Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregels automatische incasso

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels automatische incasso
CiteertitelBeleidsregels automatische incasso
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. de Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81, lid 1
 2. Belastingverordeningen van de gemeente Coevorden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201501-01-2015nieuwe regeling

10-02-2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-13381.html

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels automatische incasso

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Gelezen het voorstel van de afdeling Kwaliteit en Concerncontrol, Team Planning en kwaliteit d.d. 28 januari 2015;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, de belastingverordeningen van de gemeente Coevorden en het Debiteurenbeleid;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels automatische incasso  

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Automatische incasso:

Het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de debiteur, ten gunste van de rekening van de gemeente Coevorden.

Debiteur:

Degene waarop de gemeente een bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke vordering heeft.

Groene kaart:

De kaart waarmee de debiteur de gemeente Coevorden machtigt om vorderingen automatisch in maandelijkse termijnen te incasseren.

Factuur:

Een document waarin een betalingsverplichting is weergegeven.

Rode kaart:

De kaart waarmee de automatische incasso kan worden beëindigd.

Vervaldag:

Laatste dag van de betaaltermijn.

Artikel 2. Doel van automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel: het gespreid en automatisch kunnen betalen van de vorderingen, met zo min mogelijk inspanning voor de debiteur en zo min mogelijk administratieve lasten voor de gemeente.

Artikel 3. Deelname aan automatische incasso debiteur

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk voor alle vorderingen.

 • 2.

  De gemeente Coevorden kan deelname aan de automatische incasso weigeren als er gegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetalingen wordt belemmerd of zouden kunnen worden belemmerd.

Artikel 4. Aanmelding

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door:

1. de ingevulde en ondertekende groene kaart; of

2.het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier van de website van de gemeente Coevorden toe te zenden aan de gemeente Coevorden.

Artikel 5. Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Indien de debiteur niet voldoet aan de afspraken, kan de machtiging door het college worden beëindigd.

Artikel 6. Aantal termijnen

Op de factuur, aanslag, betalingsregeling of contract is vermeld in hoeveel termijnen de vordering dient te worden betaald.

Artikel 7. Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt van gemeentewege beëindigd:

 • 1.

  Als de automatische incasso binnen een afschrijvingstijdvak twee maal niet slaagt dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd.

 • 2.

  Als de debiteur surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren.

Artikel 8. Overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van de debiteur beëindigt de gemeente Coevorden de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erfgenamen kunnen de automatische incasso beëindigen met de rode kaart.

Artikel 9. Echtscheiding

 • 1.

  Bij echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of vertrek van de debiteur beëindigt de gemeente Coevorden de automatische incasso niet.

 • 2.

  Als door de echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of vertrek van de debiteur niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan kan de debiteur zo spoedig mogelijk een rekeningnummer mee te delen waarop de automatische incasso in plaats daarvan kan plaatsvinden.

 • 3.

  De automatische incasso kan worden beëindigd met de rode kaart.

Artikel 10. Beëindiging van de incasso-overeenkomst door de debiteur

De automatische incasso kan door de debiteur te allen tijde worden stopgezet door toezending van de rode kaart aan de gemeente Coevorden. De vordering komt hiermee niet te vervallen.

Artikel 11. Gevolgen van beëindiging automatische incasso debiteur

Als de automatische incasso wordt beëindigd, worden de vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso zoals genoemd in de verordening weer van kracht. Ingeval de in de verordening vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, moet de debiteur het restantbedrag direct voldoen. Voldoet de debiteur niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de nodige wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen conform het Debiteurenbeleid. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de debiteur.

Artikel 12. Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels treden per 1 januari 2015 in werking.

 • 2.

  De beleidsregels “automatische incasso , zoals vastgesteld bij besluit van 22 december 2009 worden ingetrokken. Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels automatische incasso”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 10 februari 2015,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

de secretaris, de burgemeester,