Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Coevorden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning Coevorden 2015
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning Coevorden 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsociale voorzieningen en werkgelegenheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 11, 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

16-12-2014

officielebekendmakingen/gmb-2014-82032

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijk ondersteuning Coevorden 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

gelet op de artikelen 11 en 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015;

besluit vast te stellen het

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

 

Artikel 1. Hoogte persoonsgebonden budget

 • 1.

  Indien de algemene voorziening schoonmaakhulp de beperkingen van de aanvrager niet compenseert en de voorziening wordt toegekend in de vorm van een persoonsgebonden budget, dan bedraagt de hoogte van het persoonsgebonden budget:

  • a.

   € 16,14 per uur voor ondersteuning in het huishouden voor inwoners die nog de regie kunnen voeren over hun huishouden;

  • b.

   € 22,00 per uur voor ondersteuning in het huishouden voor inwoners die niet meer de regie kunnen voeren over hun huishouden.

 • 2.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget bedraagt:

  • a.

   € 35,- per uur voor reguliere ondersteuning bij de zelfredzaamheid;

  • b.

   € 55,- per uur voor zware ondersteuning bij zelfredzaamheid;

  • c.

   € 9,- per uur voor reguliere ondersteuning bij participatie;

  • d.

   € 15,- per uur voor zware ondersteuning bij participatie.

 • 3.

  Indien de ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis, participatie of zelfredzaamheid wordt geleverd door een niet daartoe opgeleid persoon of iemand die behoort tot het sociaal netwerk van de cliënt bedraagt het PGB 70% van de in lid 1 en 2 genoemde bedragen.

 • 4.

  De hoogte van een persoonsgebonden budget voor:

  • a.

   Een zaak wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de zaak die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt.

  • b.

   Een vervoersvoorziening voor de korte afstand wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de huurprijs van de goedkoopst compenserende voorziening zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald.

  • c.

   Een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de huurprijs van de goedkoopst compenserende voorziening, zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald.

  • d.

   Een sportrolstoel staat gelijk aan de kosten van de goedkoopst compenserende oplossing.

 • 5.

  Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering.

 • 6.

  Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houden met onderhoud en verzekering.

Artikel 2 Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s

De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1 juncto 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 

Artikel 3 Bijdrage voor algemene voorzieningen

 

 • 1.

  De cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor de algemene voorziening schoonmaakhulp. De bijdrage bedraagt € 5,00 per geleverd uur.

 • 2.

  Inwoners met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon ontvangen een korting op de eigen bijdrage van 100%.

 

Artikel 4 Tegemoetkoming voor kosten taxi, rolstoeltaxi, autoaanpassing, verhuiskosten, sportrolstoel en bezoekbaar maken woning

De tegemoetkoming voor:

 • a.

  Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een (eigen) auto, taxi of vervoer door derden bedraagt € 943,-;

 • b.

  Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een bruikleenauto bedraagt € 616,-;

 • c.

  Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 1400,-.

 • d.

  verhuis- en inrichtingskosten bedraagt maximaal: €2656,-;

 

Artikel 5 Terugvordering

Indien een voorziening waarvoor een PGB is verstrekt binnen de budgetperiode niet meer wordt gebruikt, blijft terugvordering achterwege indien de restwaarde van de voorziening minder is dan € 100,-.

 

Artikel 6 Scio-consult

Op het moment dat de gemeente Coevorden de advisering en dienstverlening niet zelf kan uitvoeren, wordt dit opgedragen aan het Scio-consult.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Coevorden 2015.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden, 16 december 2014

de gemeentesecretaris de burgemeester

M.N.J. Broers B.J. Bouwmeester