Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Winkeltijdenverordening Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Coevorden
CiteertitelWinkeltijdenverordening Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2020Wijziging artikel 2 eerste lid

24-03-2020

gmb-2020-89428

2020/1588
24-06-201507-04-2020Nieuwe regeling

09-06-2015

Gemeenteblad 23-06-2015

Collegevoorstel nr. 1225

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Coevorden

No. 2015/1225

 

De raad van de gemeente Coevorden;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders , bijlagenummer 1225;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

 

Winkeltijdenverordening Coevorden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

 • 1

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 10.00 uur tot 20.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2

  Het eerste lid geldt niet op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

 • 3

  Het eerste lid geldt niet indien artikel 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f 2g, of 2h van toepassing is.

Artikel 2a Toerisme

Van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden zijn vrijgesteld de winkels die gevestigd zijn in de volgende delen van de gemeente:

 • -

  “Aelderholt” te Aalden, “Ermerzand” / “Ermerstrand” te Erm, “De Huttenheugte” te Dalen, “De Bronzen Emmer” te Meppen, “’t Kuierpadtien” te Wezuperbrug;

 • -

  voor de verkoop van uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren.

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden van 09.00 uur tot 18.00 uur niet

Artikel 2b. Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 2c. Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 2d. Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 2e. Begraafplaatsen

 • 1

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • 2

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 2f. Culturele evenementen

 • 1

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 2g. Sportcomplexen

 • 1

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 2h. Bejaardenoorden

 • 1

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen in gevallen waarvoor geen vrijstelling geldt op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde inde omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belastde door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1

  De Verordening Winkeltijden Coevorden 1998 wordt ingetrokken.

 • 2

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Coevorden 1998 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Coevorden 1998 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Coevorden.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 9 juni 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter

B.J. Bouwmeester

griffier

J. Kuipers-Meijering