeeft de schuldhulpverlening te willen beëindigen;

  • d.

   de verzoeker zijn inkomen niet wil aanwenden voor het afbetalen van schulden;

  • e.

   de verzoeker informatie heeft verzwegen;

  • f.

   de geboden hulpverlening niet langer passend of toereikend is;

  • g.

   de verzoeker zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 4 deze verordening niet na komt.

  • h.

   er op grond van onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan de verzoeker is toegekend terwijl er, indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest, een andere beslissing zou zijn genomen;

  • i.

   de verzoeker in staat is zijn schulden zelf te regelen of zijn schulden zelf te beheren;

  • j.

   de verzoeker onder bewind is gesteld;

  • k.

   de verzoeker onder curatele is gesteld;

 • 2.

  Het college stelt de verzoeker schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van schuldhulpverlening.

Titel IV Slotbepalingen

Artikel 7. Nadere regels

Het college is bevoegd ter zake van de uitvoering van deze verordening nadere regels te stellen.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9. Evaluatie

Het college evalueert na twee jaar de werking van de verordeningen en doet waarnodig voorstellen tot verbetering.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening schuldhulpverlening gemeente Coevorden 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 september 2012.

, voorzitter.

, griffier.