Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Coevorden
CiteertitelVerordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

10-11-2015

Elektronisch gemeenteblad 9-12-2015

collegevoorstel, bijlage nr. 1257

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Coevorden

No. 2016/1257

 

De raad van de gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr. 1257;

 

overwegende dat het gewenst is de regels op het gebied van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid aan te passen;

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Coevorden

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  begroting: een document waarin de beleidsvoornemens voor een kalenderjaar zijn vastgelegd. De voornemens zijn vertaald in een overzicht van alle voor dat kalenderjaar te verwachten inkomsten en uitgaven. Bij de gemeente is dit de programmabegroting.

 • 2.

  doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • 3.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 • 4.

  jaarstukken: verantwoordingsdocument over de realisatie van de door de raad in de begroting vastgelegde beleidsvoornemens. Bij de gemeente bestaan de jaarstukken uit het jaarverslag en de daarin opgenomen jaarrekening.

 • 5.

  thema: een afgebakend onderdeel van het door het college gevoerde bestuur.

Hoofdstuk 2 Het onderzoek

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Het college verricht jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van minimaal één thema.

Artikel 3 Onderzoeksprogramma

 • 1.

  Het college zendt voor aanvang van het jaar een onderzoeksprogramma van het in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid ter kennisname aan de raad en de rekenkamer.

 • 2.

  In het onderzoeksprogramma wordt van het interne onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   de achtergrond van het thema;

  • b.

   de motivatie van de keuze van het thema;

  • c.

   welke budgetten beschikbaar zijn voor de uitvoering van het onderzoek.

Hoofdstuk 3 Informatievoorziening en rapportage

Artikel 4 Informatievoorziening

In de paragraaf bedrijfsvoering die is opgenomen in de begroting en de jaarstukken informeert het college de raad over de onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Het rapport bevat tevens een analyse van de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. Het college stelt het rapport vast.

 • 2.

  Het college zendt het rapport, na vaststelling, ter kennisname aan de raad.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Coevorden, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 mei 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Coevorden”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 10 november 2015.

, voorzitter

, griffier