Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke digitale dienstverlening Coevorden
CiteertitelVerordening gemeentelijke digitale dienstverlening Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2008nieuwe regeling

13-11-2007

CoevordenHuisAanHuis

Voorstel burgemeester en wethouders 01-11-2007, nr. 467

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening Coevorden

No. 2007/467

De raad van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2007, bijlagenr. 467;

overwegende, dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot het aanbesteden van de ontwikkeling van oplossingen voor de gemeentelijke digitale dienstverlening;

dat de coöperatieve vereniging Dimpact U.A. een bijzondere functie vervult op het gebied van de gemeentelijke digitale dienstverlening;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening Coevorden

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College:

  het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

 • b.

  Coöperatie Dimpact U.A.:

  Coöperatieve Vereniging Dimpact U.A.;

 • c.

  Gemeentelijke digitale dienstverlening:

  Alle producten en diensten op het gebied van de gemeentelijke digitale dienstverlening.

Artikel 2 Toekenning uitsluitend recht

 • 1.

  Aan de Coöperatie Dimpact U.A. wordt het uitsluitend recht voor het (laten) ontwikkelen en leveren van oplossingen voor de gemeentelijke digitale dienstverlening toegekend.

 • 2.

  Naast de Coöperatie Dimpact U.A. kan het college anderen aanwijzen die belast zijn met het (laten) ontwikkelen van afzonderlijke producten en diensten op het gebied van gemeentelijke digitale dienstverlening, voorzover deze producten en diensten niet door of in opdracht van de Coöperatie Dimpact U.A. worden ontwikkeld.

 • 3.

  Het aan de Coöperatie Dimpact U.A verleende recht vervalt in geval van beëindiging van het lidmaatschap van de gemeente Coevorden van de Coöperatie Dimpact U.A.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op een door het college nader te bepalen datum.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de

“Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening Coevorden”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2007.

, voorzitter.

, griffier.