Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Coevorden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Coevorden 2015
CiteertitelVerordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Coevorden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale voorzieningen en werkgelegenheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet artikel 6, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201701-01-2017Wijziging in art 1 tweede lid, onder a en art 3

19-09-2017

gmb-2017-173407

Collegevoorstel nr. 1231
01-07-201505-10-2017Nieuwe regeling

23-06-2015

Gemeenteblad Coevorden

Collegevoorstel nr. 1231

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Coevorden 2015

No. 2015/1231

 

De raad van de gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 1231;

 

gelet op het bepaalde in artikel 6 tweede lid van de Participatiewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de ‘Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Coevorden 2015’.

 

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Het college neemt hierbij de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet, of als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

 • 3.

  Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Het UWV neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht. Het advies van het UWV inzake de vaststelling of iemand tot de doelgroep behoort is bindend.

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

Het college maakt bij de vaststelling van de loonwaarde van een persoon zoals bedoeld in artikel 1 gebruik van een methode die ten minste voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet en de daarop gebaseerde Regeling loonkostensubsidie Participatiewet.

Artikel 3. Loonkostensubsidie

[Vervallen]

Artikel 4. Onvoorzien en nadere regels

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen over de uitvoering van deze verordening.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Coevorden 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

Van 23 juni 2015.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.