Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Destructieverordening Coevorden 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening Coevorden 1998
CiteertitelDestructieverordening Coevorden 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-1998nieuwe regeling

09-07-1998

Coevorden HuisAanHuis, 22-07-1998

03-07-1998

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening Coevorden 1998

 

No. 83.

 

De raad van de gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 3 juli 1998;

 

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Destructieverordening Coevorden 1998

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet;

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbij gelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met andere materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6
 • a.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening Coevorden 1998.

 • b.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na haar bekendmaking;

 • c.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de Destructieverordeningen van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 1998.

, voorzitter.

, secretaris.