Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Reglement basisregistratie personen gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen gemeente Coevorden
CiteertitelReglement basisregistratie personen gemeente Coevorden (Reglement BRP)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur en organisatie
Externe bijlagenBijlagen bij Reglement basisregistratie personen gemeente Coevorden Artikelsgewijze toelichting Reglement BRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8 en 3.9
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Gemeentewet, art. 156
 4. Verordening basisregistratie personen gemeente Coevorden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201506-01-2014nieuwe regeling

26-08-2014

officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-83780

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement basisregistratie personen gemeente Coevorden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Gelet op de

 • ·

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • ·

  Gelet op artikel 156 Gemeentewet

 • ·

  Verordening basisregistratie personen gemeente Coevorden

Besluiten:

Vast te stellen het volgende Reglement:

 

Reglement basisregistratie personen gemeente Coevorden.

 

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen kunnen gegevens uit de basisadministratie aan organen van de gemeente Coevorden worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente Coevorden aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1, 2 en 3.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Coevorden en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Coevorden was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Coevorden kunnen gegevens uit de basisadministratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 4 van dit Reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 4.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit Reglement wordt aangehaald als: Reglement basisregistratie personen gemeente Coevorden (Reglement BRP).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 augustus 2014.

De secretaris, De burgemeester,

M.N.J. Broers B.J. Bouwmeester