Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening individuele studietoeslag gemeente Coevorden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag gemeente Coevorden 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag gemeente Coevorden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsociale voorzieningen en werkgelegenheid
Externe bijlagealgemene en artikelsgewijze toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201515-12-2020nieuwe regeling

09-12-2014

officielebekendmakingen/gmb-2014-77047

Raadsvoorstel 2014/1186

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag gemeente Coevorden 2015

No. 2014/1186

De raad van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders , bijlagenummer 1186;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel c en derde lid van de Participatiewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

 

‘Verordening individuele studietoeslag gemeente Coevorden 2015’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

  • b.

   individuele studietoeslag: toeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Aanvullende voorwaarden doelgroep

Om voor de individuele studietoeslag in aanmerking te komen, moet belanghebbende voldoen aan onderstaande aanvullende voorwaarden.

Belanghebbende:

 • a.

  kan de studie vanwege de arbeidsbelemmering (nog) niet combineren met arbeidsparticipatie;

 • b.

  ontvangt geen inkomsten anders dan studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Artikel 3. Eenmaal per periode individuele studietoeslag verlenen

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Artikel 4. Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt € 1.800,00.

 • 2.

  Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau van de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 5. Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening individuele studietoeslag gemeente Coevorden 2015’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van9 december 2014.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.