Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Besluit vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling griffie
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 107e
  2. Ambtenarenwet, art. Titel III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2013nieuwe regeling

04-11-2013

www.coevorden.nl/bekendmakingen 04-11-2013

voorstel van het seniorenconvent van 28 juni 2013, bijlagenr. 1054

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling griffie

De raad van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van het seniorenconvent van de gemeenteraad d.d. 28 juni 2013;

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

gelet op de raadsbesluiten van heden tot:

- het instellen van een werkgeverscommissie;

- de vaststelling van de Verordening werkgeverscommissie, inclusief de daarin opgenomen wijziging van artikel 5 het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en de Politieke Markt Coevorden 2012 en het vervallen van artikel 7 van de verordening delegatiebesluit Coevorden 2006;

- het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

 

b e s l u i t v ast te stellen:

 

Artikel 1.

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Coevorden, d.d. 18 september 2012, laatstelijk gewijzigd d.d. 7 mei 2013 over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Coevorden’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 september 2013.

 

 

De raad voornoemd,

 

, voorzitter.

, griffier.