Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Coevorden
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 3. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201406-01-201404-12-2019nieuwe regeling

24-06-2014

www.officielebekendmakingen.nl/02-07-2014

collegevoorstel nr. 1142

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Coevorden

No. 2014/1142

De raad van de gemeente Coevorden;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenummer 1142 ;

Gelet op de artikelen 3.8, eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Coevorden

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet basisregistratie persoonsgegevens;

 • b.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • c.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • d.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • e.

  overheidsorgaan:

  • -

   een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • -

   een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • f.

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de wet over één persoon in de basisregistratie;

 • g.

  openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • h.

  reglement: reglement basisregistratie personen.

Artikel 2  

1. Het college van burgemeester en wethouders stellen een reglement vast waarin met inachtneming van de artikelen 3.8 en 3.9 van de wet wordt geregeld:

 • a.

  Verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente;

 • b.

  Verstrekkingen aan derden.

Artikel 3 Verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisadministratie, voor zover dit is bepaald in het reglement.

Artikel 4 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde vooraf schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt; of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het derde lid;

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 5  

1. In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt geregeld de voorwaarden waaraan verzoeken om gegevensverstrekking moeten voldoen en op welke wijze gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 6  

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Coevorden;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 24 juni 2014.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.