Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Coevorden 2015’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Coevorden 2015’
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Coevorden 2015’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSociale voorzieningen en werkgelegenheid
Externe bijlageToelichting verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Nieuwe regeling

23-06-2015

Gemeenteblad Coevorden 01-07-2015

Collegevoorstel nr. 1231

Tekst van de regeling

Intitulé

No. 2015/ 1231

De raad van de gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 1231 ;

 

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Coevorden 2015’.

 

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

  • b.

   Peildatum: datum waarop een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

  • c.

   Referteperiode: periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2. Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 100% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm.

Artikel 3. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bedraagt:

  • a.

   € 380,--voor een alleenstaande;

  • b.

   € 489,--voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   € 544,--voor gehuwden.

 • 2.

  Als één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4.

  De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 4. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Coevorden 2015’ wordt ingetrokken per 1 juli 2015.

 • 2.

  De verordening treedt met ingang van 1 juli 2015 in werking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Coevorden juli 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 23 juni 2015.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.